اجرای طرح ملی جنگلانه در 100هكتار از عرصه های طبیعی استان قزوین

قزوین-ایرنا-رییس اداره جنگل داری و جنگل كاری اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری قزوین از اجرای طرح ملی جنگلانه در سطح 100هكتار از عرصه های طبیعی استان خبر داد.

محسن قاسم زاده روز یكشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: طرح جنگلانه طرحی مشاركتی، خودجوش و مردمی است كه برای جبران خشكیدگی رویشگاه های جنگلی به دلیل اقدام های مخرب انسانی، چرای دام ها، ریزگردها و تغییر اقلیم فعالیت خود را در سطح ملی و استانی دنبال می كند.
این مسئول یادآور شد: این طرح یك اقدام ترویجی برای جلب همكاری مردم در جنگل كاری است كه با كمك سازمانهای مردم نهاد انجام می شود.
وی اظهار كرد: در حال حاضر این طرح در سطح 100هكتار از عرصه های طبیعی استان قزوین با همكاری و مشاركت جوامع محلی و تشكل های مردم نهاد اجرا و در این میزان اراضی گونه های مقاوم به خشكی و كم آب مانند بادام دیم و سنجد كاشته شده است.
قاسم زاده با بیان اینكه اجرای طرح ملی جنگلانه به افزایش عرصه های جنگلی،احیای مراتع،گسترش پوشش گیاهی،جلوگیری از فرسایش خاك و افزایش تولید علوفه كمك می كند، تصریح كرد: این طرح درمكان هایی اجرا می شود كه میزان بارندگی به نسبت زیاد باشد.
طرح جنگلانه از سال ٩٣ تاكنون در استان های مختلف كشور در حال اجرا است.
60 درصد اراضی استان قزوین را منابع طبیعی تشكیل می دهند.
853 هزارهكتار از اراضی منابع طبیعی استان قزوین را مراتع تشكیل می دهند.
همچنین از اراضی منابع طبیعی استان قزوین 29 هزار هكتار بیابان و 28 هزار هكتار جنگل است.
استان قزوین همچنین دارای 2 ذخیره گاه مرتعی و 10 ذخیره گاه جنگلی است كه حفظ و نگهداری از آنها برعهده اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری است.
7390*3013
خبرنگار: گیتی سیمیاری**انتشار دهنده: رضا اولادی