متن كامل لایحه سازمان نظام رسانه ای/ پیشكسوتان یاری كنند

تهران - ایرنا - متن كامل لایحه سازمان نظام رسانه ای جمهوری اسلامی ایران كه هم اكنون با شش فصل و 66 ماده در حال رسیدگی در هیات دولت است، با هدف آگاهی عمومی و مشاركت كارشناسان و پیشكسوتان رسانه و حقوق انتشار یافت.

به گزارش ایرنا، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز شنبه در توییتی اعلام كرد: «لایحه سازمان رسانه ای برای بررسی برخی مواد به كمیسیون فرهنگی دولت ارجاع شد. از دیدگاه های پیشكسوتان رسانه در تكمیل لایحه سپاسگزار خواهم بود.»
پس از آن، «محسن حاجی میرزایی» دبیر هیات دولت از فعالان رسانه ای خواست با توجه به اینكه این لایحه هم اكنون در حال بررسی و تصویب در دولت قرار دارد، نظرات اصلاحی خود را برای كمیسیون فرهنگی هیات دولت ارسال كنند.
«حسین انتظامی» معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز امروز فرآیند تدوین لایحه نظام جامع رسانه را در طول چهار سال گذشته شرح داده و شماری از كارشناسان رسانه هم از روز گذشته از طریق رسانه ها از جمله ایرنا اقدام به انعكاس دیدگاههای خود در این زمینه كرده اند.
ایرنا با هدف كمك به این روند و آگاهی بیشتر اصحاب فرهنگ و رسانه و كارشناسان حقوق، متن كامل لایحه سازمان نظام رسانه ای را كه در سایت دفتر هیات دولت به نشانی http://cabinetoffice.ir/ در دسترس قرار گفته است، منتشر می كند:

** مقدمه و مبانی :
در دنیای همواره گسترش یابنده و بیش از پیش پیچیده امروز نقش نهاد های مدنی و موسسات حرفه ای برای انجام درست فعالیت ها ، هدف گزینی صحیح و تامین نیازها ضروری است. در همین راستا تاكید فراوانی بر ضرورت تدوین و عمل به 'اخلاق حرفه ای' توسط صاحب نظران اجتماعی وجود دارد. این مهم در مورد فعالیتهای رسانه ای در 'جهان رسانه ای شده' امروز بیش از پیش احساس می گردد. این لایحه در جهت پاسخ به این نیاز اساسی تهیه و تقدیم شده است .امروزه تقریبا' در همه نظام های اجتماعی و حقوقی پذیرفته شده است كه فعالیت های رسانه ای بایستی بر اساس دو اصل آزادی و مسئولیت انجام گیرد. آزادی در حوزه هایی مانند: دسترسی به اطلاعات، بیان و نقد و نیز مسئولیت در مقابل قانون، حقوق دیگران، مصالح عمومی، امنیت ملی و ...
مسئله مهم در این میان تامین تعادل و موازنه بین انجام مسئولیت از یكسو و آزادی بیان از سوی دیگر است. در این زمینه پرسش این است كه این توازن و تعادل در 'جامعه ایران' چگونه قابل تامین است؟ برای پاسخ دادن به این پرسش بایستی سه عامل مردم و مخاطبان، حكومت و كنشگران رسانه را در نظر گرفت. از طریق تنظیم مناسبات این سه می توان قدمی در جهت تامین آزادی مسئولانه برداشت.
این لایحه برای تنظیم همین رابطه تقدیم شده است. انتظار می رود با نهادینه شدن فعالیت های حرفه ای روزنامه نگاران در چارچوب ضوابط روشن هم مسئولیت های روزنامه نگاری در چارچوب قانون معین شود و هم آزادی فعالیت های رسانه ای تامین گردد .
مقررات گذاری در این زمینه به سه صورت انجام می گیرد :
الف- خود مقررات گذاری
ب- مقررات گذاری مشترك با دولت
ج- مقررات گذاری دولتی
صرف نظر از اینكه مقررات گذاری با چه روشی انجام گیرد، دو منبع اصلی در این زمینه وجود دارد:
1- قواعدحقوقی و قانونی
2- فرهنگ وقواعد اخلاقی جامعه
این لایحه براساس اصل آزادی مسئولانه ، با روشی تركیبی و با استفاده ازهردو منبع مذكور تدوین شده است .
*** لایحه سازمان نظام رسانه ای جمهوری اسلامی ایران

** فصل اول : اهداف، تعاریف و اصطلاحات

* بخش اول: اهداف قانون
ماده 1- به منظور حمایت از آزادی مسئولانه روزنامه نگاران ، آزادی اطلاعات، حق دسترسی همگانی به اطلاعات، ارتقای رعایت موازین اخلاق حرفه ای در فعالیت های رسانه ای، تمهیدات لازم به منظور حمایت از ارزش های دینی و ملی، حمایت از حرفه ای شدن فعالیت روزنامه نگاری در كشور، ارتقای سطح سواد و مهارت های روزنامه نگاری، حمایت از حقوق مخاطبان رسانه ها، حمایت از حقوق و منافع صنفی، استقلال و امنیت حرفه ای روزنامه نگاران و نظارت حرفه ای بر عملكرد آنها «سازمان نظام رسانه ای» تشكیل می شود.

