توجه به ارتقای كیفی، ساماندهی و ماموریت گرا كردن دانشگاهها

تهران - ایرنا - توجـه بـه ارتقـا كیفـی، سـاماندهی و ماموریت‌گـرا كـردن دانشـگاه‌ها براسـاس آمایـش آمـوزش عالـی را می توان مهمتریـن جهت ‌گیری‌هـای بخـش آمـوزش عالـی همزمـان بـا اسـتقرار دولـت دوازدهـم برشمرد كه به تایید رییس جمهوری اقدامـات لازم بمنظـور تحقـق آنهـا آغـاز شـده اسـت.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین دكتر حسن روحانی رییس جمهوری شب گذشته(سه شنبه) در گفت وگوی تلویزیونی به تبیین اهم عملكرد دولت دوازدهم پرداخت.
در كتابی كه شورای اطلاع رسانی دولت روز چهارشنبه در همین زمینه منتشر كرده، اجـرای فعالیت‌هـای مرتبـط بـا مدیریـت سـبز در دانشـگاه‌های وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری، دسـتیابی هشت دانشـگاه وابسـته بـه وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری بـه 200 دانشـگاه برتـر در رتبه ‌بنـدی آسـیایی تایمـز و 6 دانشـگاه در زمـره 500 دانشـگاه برتـر و تقویــت اعتبــار طرح‌هــای تعمیــر، تجهیــز و محوطه‌ســازی به‌منظــور ارتقــای شــاخص‌های كیفیــت آمــوزش در دانشــگاه‌ها و مؤسســات آمــوزش عالــی شــامل نگهداشــت و بهبــود امكانــات كالبــدی موجــود و خریــد تجهیــزات آموزشــی و كمــك ‌آموزشــی به ‌ویــژه در 15 دانشــگاه برتــر از جمله مواردی است كه در حوزه آموزش عالی روی داده است.
راه‌اندازی طرح ارتقای كیفیت دانشگاه‌ها، برنامه‌ریزی برای آموزش حقوق شهروندی دردانشگاه‌ها و تشكیل شبكه ملی جامعه و دانشگاه برای تقویت ارتباط دانشگاه‌ها و نخبگان استان‌ها از جمله اقدامات دیگر دولت است.

** گزارش پیشبرد تفاهم نامه ها طی 100 روز اول دولت دوازدهم
* تفاهمنامه با دانشگاه آزاد اسلامی
پیگیری طرح های مرتبط در دفتر برق و الكترونیك در خصوص طرح الكتروموتور پربازده كه در نهایت مقرر گردید: دانشگاه آزاد پیشنهادات همكاری خود را بصورت مكتوب به هر شركت های جمكو و الكتروژن اعلام كند و طی جلساتی كه با شركت ها برگزار خواهد نمود، مشخص شود همكاری در كدام بخش می‌تواند صورت پذیرد.

* تفاهمنامه با دانشگاه تربیت مدرس
نهایی كردن متن توافقنامه و انعقاد تفاهمنامه بین معاونت آموزش، پژوهش و فناوری و ریاست دانشگاه.
برنامه ریزی و برگزاری جلسه مشترك با دانشگاه تربیت مدرس درخصوص اجرایی كردن تفاهم نامه همكاری.

* تفاهمنامه با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
برگزاری یك نشست با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص طرح پسا دكترا صنعتی و فرصت مطالعاتی

* تفاهمنامه با جهاد دانشگاهی
نهایی كردن متن توافق نامه و انعقاد تفاهمنامه بین معاونت آموزش، پژوهش و فناوری و جهاد دانشگاهی با حضور كلیه اعضای كارگروه پژوهش و نمایندگان معاونت های تخصصی و سازمان های تحت پوشش امضاء و مبادله تفاهم نامه در شهریور ماه سال جاری

* تفاهمننامه با دانشگاه پیام نور
درخواست از دانشگاه پیام نور درخصوص معرفی نخبگان بخش صنعت، معدن و تجارت به عنوان اساتید مهمان برای برگزاری كلاس های آموزشی

