روزنامه بشير : قطع بودجه نهادهاي خاص ، آري يا نه ؟

ساري - ايرنا - روزنامه بشير روز شنبه در يادداشتي با عنوان ' قطع بودجه نهادهاي خاص ، آري يا نه ؟ ' حذف جدول 17 از بودجه سال آينده را مورد بررسي قرار داده است .

بشير نوشت : بنابه تصميم كميسيون تلفيق لايحه بودجه سال 1397 كل كشور ، جدول 17 بودجه سال آينده را از لايحه بودجه حذف كرد .
سخنگوي كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي علت حذف اين جدول را شرايط خاص حاكم بر بودجه كل كشور اعلام كرد .
از جدول 17 قانون بودجه ، نهادهاي خاص و موسسات فرهنگي و آموزشي غير دولتي بهره مند مي شدند .
از سوي دولت مبلغ 200 ميليارد تومان براي اين امور در نظر گرفته شد. البته شايسته اين بود كه جناب سخنگو ليست نهادها و موسسات فرهنگي آموزشي غير دولتي را كه قرار بود در سال آينده از اين حمايت ها بهره مند شوند ، اعلام مي كرد تا شرايط بهتري براي قضاوت درخصوص حذف جدول 17 فراهم مي گرديد.
بسياري از موسسات آموزشي و فرهنگي و بنيادها و نهادهاي خاص غير دولتي توسط افراد علاقه مند به تعالي جامعه و با سرمايه هاي شخصي در زمينه هاي گوناگون تشكيل مي شوند .
با عنايت به اينكه اين موسسات فرهنگي و غير انتفاعي مي باشند ، دخل و خرجشان نمي خواند ، بنابراين براي ادامه فعاليت نياز به حمايت دولت دارند .
به عنوان نمونه در سطح استان مازندران موسساتي همچون بنياد علمي حريري در بابل ، مركز مطالعات ايراني و مركز ساري شناسي در ساري ، انجمن هاي امداد به بيماران سرطاني و گروههاي مردم نهاد حفاظت از محيط زيست و ... فعاليت هاي موثري در جهت اهداف تعريف شده خويش داشته و عملكردي به مراتب چندين برابر ماموريت دستگاههاي اجرايي از خود نشان مي دهند .
بنا بر اين اگر اندكي مورد حمايت دولت قرار گيرند چه بسا چند برابر ظرفيت هاي فعلي خويش كارآيي خواهند داشت .
كاش كميسيون تلفيق لايحه بودجه سال 1397 به جاي حذف جدول 17 بودجه هاي چند صد ميلياردي مراكز غير پاسخگو به دستگاههاي نظارتي را حذف و فشار وارده بر بودجه كل كشور را كاهش مي داد و در مقابل از مراكز فرهنگي و هنري و ... غير دولتي كه كمك كار دولت در انجام امور هستند حمايت مي كرد.
خبرنگار : رضا غلامي ** انتشار دهنده : حسن فلاحتي
7335/1654