* بخش دوم: تعاریف و اصطلاحات
ماده 2- واژگان و اصطلاحات به كار رفته در این قانون به شرح زیر تعریف می شود:
1. سازمان: سازمان نظام رسانه ای جمهوری اسلامی ایران است كه طبق این قانون تشكیل می شود .
2. روزنامه نگار: شخص حقیقی است كه شغل اصلی او تولید و یا مدیریت محتوا در رسانه ها است .
3. رسانه: رسانه های دارای مجوز از هیئت نظارت بر مطبوعات یا ایجاد شده به موجب قوانین و مقررات خاص .
4. شورایعالی: شورایعالی سازمان نظام رسانه ای

** فصل دوم : تشكیل سازمان و اركان آن
ماده 3- سازمان، مؤسسه ای است حرفه ای، غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل كه به موجب این قانون ایجاد می شود.

*بخش اول : وظایف و اختیارات سازمان
ماده 4- وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر است :
1. حمایت از آزادی بیان و آزادی اطلاعات روزنامه نگاران
2. حمایت از حرفه ای شدن فعالیت روزنامه نگاری در كشور
3. ارتقای سطح سواد و مهارت های روزنامه نگاری
4. حمایت از حقوق مخاطبان رسانه ها
5. حمایت از تشكل های صنفی روزنامه نگاران
6. حمایت از حقوق و استقلال حرفه ای، امنیت شغلی و منزلت اجتماعی روزنامه نگاران
7. تنظیم مقررات حرفه ای روزنامه نگاران با رعایت قوانین مربوط
8. تنظیم روابط حرفه ای روزنامه نگاران در تعامل با مؤسسات عمومی
9. میانجیگری و حل اختلاف بین روزنامه نگاران با یكدیگر یا با مالكان و مدیران رسانه های متبوع آنان و بین رسانه ها با یكدیگر
10 . صدور، تمدید و لغو پروانه روزنامه نگاری
11 . تنظیم منشور اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری و نظارت بر حسن اجرای آن
12 . نظارت بر عملكرد حرفه ای روزنامه نگاران و رسیدگی به تخلفات حرفه ای آنان
13 . ارائه نظرات كارشناسی و مشورتی به مراجع سیاستگذاری، تقنینی، اداری و قضایی
14. فراهم كردن زمینه ارتباطات و تعاملات روزنامه نگاران و رسانه ها با مجامع رسانه ای ملی، منطقه ای و بین المللی با رعایت قوانین مربوط
15 . همكاری با سازمانها و ترتیبات منطقه ای و بین المللی رسانه ای و در صورت لزوم، عضویت در آنها با رعایت قوانین مربوط
16 . همكاری و مشاركت در جهت اشتغال روزنامه نگاران
17 . اقدام برای رفع مشكلات رفاهی، مالی و تأمین اجتماعی روزنامه نگاران
18 . پیشنهاد و مشاركت در وضع و اصلاح قوانین و مقررات رسانه ای مربوط
19 . شفاف سازی نظام رسانه ای و مقابله با مظاهر فساد در آن با اولویت مدیریت وضعیت های تعارض منافع
20 . آموزش، پژوهش، اطلاع رسانی و انتشار مطالب لازم در خصوص هر یك از موارد فوق
21 . انجام مسئولیتها و وظایفی كه در دیگر قوانین و مقررات به سازمان محول می شود

ماده 5- سازمان در هر یك از استانها كه تعداد روزنامه نگاران حرفه ای آن بیش از یكصد نفر باشد تشكیل می شود. روزنامه نگاران استان های فاقد حد نصاب تابع سازمان نزدیك ترین مركز استان واجد شرایط است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بطور مستمر نسبت به تشخیص و اعلام تعداد روزنامه نگاران یا رسانه های استانها اقدام می كند .