** تبیین وضعیت موجود بخش آموزش عالی در ابتدای شروع به كار دولت دوازدهم بر پایه شاخص ها و نماگرهای آماری
توجـه بـه ارتقـا كیفـی، سـاماندهی و ماموریت‌گـرا كـردن دانشـگاه‌ها براسـاس آمایـش آمـوزش عالـی مهم‌تریـن جهت ‌گیری‌هـای بخـش آمـوزش عالـی همزمـان بـا اسـتقرار دولـت دوازدهـم اسـت كـه اقدامـات الزم بـه منظـور تحقـق آن‌هـا آغـاز شـده اسـت.
نگاهـی بـه وضعیـت متغیرهـا و شـاخص‌های كمـی بخـش آمـوزش عالـی در ابتـدای دولـت دوازدهـم نشـان می‌دهـد شـاخص نسـبت دانشـجو بـه جمعیـت 24 -18 سـال كـه نمایانگـر میـزان دسترسـی بـه آمـوزش عالـی اسـت در حـد 6.47 درصـد بـوده اسـت.
در سـال مذكـور سـهم دانشـجویان شـاغل بـه تحصیـل در بخـش دولتـی و غیـردولتـی از كل دانشـجویان بـه ترتیـب 54 درصد و 46 درصـد بـوده است.
از نظـر سـاختار دانشجویان بر حسـب سطوح تحصیلـی 18.3 درصد دانشجویان در مقطـع كاردانـی، 57.4 درصد در مقطـع كارشناسـی و 24.3 درصدمقاطـع تحصیـات تكمیلـی كارشناسـی ارشـد، دكتـرای حرفـه‌ای و دكتـرای تخصصـی شـاغل بـه تحصیـل بوده‌انـد.
در ایــن ســال تعــداد كل اعضــای هیــات علمــی تمــام وقــت بخــش آمــوزش عالــی 80 هزار و 243 نفــر بــوده اســت.
56 درصــد اعضــای هیــات علمــی در دانشــگاه‌ها و موسســات آمــوزش عالــی دولتــی و 44 درصــد دردانشــگاه‌ها و موسســات آمــوزش عالــی غیــردولتــی، آمــوزش دانشــجویان را بــه عهــده داشــته‌اند.
در ایــن ســال بیشــترین اعضــای هیــات علمــی تمــام وقـت در بخـش دولتـی آمـوزش عالـی بـه وزارت علـوم، تحقیقـات وفنـاوری بـا 29 هزار و 296 نفـر و در بخـش غیـر دولتـی بـه دانشـگاه آزاد اسـامی 32 هزار و 211 نفـراختصـاص دارد.
هیـات علمـی تمـام وقـت در وزارت علـوم، تحقیقـات وفنـاوری در حـد 90 درصـد و در وزارت بهداشـت،درمـان وآمـوزش پزشـكی82 درصـد اسـت.
شـاخص نسـبت دانشـجو بـه اعضـای هیـات علمـی تمـام وقت در دانشـگاه‌ها و موسسـات آموزش عالی وابسـته بـه وزارت علوم، تحقیقـات وفنـاوری در حـد 26 نفـر دانشـجو در مقابـل هـر عضـو هیـات علمی تمـام وقت و در دانشـگاه‌ها و موسسـات آمـوزش عالـی وابسـته بـه وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـكی در حـد 13نفـر دانشـجو در مقابـل هـر عضـو هیـات علمـی تمـام وقت بوده اسـت.

** چشم انداز و اهم اقدامات شاخص انجام شده و نتایج و دستاوردها
- توجه ویژه به تأمین اعتبار الزم برای اجرای پروژه‌های اقتصادمقاومتی
- توجه ویژه به موضوع اشتغال فارغ‌التحصیلان دوره‌های آموزش عالی با پیش‌بینی اعتبار لازم برای شروع
طراحی و ایجاد سامانه‌های رصد وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی
- اولویت‌دهی به تامین اعتبار برای پروژه‌های دارای قابلیت بهره‌برداری در سال 1396 (53 پروژه)
- اجرای فعالیت‌های مرتبط با مدیریت سبز در دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- تشكیل كار‌گروه اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی به منظور انجام تغییرات لازم در حوزه عرضه نیروی انسانی متخصص متناسب با نیازمندی های بازار كار با حضور و مشاركت سازمان‌ها و افراد صاحب‌ نظر
- دستیابی 8 دانشگاه وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به 200 دانشگاه برتر در رتبه‌بندی آسیایی تایمز و 6 دانشگاه در زمره 500 دانشگاه برتر
- تقویت اعتبار طرح‌های «تعمیر، تجهیز و محوطه‌سازی» به‌منظور ارتقای شاخص‌های كیفیت آموزش در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی شامل «نگهداشت و بهبود امكانات كالبدی موجود» و «خرید تجهیزات آموزشی و كمك ‌آموزشی» به‌ویژه در 15 دانشگاه برتر
- حضور در عرصه بین المللی و افزایش سهم دانشجویان خارجی از كل دانشجویان كشور به 0.5 درصد (حدود 21000 نفر)

**اهم برنامه های آینده بخش در چارچوب برنامه و اولویت‌های ابلاغی رئیس جمهوری

1. افزایش تعامل دانشگاه و موسسات آموزش عالی و پژوهشی با جامعه به منظور برطرف نمودن نیازمندی‌های نظام اقتصادی و اجتماعی
- برقراری و توسعه نقش مرجعیت علمی دانشگاه و موسسات پژوهشی در تبیین و حل مسائل و مشكلات جامعه
- متناسب‌سازی تحصیل و اشتغال
- ماموریت‌گرا نمودن موسسات آموزش عالی با رویكرد آمایشی و توسعه پایدار
- تحول در برنامه‌های درسی با توجه به نیازهای ذینفعان اقتصادی و اجتماعی
- توجه به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی در چارچوب نظام صلاحیت حرفه‌ای
- برنامه‌ریزی برای ارتقاء دانشگاه‌ها به دانشگاه‌های كارآفرین و ارزش‌آفرین در راستای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی

