پيش بيني خريد تضميني حدود200 تن سيب درجه سه باغداران بروجرد

بروجرد - ايرنا - رئيس تعاون روستايي بروجرد با اشاره به آغازخريد تضميني سيب درجه سه باغداران اين شهرستان گفت: ازآغازاين طرح تا كنون چهارتن سيب درجه سه ازباغداران بروجرد خريداري شده وپيش بيني مي شود اين مقدارتا حدود 200 تن افرايش يابد.

محمد حسن نوابي روزسه شنبه درگفت وگوبا خبرنگارايرنا با بيان اينكه طرح خريد تضميني سيب درجه سه باغداران درراستاي اجراي سياست هاي حمايتي دولت ازكشاورزان وباغداران به تعاون روستايي ابلاغ شده است، اظهاركرد: متاسفانه اين طرح با 20 روزتاخيردرشهرستان بروجرد اجرا شد ودرحال حاضربسياري ازكشاورزان محصول خود را به محصولاتي نظيرسركه و لواشك تبديل كرده اند.
وي افزود: قيمت خريد سيب درجه سه ازباغداران 2هزارو 889 ريال است كه تا پايان آبان ماه درشهرستان بروجرد ادامه خواهد داشت.
رئيس تعاون روستايي شهرستان بروجرد بيان كرد: سيب خريداري شده ازباغداران به اتحاديه باغداران كشورتحويل داده مي شود تا درصنايع تبديلي ازآن استفاده شود.
نوابي با اشاره به اينكه درشهرستان بروجرد باغداران 90 درصد سيب درجه سه خود را يا فروخته يا تبديل كرده اند، ادامه دارد: باغداران بروجرد مي توانند براي فروش سيب درجه سه خود به اداره تعاون روستايي شهرستان مراجعه كنند.
بروجرد با بيش از350 هزارتن جمعيت و يك هزارو 606 كيلومترمربع مساحت درشمال لرستان واقع و دومين شهرستان پرجمعيت اين استان است.
بروجرد به دليل داشتن آب وهواي معتدل وباغات ميوه مستعد توليد انواع ترشيجات ومحصولات ازاين نوع است.
7190/7273 خبرنگار: عليرضا سليماني روزبهاني ** انتشاردهنده: مقداد بهاروند احمدي

سرخط اخبار استان‌ها