* بخش دوم : اركان سازمان و وظایف و اختیارات آنها
ماده 6 - اركان سازمان به شرح زیر است :
1. سازمان های نظام رسانه ای استانی
2. شورایعالی
3. هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات حرفه ای روزنامه نگاران

بند اول: سازمان های نظام رسانه ای استانی

ماده 7 - اركان سازمان های نظام رسانه ای استانی به شرح زیر است :
1- مجمع عمومی
2- هیئت مدیره
3- هیئت صدور پروانه روزنامه نگاری
4- بازرسان
5- هیئت رسیدگی به تخلفات حرفه ای روزنامه نگاران
6- مجمع عمومی

ماده 8 - مجمع عمومی سازمان استان متشكل از كلیه اعضای سازمان است كه عضویت یا پروانه روزنامه نگاری معتبر داشته باشند.
وظایف و اختیارات مجمع عمومی عبارت است از :
1. انتخاب و عزل رئیس و نایب رئیس مجمع عمومی
2. انتخاب و عزل اعضای هیئت مدیره سازمان
3. انتخاب اعضای هیئت صدور پروانه روزنامه نگاری
.4 انتخاب اعضای هیئت رسیدگی به تخلفات حرفه ای روزنامه نگاران
5. انتخاب و عزل بازرسان سازمان
6. تصویب بودجه سالانه سازمان
7. تصویب صورت عملكرد مالی و گزارش های بازرسان سازمان
8. رسیدگی و تصمیم گیری در مورد هر امر دیگری كه در صلاحیت سایر اركان سازمان پیش بینی نشده باشد در چارچوب مصوبات شورایعالی

ماده 9- در صورت فراهم بودن شرط مذكور در ماده (5) این قانون، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مكلف است جلسه مجمع عمومی موقت سازمان استان را با دعوت از اشخاصی كه شرایط عضویت در سازمان را دارند برگزار كند. هر شخص واجد شرایط نیز می تواند برگزاری این جلسه را از مرجع مذكور بخواهد . در این جلسه كه به ریاست مدیركل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اداره می شود اعضای هیئت موقت صدور پروانه روزنامه نگاری با رأی اكثریت نسبی حضار انتخاب می شوند. این هیئت باید ظرف سه ماه، شرایط متقاضیان عضویت در سازمان را بر اساس ماده ( 45 ) بررسی كرده و پروانه موقت عضویت برای متقاضیان واجد شرایط صادر كند و از اعضا برای تشكیل اولین جلسه مجمع عمومی دعوت به عمل آورد.

ماده 10 - اولین مجمع عمومی سازمان استان مركب از اعضای دارای پروانه موقت روزنامه نگاری و بنا به دعوت اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از تحقق موضوع ماده (9) این قانون تشكیل می گردد .

ماده 11 - جلسات بعدی مجمع عمومی با دعوت هیئت مدیره و به طور سالیانه و با حضور دوسوم اعضای دارای حق رأی رسمیت یافته و تصمیمات مجمع عمومی با اكثریت مطلق اعضای حاضر معتبر خواهد بود. در صورتی كه تعداد شركت كنندگان نوبت اول به حد نصاب نرسد، نوبت های بعدی در زمان های یك ماهه و با حضور حداقل نصف اعضا، رسمیت یافته و تصمیمات آن با آرای اكثریت مطلق اعضای حاضر معتبر است .

ماده 12 - رییس، نائب رییس و منشی مجمع عمومی توسط مجمع انتخاب می شوند . مسؤلیت اداره جلسات مجمع عمومی با رییس مجمع و پیگیری اجرای مصوبات آن با رئیس مجمع عمومی و بر اساس آیین نامه است.

ماده 13 - مجمع عمومی فوق العاده در صورت درخواست هیئت مدیره، بازرس و یا یك سوم اعضاء مجمع عمومی برای رسیدگی به موضوعات پیشنهادی تشكیل می شود. مسئولیت تشكیل مجمع عمومی فوق العاده به عهده هیئت مدیره است.

ماده 14 - اعضای مجمع حق دارند به اطلاعات، مصوبات و مشروح مذاكرات مجمع عمومی و سایر اركان سازمان در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات –مصوب 1387 - دسترسی داشته و در روندهای تصمیم گیری آن در چارچوب این قانون مشاركت كنند .

