تسهيلات ارزان قيمت به تعاوني هاي روستايي پرداخت مي شود

بيرجند - ايرنا - معاون امور تعاون اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خراسان جنوبي از پرداخت تسهيلات ارزان قيمت به تعاوني هاي روستايي با اولويت اشتغال زنان روستايي خبر داد.

حسن سروري روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: اشتغال زنان در كارگاه هاي توليد فرش دستباف از طريق تشكيل شركت هاي تعاوني طرح 'روستا تعاون' حمايت خواهد شد.
وي گفت: در حال حاضر چهار هزار و 300 بافنده فرش دستباف از طريق تعاوني ها فرش دستباف در استان خراسان جنوبي مشغول فعاليت هستند و 23 تعاوني فرش دستباف با عضويت 506 نفر در استان فعال است.
وي ايجاد اشتغال در فرش دستباف را ارزان و كم هزينه دانست و افزود: مي توان از اين طريق به اشتغال زنان به ويژه اشتغال روستايي كمك شاياني كرد.
معاون تعاون اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خراسان جنوبي با اشاره به طرح هاي توسعه روستايي در استان با محوريت طرح روستا تعاون بيان كرد: اين طرح از برنامه هاي اشتغال فراگير اقتصاد مقاومتي است.
وي گفت: توليد فرش متناسب با نياز بازارهاي داخلي وخارجي سبب رونق اشتغال در نواحي روستايي استان مي شود.
سروري از برگزاري كارگاه هاي تسهيل گري، بازاريابي و فروش، قوانين و مقررات كسب و كار، حقوقي و مديريتي ويژه تعاوني هاي روستايي در سال جاري خبر داد.
748 هزار و 416 نفر در 992 تعاوني فعال خراسان جنوبي عضويت دارند كه از اين تعداد 100 هزار و 919 نفر زن و بقيه مرد هستند.
با ايجاد اين تعداد تعاوني فعال زمينه اشتغال 11 هزار و 917 نفر در بخش تعاون فراهم شده است.
مجموع سرمايه گذاري در تعاوني هاي استان كه با 14 گرايش فعاليت دارند، 285 ميليارد و 623 ميليون ريال است.
بيشترين تعداد تعاوني هاي استان به ترتيب با 321 شركت مربوط به خدمات، 190 مورد تعاوني هاي صنعتي و 176 مورد مربوط به تعاوني هاي بخش كشاورزي است.
تعاوني سهام عدالت و تامين نياز صنوف خدماتي هر يك با هشت مورد كمترين تعداد شركت هاي تعاوني استان را تشكيل مي دهند.
سايت ايرنا خراسان جنوبي: www.irna.ir/skhorasan
كانال تلگرام: irnabirjand@
7557*3028*خبرنگار - رقيه محمدي * انتشار - رسول محمدحسني