سطح توانگري امسال شركت هاي بيمه اعلام شد

تهران- ايرنا- بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران سطح توانگري شركت هاي بيمه را در سال 1396 اعلام كرد كه بر اساس آن 14 شركت در سطح يك توانگري و وضعيت مطلوب قرار دارند و مي توانند از عهده ايفاي تعهدات خود در مقابل بيمه گذاران برآيند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، جدول توانگري مالي شركت هاي بيمه بر اساس صورت هاي مالي حسابرسي شده پارسال اين شركت هاست.
طبق اين بررسي شركت هاي بيمه آسيا، البرز، ملت، سامان، نوين، پاسارگاد، كارآفرين، ما، سرمد، اتكايي ايرانيان، اميد، ايران معين، آسماري و اتكايي امين از سطح يك توانگري مالي برخوردارند.
شركت هايي كه در سطح يك توانگري و وضعيت مطلوب قرار دارند نسبت توانگري آنها برابر 100 درصد و بيشتر است؛ اين شركت ها براي ايفاي تعهدات خود در مقابل بيمه گذاران و صاحبان حقوق آنها از توانايي كافي برخوردارند.

* هفت شركت بيمه در سطح 2 توانگري مالي
شركت هاي دانا، معلم، پارسيان، رازي، سينا، كوثر و تعاون در سطح 2 توانگري مالي قرار گرفته اند؛ نسبت توانگري مالي سطح 2 بيش از 70 درصد و كمتر از 100 درصد است.
طبق شاخص هاي تعريف شده سطح 2 توانگري به اين معناست كه شركت هاي بيمه توانايي ايفاي تعهدات خود را دارند ولي بايد براي رسيدن به سطح مطلوب وضع مالي خود را ترميم و تقويت كنند.
برابر برنامه ريزي انجام شده بيمه مركزي از اين شركت ها ارايه برنامه ترميم وضعيت مالي سه ساله و برنامه افزايش سرمايه را درخواست كرده است كه پس از بررسي و تاييد براي اجرا به شركت هاي مشمول ابلاغ مي شود.

** هيچ شركتي در سطح سه قرار نگرفت
نسبت توانگري مالي سطح سه بيش از 50 درصد و كمتر از 70 درصد است و برابر مقررات موجود شركت هايي كه در اين سطح قرار مي گيرند موظفند علاوه بر اعلام برنامه ترميم وضيت مالي 2 سال به تفكيك هر سال برنامه افزايش سرمايه براي 2 سال آتي را نيز ارايه كنند.
اين برنامه ها بايد به گونه اي باشد كه در آن چگونگي ارتقاي سطح توانگري در 2 سال آينده را به روشني نشان دهد.
در بررسي بيمه مركزي هيچ يك از شركت هاي بيمه در سطح سه توانگري قرار نگرفته است.

** سه شركت بيمه در سطح 4 توانگري
نسبت توانگري مالي سطح چهار بيش از 10 درصد و كمتر از 50 درصد است.
شركت هايي كه در سطح چهار قرار مي گيرند، بايد برنامه ترميم وضعيت مالي و برنامه افزايش سرمايه براي سال آينده ارايه و تمهيدات لازم براي ارتقاي سطح توانگري خود را ارايه كنند.
علاوه بر اين با توجه به سطح توانگري، اين شركت ها موظفند به استناد ماده 12 آيين نامه توانگري برخي اقدام هاي فوري از جمله كاهش صدور بيمه نامه نپرداختن پاداش به مديران و خودداري از سرمايه گذاري در بخش هاي كم بازده را انجام دهند.
در بررسي بيمه مركزي سه شركت بيمه ايران، دي و ميهن در سطح چهار توانگري مالي قرار دارند.

** بيمه حافظ در سطح 5 توانگري
نسبت توانگري مالي سطح 5 كمتر از 10 درصد است و چنانچه نسبت توانگري يك موسسه بيمه در اين سطح باشد، بيمه مركزي مجاز است پروانه فعاليت آن را در يك يا چند رشته بيمه تعليق يا ابطال كند.
بيمه مركزي، بيمه حافظ را در سطح 5 توانگري قرار داده است و از اين رو سهامداران آن اقدام هاي لازم براي افزايش سرمايه تا سقف 122 ميليارد ريال را انجام داده و درخواست خود را براي افزايش دوباره سرمايه به بيمه مركزي ارسال كرده است كه سبب مي شود سطح توانگري آن ارتقا يابد.
همچنين سطح توانگري مالي بيمه آرمان همچنان در بيمه مركزي در دست بررسي بوده و هنوز نتايج آن اعلام نشده است.
به مردم و بيمه گذاران توصيه مي شود به سطح توانگري مالي شركت هاي بيمه كه توسط بيمه مركزي تاييد شده است، به عنوان معيار اصلي انتخاب بيمه گر خود توجه كرده است و در عين حال از توجه به سابقه فعاليت و گستره خدمات هر شركت بيمه و شيوه رسيدگي و پرداخت خسارت در شركت هاي بيمه غفلت نكنند.

اخبار اقتصادي ايرنا در تلگرام: IRNAeco@
اقتصام*2025*1961*
خبرنگار: ليلا جودي*انتشار دهنده: مريم مسعود