2- هیئت مدیره
ماده 15 - هیئت مدیره استان برای مدت سه سال انتخاب و به شرح زیر تشكیل می شود :
1. استان های دارای تا 500 نفر عضو روزنامه نگار 7 عضو اصلی و 4 عضو علی البدل
2. استان های دارای 500 تا 1000 نفر عضو روزنامه نگار 9 عضو اصلی و 5 عضو علی البدل
3. استان های بالای 1000 نفر عضو روزنامه نگار 13 عضو اصلی و 6 عضو علی البدل

ماده 16 - وظایف و اختیارات هیئت مدیره عبارت است از :
1. انتخاب رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره
2. اجرای مصوبات مجمع عمومی
3. پیشنهاد بودجه سالانه سازمان به مجمع عمومی
4. پیشنهاد اصلاح آئین نامه های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی سازمان به شورایعالی
5. پیشنهاد اصلاح نمودار تشكیلاتی سازمان، معاونتها و مدیریتهای سازمان به شورایعالی
6. تهیه صورت عملكرد مالی سازمان و تقدیم آن به مجمع عمومی
7. ایجاد یا انحلال كمیسیون های تخصصی
8. تصویب میزان حق عضویت سالانه اعضا

ماده 17 - جلسات هیئت مدیره با حضور اكثریت مطلق اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن نیز با آرای اكثریت اعضا معتبر است .

ماده 18 - شرایط عضویت در هیئت مدیره سازمان عبارت است از :
1. داشتن پروانه عضویت در سازمان نظام رسانه ای
2. داشتن حداقل 30 سال سن
3. داشتن حداقل 5 سال سابقه روزنامه نگاری حرفه ای در انتخابات اول و حداقل سه سال عضویت در سازمان برای دوره های بعدی انتخابات
4. نداشتن محرومیت كیفری از حقوق اجتماعی در زمان ثبت نام برای انتخابات
5. نداشتن محكومیت حرفه ای منجر به تعلیق پروانه روزنامه نگاری در زمان ثبت نام در انتخابات
6. ابراز التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
7. عدم عضویت در احزاب و گروه های سیاسی غیر قانونی و دیگر گروه هایی كه فعالیت آنها از سوی مراجع ذیصلاح غیر قانونی اعلام شده است.

ماده 19 - به منظور رسیدگی به صلاحیت داوطلبان عضویت در هیئت مدیره سازمان استان و نظارت بر انتخابات
هیئتی مركب از مدیر كل فرهنگ و ارشاد اسلامی، رییس كل دادگستری استان، مدیركل سازمان صدا و سیمای استان، بازرس سازمان استان و نماینده مدیران مسئول نشریات استان در هر استان تشكیل می شود.

ماده 20 - مسئولیت برگزاری انتخابات در اولین دوره بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و برگزاری انتخاباتهای بعدی به صورت الكترونیك و طبق آیین نامه این قانون است.

ماده 21 - اعضای هیئت اجرایی كه از سوی مدیركل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان انتخاب می شوند و نیز اعضای هیئت نظارت بر انتخابات نمیتوانند به عنوان نامزد ثبت نام كنند. ترتیبات برگزاری انتخابات طبق آیین نامه است.

ماده 22 - به منظور رسیدگی به شكایات و اعتراض های مربوط به انتخابات هیئت مدیره، هیئت مركزی نظارت بر انتخابات با تركیب زیر تشكیل می شود:
الف- نماینده دادستان كل كشور
ب- نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
ج- یكی از نمایندگان رسانه ها در هیئت نظارت بر مطبوعات به انتخاب آنها
د- یكی از اعضای شورایعالی به انتخاب شورایعالی
ه - یكی از قضات بازنشسته دیوان عالی كشور به انتخاب شورایعالی

ماده 23 - وظایف هیئت مركزی نظارت بر انتخابات به شرح زیر است :
1. نظارت بر حسن انجام انتخابات استانی
2. رسیدگی به شكایات انتخاباتی در چارچوب این قانون و آئیننامه اجرایی آن و نیز شكایات نامزدهائی كه صلاحیت آنها به تأیید هیئت های نظارت نرسیده باشد و همچنین اعتراضات كتبی افراد در مورد تأیید صلاحیت نامزدهای عضویت در هیئت مدیره سازمان استان
3. توقف یا ابطال تمام یا قسمتی از مراحل انجام انتخابات در چارچوب قانون
4. تأیید نهائی صحت انتخابات هیئت مدیره سازمان استان

ماده 24 - انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام رسانهای استانهایی كه انتخابات آنها منحل یا توسط هیئت مركزی نظارت بر انتخابات ابطال گردیده است، حداكثر ظرف مدت سه ماه با هماهنگی هیئت نظارت و رعایت سایر مواد قانونی انجام می شود.

ماده 25 - پس از انتخاب و قبول مسئولیت توسط اعضای هیئت مدیره، سازمان از شخصیت حقوقی برخوردار می شود.