2. ساماندهی و ایجاد توازن در موسسات آموزش‌ عالی و پژوهشی كشور با رویكرد آمایشی و توسعه پایدار و ارتقای كیفیت در آموزش عالی
- پیگیری و اجرایی نمودن طرح ساماندهی و آمایش آموزش عالی به عنوان یك پروژه مهم اقتصاد مقاومتی و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی
- برنامه‌ریزی برای توسعه متوازن آموزش عالی مبتنی بر رویكرد آمایشی در استان‌های كشور
اهتمام به ایجاد فرصت های برابر و عدالت در اموزش عالی كشور
- متناسب‌سازی جمعیت دانشجویی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی كشور مبتنی بر ظرفیت‌ها و امكانات، نیازمندی‌ها و صرفه‌های اقتصادی به مقیاس
- حمایت از دانشگاه‌ها و موسسات غیردولتی با كیفیت بالا
- زمینه‌سازی و حمایت از توسعه نهادهای اعتبارسنجی و تضمین كیفیت
- سطح‌بندی و رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
- متوازن‌سازی هرم دانشجویی و هیات علمی كشور
- فراهم‌سازی زمینه‌های یكپارچه‌سازی نظام سیاست‌گذاری و اجرایی آموزش عالی

3. توسعه همكاری‌ها و تعامل علمی، پژوهشی و فناورانه در سطوح بین‌المللی
- ایجاد زمینه‌های لازم برای تشویق و تحصیل دانشجویان خارجی در ایران و افزایش سهم دانشجویان خارجی از كل دانشجویان كشور
- حمایت هدفمند از سرمایه‌گذاری‌های مشترك با دانشگاه‌های معتبر خارجی در داخل كشور در راستای مفاد بند الف ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه
- توسعه دیپلماسی علمی
- شناسایی بازارهای آموزش عالی در سطح منطقه و جهان برای حضور دانشگاه‌های داخل كشور در عرصه‌های - بین‌المللی به شیوه‌های مختلف
گسترش ارتباطات علمی و پژوهشی با مراكز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی و فناوری معتبر بین‌المللی با اولویت كشورهای هدف
- پیگیری و اجرای طرح ارتقاء دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی منتخب به تراز بین‌المللی به عنوان یك پروژه مهم اقتصاد مقاومتی
- نقش‌آفرینی و توسعه حضور بین‌المللی و كسب درآمد ارزی از فعالیت‌های حوزه‌های فناوری و پژوهشی
- رشد تعداد كرسی‌های بین‌المللی دانشمندان ایرانی

4. توسعه منابع مالی پایدار برای دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی از طریق تبدیل علم به ثروت
- رقابتی كردن فعالیت‌های آموزش عالی و قیمت‌گذاری واقعی خدمات آموزش عالی با توجه به سطح‌بندی دانشگاه‌ها
- به‌كارگیری شیوه‌های ارائه تسهیلات به جای یارانه
- توسعه مدل جامع درآمدزایی دانشگاه‌های كشور
- اصلاح و شفاف‌سازی نظام گزارش‌دهی مالی در دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی
- اصلاح جایگاه و نقش دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی در نظام ملی نوآوری و تبدیل ایده به ثروت
- افزایش منابع داخلی و درآمدهای اختصاصی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی به‌ویژه از طریق فروش و صادرات خدمات و قرارداد با بخش‌های اقتصادی
- افزایش سهم و كارایی هزینه‌های تحقیق و توسعه در تخصیص منابع علمی و پژوهشی كشور با رویكرد تقاضامحوری
- تشویق شركت‌ها و نهادهای بزرگ اقتصادی در ایجاد و توسعه نهاد مالی تخصصی حوزه فناوری و نوآوری
- تحرك‌بخشی به منابع بخش خصوصی در جهت افزایش سهم تحقیق و توسعه در آنها با استفاده از اهرم منابع دولتی
- ترویج و توسعه افزایش منابع خیرین و وقف در جهت توسعه علم، تحقیقات و فناوری

5. افزایش نقش دانشگاه‌ها در ارتقاء سطح فرهنگ عمومی جامعه و عمومی‌ كردن علم
- تقویت اخلاق حرفه‌ای و جلوگیری از ناهنجاری‌های علمی – اخلاقی در سطح دانشگاه و جامعه
- رشد و بالندگی شخصی اعضای هیات علمی و دانشجویان برای تعامل در محیط دانشگاهی و با محیط بیرونی
تقویت روحیه و فرهنگ علم‌باوری
- استفاده از رسانه‌ها و نهادهای موثر مانند شورای فرهنگ عمومی برای تقویت علم‌باوری در جامعه
- ترویج یافته‌های علمی توسط رسانه‌ها، به ویژه رسانه ملی با استفاده از ابزار و شیوه‌های مناسب برای كلیه اقشار جامعه
- ارتقاء منزلت اجتماعی و جایگاه اقتصادی نخبگان و پژوهشگران
فراهنگ ** 9187 ** خبرنگار: حمیدرضا بازگشا * انتشار: امید غیاثوند