ورود و خروج دام در مناطق محيط زيست بايد با هماهنگي كامل ادارات كل استاني باشد

تهران - ايرنا - مديركل دفتر حيات وحش و آبزيان آب هاي داخلي سازمان حفاظت محيط زيست گفت: به منظور پيشگيري از شيوع بيماري هاي واگير دامي در حيات وحش كشور لازم است تردد دام اهلي در مناطق تحت مديريت سازمان با هماهنگي كامل ادارات كل حفاظت محيط زيست استاني انجام و نسبت به مميزي پروانه هاي چراي دام نيز اقدامات لازم از طريق دستگاه هاي ذيربط به عمل آيد.

به گزارش روز چهارشنبه ايرنا از پايگاه اطلاع رساني سازمان حفاظت محيط زيست، مجيد خرازيان مقدم با بيان اينكه يكي از تهديدات مهم براي حيات وحش كشور طي سال هاي اخير، انتقال بيماري هاي شايع واگير دامي از دام هاي اهلي سبك همچون گوسفند و بز به نشخواركنندگان وحشي است، گفت: از جمله مهمترين اين بيماري هاي واگيردار، طاعون نشخواركنندگان كوچك يا همان pprاست.
وي افزود: بيماري طاعون نشخواركنندگان كوچك يا ppr، بيماري ويروسي است كه از دام هاي اهلي كوچك (گوسفند و بز) به حيات وحش و نشخواركنندگان زوج سم همچون كل و بز و قوچ و ميش منتقل مي شود.
مديركل دفتر حيات وحش و آبزيان آب هاي داخلي سازمان حفاظت محيط زيست با ابراز تاسف از شيوع بيماري طاعون نشخواركنندگان كوچك طي دو، سه سال اخير در برخي استان ها، اظهار كرد: متاسفانه اين بيماري كه ويروس عامل آن از دام اهلي منتقل مي شود، تلفات قابل ملاحظه اي در حيات وحش كشور داشته است.
اين مقام مسئول با اشاره به اقدامات ضروري براي جلوگيري از انتقال اين بيماري به حيات وحش، خاطرنشان كرد: مهمترين اقدام در اين زمينه، جلوگيري از ورود دام اهلي به مناطق تحت مديريت محيط زيست است كه اقدامي بسيار دشوار و فرا سازماني و فرابخشي است و لازم است نسبت به مميزي پروانه تعليف احشام و همچنين جلوگيري از تعليف دام بيش از ظرفيت چراي مراتع اقدامات جدي و اساسي به عمل آيد.
*** تاكيد بر ضرورت واكسيناسيون به موقع و فراگير سالانه دام هاي اهلي عليه بيماري طاعون نشخواركنندگان كوچك
مقدم با يادآوري اينكه از ديگر اقدامات ضروري در اين حوزه، واكسيناسيون فراگير و به موقع تمام دام هاي اهلي سبك همچون گوسفند و بز است، اظهار كرد: براي واكسيناسيون به موقع و فراگير سالانه دام هاي اهلي عليه بيماري طاعون نشخواركنندگان كوچك، نياز به در نظر گرفتن اعتبارات ويژه اي براي سازمان دامپزشكي كشور است.
وي ادامه داد: در حال حاضر دامپزشكي تنها زماني كه بيماري در نقطه اي خاص در دام هاي اهلي يا حيات وحش گزارش شود نسبت به واكسيناسيون دام ها آن هم در همان كانون بيماري اقدام مي كند.
به گفته مديركل دفتر حيات وحش و آبزيان آب هاي داخلي سازمان حفاظت محيط زيست، اگرچه دستورالعمل هاي كنوني براي واكسينه دام هاي اهلي و اقدامات صورت گرفته در اين زمينه خوب است اما به دليل اينكه واكسينه شدن تنها در زمان گزارش بيماري رخ مي دهد، بعضا وقوع تلفات قابل ملاحظه اي را در حيات وحش به دنبال دارد.
*** واكسينه كردن دام هاي اهلي بر اساس اولويت مناطق تحت مديريت محيط زيست صورت مي گيرد
اين مقام مسئول افزود: گرچه تقسيم بندي مناطق تحت مديريت محيط زيست بر اساس شاخص هاي مرتبط با بيماري طاعون نشخواركنندگان كوچك همچون جمعيت كل و بز و قوچ و ميش و ميزان تعارض مناطق به لحاظ ورود دام به سه دسته مشخص و اعلام آن به سازمان دامپزشكي كشور براي واكسينه كردن دام هاي اهلي بر اساس اولويت مناطق و همكاري دامپزشكي كشور در اين زمينه منجر به موفقيت هايي شده است اما همچنان بايد براي واكسيناسيون به موقع و فراگير سالانه دام هاي اهلي تلاش كرد.
مقدم ادامه داد: يكي ديگر از اقدامات صورت گرفته از سوي سازمان حفاظت محيط زيست براي كنترل بيماري طاعون نشخواركنندگان كوچك در حيات وحش، ارائه دستورالعملي به ادارات كل استاني و تشريح چگونگي كنترل و ممانعت از گسترش اين بيماري در مناطق است كه در آن موارد متعددي از جمله نحوه معدوم كردن لاشه ها و چگونگي ضدعفوني كردن آبشخورها بيان شده است.
مديركل دفتر حيات وحش و آبزيان آب هاي داخلي سازمان حفاظت محيط زيست تاكيد كرد: واكسيناسيون فراگير و به موقع دام هاي اهلي عليه بيماري هاي واگيردار به ويژه بيماري طاعون نشخواركنندگان كوچك به صورت جدي و مستمر و با اولويت دام هايي كه در مجاورت يا داخل مناطق تحت مديريت سازمان قرار دارند از جانب ادارات كل دامپزشكي استان ها ضرورت دارد.
وي خاطرنشان كرد: گرچه ادارات كل محيط زيست استان ها بر اساس دستورالعمل هايي ابلاغي از سوي دفتر حيات وحش و معاونت محيط زيست طبيعي با همكاري ادارات كل دامپزشكي اقدام كرده اند اما متاسفانه طي دو سه هفته اخير، شاهد شيوع و گسترش بيماري طاعون نشخواركنندگان كوچك در استان سمنان بوده ايم.
*** وجود بيماري طاعون نشخواركنندگان كوچك در سالوك تاييد نشده است
مديركل دفتر حيات وحش افزود وقوع حدود 25 راس تلفات در قوچ و ميش هاي پارك ملي سالوك در استان خراسان شمالي ناشي از طاعون نشخواركنندگان كوچك نبوده و بر اساس اعلام دامپزشكي استان عامل تلفات ويروس عامل اكتيماي واگير است.
علمي 9014**1440
دريافت كننده: كيميا عبدالله پور** انتشار: گلشن