ماده 26 - رییس سازمان از بین اعضای هیئت مدیره و به انتخاب اكثریت مطلق برای یكسال انتخاب می شود و تمدید دوره ریاست سازمان تا 4 دوره متوالی بلامانع است. وظایف و اختیارات رییس سازمان به شرح زیر است:
1. اداره امور سازمان
2. اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره
3. پیشنهاد بودجه سالانه سازمان به هیئت مدیره
4. دفاع و حمایت از حقوق و منافع اعضای سازمان
5. تنظیم و ارائه گزارش عملكرد بودجه و سایر گزارشهای موضوع این قانون
6. عقد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی و نمایندگی سازمان در مقابل مراجع اداری و قضائی و انتخاب وكیل با حق توكیل و پایان دادن به دعاوی از طریق مصالحه و نیز ارجاع به داوری
7. برقراری مناسبات لازم با نهادهای مشابه دیگر كشورها و نمایندگی سازمان در مراجع و مجامع ملی و بین المللی
8. اطلاع رسانی و انتشار مذاكرات و گزارش های مربوط، به موجب این قانون
9. هیئت صدور پروانه روزنامه نگاری

ماده 27 - تا زمان تشكیل و استقرار هیئت صدور پروانه روزنامه نگاری، هیئت موقت صدور پروانه روزنامه نگاری متشكل از پنج عضو با شرایط تشكیل می شود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است به منظور تشكیل و احراز شرایط هیئت موقت اقدامات لازم را انجام دهد.
1. داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
2. داشتن حداقل 31 سال سن
3. داشتن حداقل 11 سال سابقه مدیرمسئولی یا سردبیری
4. نداشتن محكومیت كیفری به محرومیت از حقوق اجتماعی در زمان عضویت

ماده 28 - تصمیمات هیئت موقت صدور پروانه روزنامه نگاری كه با اكثریت مطلق اعضا اتخاذ می شود قطعی است، مگر مواردی از قبیل اعتراض یا گزارش كه پس از استقرار قطعی اركان سازمان، باید مجدداً از سوی ركن ذیصلاح، بررسی و حسب مورد رد یا اصلاح شود.

* بازرسان
ماده 29 - مجمع عمومی با اكثریت نسبی، از میان نامزدهایی كه واجد شرایط عضویت در هیئت مدیره باشند دو نفر بازرس اصلی و یك نفر بازرس علی البدل انتخاب می كند.
ماده 31 - بازرسان میتوانند بدون دخالت در امور اجرایی سازمان، در هر زمان، بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارك را مطالبه و مورد رسیدگی قرار دهند.
ماده 31 - گزارش سالانه بازرسان باید به تصویب مجمع عمومی برسد و در دسترس عموم قرار گیرد.
5
*هیئت رسیدگی به تخلفات حرفه ای روزنامه نگاران
ماده 32 - به منظور داوری و رسیدگی به تخلفات حرفه ای روزنامه نگاران، هیئت داوری و رسیدگی به تخلفات حرفه ای با وظایف زیر تشكیل می شود:
1. داوری و حل اختلافات بین روزنامه نگارن با یكدیگر یا با مالكان و مدیران رسانه های متبوع آنان بنا به توافق طرفین
2. نظارت بر رعایت منشور اخلاق حرفه ای و تصمیم گیری در موارد نقض آن
3. رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تخلفات حرفه ای روزنامه نگاران به شرح مقرر در این قانون
4. رسیدگی به اعتراض های ناشی از تصمیمات هیئت های صدور پروانه روزنامه نگاری

ماده 33 - انجام هر یك از موارد زیر از سوی اعضاء در فرایند كسب اخبار و اطلاعات یا در نتیجه انتشار مطلب در رسانه ها تخلف حرفه ای محسوب می شود:
1. استفاده از روش های متقلبانه یا توام با فریب برای كسب و انتشار اخبار و اطلاعات
2. استفاده از روش های ناقض حریم خصوصی
3. ا رتكاب توهین و افترا
4. نقض حقوق مالكیت های فكری دیگران
5. افشای هویت منابع خبری برخلاف رضایت آنان
6. دریافت هر نوع هدیه ای كه عرفا رشوه محسوب شود و به قصد تاثیرگذاری بر كم و كیف انتشار اخبار و اطلاعات، پرداخت شده باشد
7. عدم رعایت منشور اخلاق حرفه ای
8. استفاده ابزاری از زنان یا كودكان
9. جریحه دار كردن احساسات عمومی
10. رفتارها و مطالبی كه حاكی از ترویج خشونت، تبعیض و تنفر باشد
11. بیان مطالب كذب و یا تحریف واقعیت ها

ماده 34 - چنانچه اعضای هیئت مدیره، سازمان استان، اعضای شورایعالی و كاركنان موظف استان در انجام تكالیف قانونی خود مرتكب تخلف یا سهل انگاری و ترك فعل شوند، تخلف محسوب می شود.

ماده 35 - رسیدگی به تخلفات حرفه ای با شكایت هر یك از اشخاص زیر آغاز می شود :
1. اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق عمومی و خصوصی
2. سازمان های مردم نهاد در حوزه موضوع فعالیت خود

ماده 36 - هیئت رسیدگی به تخلفات حرفه ای با انتخاب مجمع عمومی و از اعضای زیر كه دارای حسن شهرت در حوزه كاری خود باشند برای مدت 3 سال تشكیل می شود:
1. مدیركل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یا نماینده تام الاختیار وی
2. دو نفر از مدیران مسئول مطبوعات یا خبرگزاریهای استان
3. یكی از روزنامه نگاران دارای حداقل 11سال سابقه روزنامه نگاری حرفه ای و شرایط مقرر در ماده (11)
4. یكی از قضات بازنشسته محاكم تجدید نظر استان و آشنا به حقوق رسانه
5. یكی از وكلای دادگستری استان و آشنا به حقوق رسانه
6. یكی از اعضای هیئت منصفه استان

ماده 37 - نحوه انتخاب اعضا، تشكیل، اداره و تصمیم گیری جلسات هیئت رسیدگی به تخلفات حرفه ای بر اساس آیین نامه است.

ماده 38 - هیئت رسیدگی به تخلفات حرفه ای و هیئت تجدید نظررسیدگی به تخلفات حرفه ای می تواند حسب شدت و دفعات تكرار تخلف و درخواست شاكی، تصمیمات زیر را اتخاذ كند:
1. الزام به عذرخواهی
2. توبیخ كتبی با درج در پرونده
3. توبیخ كتبی با درج در پرونده و انتشار در وبگاه اختصاصی سازمان
4. درخواست جبران خسارت مادی و معنوی متضرر به نحو مقتضی و اعاده هرگونه حقی كه از شاكی و متضرر تضییع شده باشد.
5. تعلیق عضویت در سازمان یا پروانه روزنامه نگاری به مدت سه ماه تا یكسال
6. تعلیق عضویت در سازمان یا پروانه روزنامه نگاری به مدت یكسال تا 5 سال
7. تعلیق عضویت در سازمان یا پروانه روزنامه نگاری به مدت 5 سال تا 11 سال
8. لغو عضویت در سازمان و پروانه روزنامه نگاری

ماده 39 - آرای هیئت رسیدگی به تخلفات حرفه ای در مورد اعمال مجازات های بند 1 تا 4 ماده ( 38) قطعی و غیر قابل تجدید نظرخواهی و در مورد سایر بندها قابل اعتراض در هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات حرفه ای است.

ماده 41 - چنانچه موضوع شكایت به نظر هیئت رسیدگی به تخلفات حرفه ای، از جرایم دارای حیثیت عمومی باشد، مراتب جهت رسیدگی به مرجع ذیصلاح قضایی گزارش می شود.

ماده 41 - تصمیمات هیئت رسیدگی به تخلفات حرفه ای در مورد بندهای 5 تا 8 ماده ( 38) ظرف 21 روز از تاریخ ابلاغ، در هیئت تجدید نظر و سپس در دیوان عدالت اداری قابل شكایت است و الا تصمیم قطعی شده لازم الاجرا است.

ماده 42 - كلیه مالكان رسانه ها اعم از آنكه عضو سازمان باشند یا نباشند و نیز روزنامه نگاران می توانند برای حل و فصل اختلافات حرفه ای خود به سازمان مراجعه كنند. نحوه رسیدگی به این تقاضاها طبق آیین نامه است.

بند دوم : شورایعالی
ماده 43 - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ظرف حداكثر سه ماه پس از تشكیل سازمان های استانی موضوع ماده (5) این قانون اولین جلسه شورایعالی سازمان را تشكیل می دهد. جلسه با حضور حداقل سه چهارم روسای استانی رسمیت یافته و با اكثریت نسبی تصمیم گیری می كند. هیئت رئیسه سنی (5 نفر شامل رییس، نایب رییس، ناظر و دو منشی جهت اداره جلسه انتخاب می شوند.

ماده 44 - جلسات شورایعالی حداقل هر سه ماه یك بار تشكیل می شود جلسات با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اكثریت نصف بعلاوه یك آرائ حاضرین اتخاذ می شود.

ماده 45 - شورایعالی از میان اعضای خود یك رییس، یك نایب رییس و یك دبیر برای مدت یك سال انتخاب می كند و انتخاب مجدد آنان فقط برای دو دوره یك ساله دیگر بلامانع است.

ماده 46 - دبیر شورایعالی مسئول تشكیل جلسات و اداره دبیرخانه شورا است. اداره جلسات شورا به عهده رییس شورا خواهد بود مصوبات شورا توسط رییس شورا ودر غیاب او توسط نایب رییس امضا و ابلاغ می گردد. دبیر شورا می تواند مصوبات شورا را پس از امضای رییس ابلاغ نماید.

ماده 47 - دبیرخانه شورایعالی در تهران مستقر است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است محل و تجهیزات مناسب برای استقرار دبیرخانه را فراهم نماید.

ماده 48 - شورایعالی سازمان متشكل از روسای سازمان های استانی است. وظایف و اختیارات شورایعالی عبارت است از :
1. تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی و سایر دستورالعمل های سازمان
2. تصویب نمودار تشكیلاتی سازمان
3. تصویب منشور اخلاق حرفه ای روزنامه نگاران
4. تصویب دستورالعمل مدیریت تعارض منافع در سازمان
5. تنظیم قراردادهای نمونه الزامی یا ترویجی جهت استفاده در روابط مالكان رسانه ها با یكدیگر و با سایر عوامل رسانه ای نظیر مدیران مسؤل، سردبیران و روزنامه نگاران
6. تصمیم گیری در مورد ضوابط انتقال و جابجایی اعضای سازمان
7. ایجاد هماهنگی بین سازمان های استانی با تعیین راهبردهای سازمان
8. نظارت بر عملكرد سازمان های استانی
9. ارزیابی عملكرد و انتشار گزارش سالیانه از فعالیت های سازمان
10. انجام سایر اموری كه طبق این قانون یا سایر قوانین برعهده شورا گذاشته شود.

*بند سوم: هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات حرفه ای روزنامه نگاران

ماده 49 - هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات حرفه ای روزنامه نگاران از اعضای زیر انتخاب و برای مدت 3 سال تشكیل می شود.
1. نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
2. یك نفر قاضی بازنشسته دیوان عالی كشور به انتخاب شورایعالی
3. یكی از وكلای دادگستری به انتخاب كانون های وكلای دادگستری
4. دو نفر روزنامه نگار به انتخاب شورایعالی

ماده 51 - برای هر یك از اعضای بند های 2 تا 4 ماده (49) یك عضو علی البدل نیز انتخاب خواهد شد تا در صورت فوت، استعفا و غیبت غیر موجه، به تشخیص شورایعالی وظایف مربوط را انجام دهد. عضو جایگزین در اولین جلسه بعدی انتخاب می شود.

**فصل سوم- عضویت در سازمان و حقوق اعضاء

* بخش اول: عضویت در سازمان
ماده 51 - اشخاص زیر كه دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران بوده، التزام به قانون اساسی و عدم محرومیت كیفری از حقوق اجتماعی را اعلام كنند می توانند نسبت به عضویت در سازمان اقدام كنند:
1. دارندگان مدرك معتبر كارشناسی و بالاتر در رشته های علوم ارتباطات به شرط قبولی در آزمون و طی دوره كارآموزی شش ماهه
2. دارندگان مدرك معتبر كارشناسی و بالاتر در رشته های غیر مرتبط به شرط قبولی در آزمون و طی دوره كارآموزی یك ساله
3. افراد شاغل كه تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون حداقل یك سال در تحریریه رسانه ها مشغول به كار بوده اند، به شرط قبولی در آزمون

ماده 52 - اشتغال به حرفه روزنامه نگاری منوط به اخذ پروانه روزنامه نگاری از سازمان نظام رسانه ای جمهوری اسلامی ایران است.

ماده 53 - خبرنگاران سازمان صدا و سیما، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران و قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و شركت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانك ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شركت های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، و همچنین دستگاه ها و واحدهائی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است، اعماز این كه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند، باید دارای پروانه روزنامه نگاری باشند.

ماده 54 - به اشخاصی كه در تولید محتوای رسانه ها فعالیت مؤثر دارند ولی حرفه آنها روزنامه نگاری نیست یا شرایط لازم برای اخذ پروانه روزنامه نگاری را ندارند پروانه عضویت وابسته اعطا خواهد شد. این اعضا مادام كه شرایط مذكور در ماده (51) را احراز نكرده باشند از حق رأی در مجمع عمومی، عضویت در سایر اركان سازمان و مزایای دارندگان پروانه روزنامه نگاری برخوردار نیستند.

ماده 55 - سازمان می تواند به اشخاص حقیقی كه در حمایت از حقوق، آزادی ها و فعالیت های رسانه ای سابقه درخشانی داشته باشند یا اقدام قابل تحسینی در این خصوص انجام داده باشند عضویت افتخاری اعطا كند. شرایط عضویت، در آیین نامه این قانون تعیین می شود.

ماده 56 - دارندگان مشاغل در قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات و شركت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانك ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شركت های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، و همچنین دستگاه ها و واحدهائی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است، نمی توانند نسبت به عضویت در سازمان اقدام كنند مگر آنكه از شغل یا پست یا سمت خود در نتیجه استعفا یا فسخ قرارداد یا به طرق دیگر، كناره گیری كنند. كاركنان رسانه هایی كه به موجب قانون خاص ایجاد شده اند، از مفاد این ماده مستثنی هستند.

ماده 57 - نحوه احراز شرایط عضویت در سازمان طبق ماده( 51) و صدور پروانه و نحوه برگزاری آزمون های مربوط، به موجب آیین نامه تعیین می شود.

ماده 58 - هر روزنامه نگاری فقط می تواند در یك سازمان استانی عضو شود.

ماده 59 - عضویت در سازمان در موارد زیر خاتمه می یابد :
1. فوت
2. استعفا
3. اخراج از سازمان به حكم هیئت رسیدگی به تخلفات
4. از دست دادن سایر شرایط عضویت از جمله ترك حرفه روزنامه نگاری و اشتغال به حرفه دیگر به تشخیص هیئت صدور پروانه روزنامه نگاری

ماده 61 - در صورت عدم پرداخت حق عضویت، محرومیت كیفری از حقوق اجتماعی، احرازعدم صحت شرایط مندرج در ماده (51) و تعلیق عضویت از سوی هیئت رسیدگی به تخلفات حرفه ای، كلیه حقوق مربوط به عضویت معلق می شود.

*بخش دوم: حقوق اعضای سازمان
ماده 61 - روزنامه نگاران دارای پروانه عضویت در سازمان علاوه بر حقوق مقرر در سایر قوانین، حسب مورد از حقوق زیر برخوردار هستند :
1. برخورداری از استقلال حرفه ای از جمله حق جستجو و كسب اخبار و اطلاعات برای انجام وظیفه حرفه ای خود، حق حذف امضای خود از مطالب تحریف شده در فرآیند تدوین و تنظیم آنها
2. همراه داشتن وسایل و تجهیزات روزنامه نگاری به منظور ضبط و ثبت اخبار و اطلاعات مربوط به رویدادها
3. حضور در رویدادهای خبری از جمله در وقایع طبیعی، حوادث غیرمترقبه، مناسبت ها، گردهمایی ها و تظاهرات
4. برخورداری از امنیت جانی، مالی، عرضی و حرفه ای در حین انجام وظیفه روزنامه نگاری
5. عضویت در انجمن های صنفی و حرفه ای داخلی، منطقه ای و بین المللی با رعایت قوانین مربوط
6. برخورداری از بیمه تأمین اجتماعی و بیمه بیكاری

ماده 62 - موارد زیر صرفا شامل روزنامه نگاران دارای پروانه عضویت در سازمان می شود:
1. دعوت به رویدادهای رسمی، مصاحبه ها و نشست های خبری مسؤلان و كارگزاران نظام
2. ارائه تسهیلات و حمایت های مادی و معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
3. پذیرش آثار روزنامه نگاران در جشنواره های رسانه ای كه توسط دستگاه های اجرایی برگزار می شود
4. رسیدگی به جرایم حرفه ای روزنامه نگاران بصورت علنی و با حضور هیئت منصفه

**فصل چهارم: صندوق حمایت

ماده 63 - برای حمایت مالی و بیمه ای از اعضاء، صندوق حمایت از روزنامه نگاران تشكیل می شود. اساسنامه پیشنهادی صندوق حمایت ظرف سه ماه پس از تشكیل سازمان، توسط شورای عالی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

**فصل پنجم: بودجه سازمان
ماده 64 - منابع مالی و اعتبارات سازمان از محل های زیر تأمین می شود:
1. حق عضویت سالانه اعضا
2. هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط
3. كمك های دولت و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی
4. درآمدهای حاصل از فعالیتهای آموزشی، پژوهشی، انتشارات، فعالیت های ترویجی ، مشاوره ای و حل و فصل اختلافات در حوزه رسانه

**فصل ششم: مواد متفرقه
ماده 65 - مدیر مسئول، سردبیران و دبیران رسانه ها باید از میان اشخاصی انتخاب شوند كه پروانه روزنامه نگاری از سازمان نظام جمهوری اسلامی ایران را دارند.
ماده 66 - آیین نامه مواد (12)، (20)، (21)، (37)، (42)، (55) و (57) حداكثر ظرف مدت یك سال پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورایعالی می رسد.
فراهنگ**1055
تنظیم و انتشار: زینب كارگر