جهانگيري بخشي از آيين نامه اجرايي قانون انتخابات شوراهاي اسلامي و شهرداران را ابلاغ كرد

تهران - ايرنا - معاون اول رئيس جمهوري آيين نامه اجرايي ماده (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران – مصوب 1375- و اصلاحات بعدي آن را ابلاغ كرد.

به گزارش روز يكشنبه ايرنا از پايگاه اطلاع رساني دولت، هيات وزيران در جلسه 5 مهر 1396 به پيشنهاد شماره 167096 مورخ 9 اسفند 1395 وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه اجرايي ماده (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران – مصوب 1375- و اصلاحات بعدي آن را به شرح زير تصويب كرد:
ماده 1- در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف- هيات تطبيق: هيات تطبيق مصوبات شوراهاي اسلامي كشور با قوانين.
ب- هيات بخش و روستا: هيئت تطبيق مصوبات بخش و روستا.
پ- هيات شهرستان: هيئت تطبيق مصوبات شهرستان.
ت- قانون: قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران -مصوب 1375- و اصلاحات بعدي آن.
ماده 2- تعيين اعضاي هيات هاي تطبيق موضوع ماده (80) قانون به شرح زير است:
الف– انتخاب قاضي توسط رييس قوه قضاييه.
ب- انتخاب نمايندگان شوراهاي شهرستان و استان از بين اعضاي شوراهاي مذكور با تصميم اكثريت مطلق اعضاي شورا و با مكاتبه رييس شورا.
پ- انتخاب نماينده فرماندار توسط فرماندار از ميان معاونان فرمانداري.
تبصره 1- در ابتداي هر دوره شوراهاي اسلامي كشور تا تشكيل شوراهاي جديد شهرستان و استان و معرفي نمايندگان آنها به هيات هاي تطبيق، نمايندگان قبلي مي توانند در جلسات هيات هاي مذكور شركت و اظهارنظر نمايند.
تبصره 2- درطول دوره فعاليت هيات تطبيق، مرجع ذيربط معرفي كننده نماينده مي تواند نسبت به جايگزيني نماينده خود اقدام نمايد.
تبصره 3- چنانچه هر يك از اعضاي هيات تطبيق به هر دليلي از هيات خارج شود، مرجع معرفي كننده موظف است حداكثر ظرف يك هفته نماينده جايگزين خود را به نحوي كه در ادامه فعاليت هيات تطبيق خللي ايجاد ننمايد، معرفي كند.
ماده 3– در صورتي كه رسيدگي به مصوبات يكي از شوراهاي اسلامي كه نماينده آن عضو هيات تطبيق است مطرح باشد، حسب مورد نماينده جايگزين از طرف شوراي استان ياشهرستان ذيربط جهت شركت در جلسه هيات تطبيق معرفي مي شود.
ماده 4- به منظور بررسي بيشتر و دقيق تر مصوبات شورا، رؤساي هيات هاي تطبيق مي توانند به منظور اخذ نظرات مشورتي از كارشناسان ذيربط بدون داشتن حق رأي براي حضور در جلسات هيات هاي تطبيق دعوت كنند. دستورالعمل مربوط به شرايط كارشناسان مذكور توسط وزارت كشور تهيه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 5 - جلسات هيات هاي تطبيق با حضور حداقل دو نفر رسميت يافته و تصميمات با حداقل دو رأي موافق معتبر خواهد بود.
ماده 6- شوراهاي اسلامي شهر، روستا، بخش و شهرستان موظفند حداكثر ظرف يك هفته پس از تصويب، نسخه اي از مصوبات خود را به هيئت تطبيق ذيربط، شهرداري، دهياري يا دستگاه هاي اجرايي كه مصوبه مربوط به آنها باشد، ارسال نمايند. رييس هيات تطبيق موظف است پس از وصول مصوبه در مهلت قانوني نسبت به تشكيل جلسه اقدام كند.
ماده 7- هيات تطبيق موظف است حداكثر ظرف دو هفته از تاريخ ابلاغ مصوبه با ذكر مورد و مستدل اعتراض خود را به شورا اعلام و درخواست تجديدنظركند. عدم اعلام نظر توسط هيئت تطبيق در زمان قانوني مقرر، به منزله تأييد مصوبه شورا است. شورا موظف است از تاريخ وصول اعتراض، حداكثر ظرف 10 روز تشكيل جلسه داده و نسبت به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد. رسيدگي به اعتراض مانع از رسيدگي به شكايات ساير اشخاص در محاكم صلاحيت دار نيست.
تبصره 1- عدم ارسال پاسخ لازم از سوي شورا در زمان قانوني مقرر به منزله پذيرش اعتراض هيئت تطبيق و كان لم يكن شدن حكم مورد اعتراض هيات تطبيق است.
تبصره 2- در صورتي كه شورا از مصوبه خود عدول ننموده و بر آن اصرار كند، موضوع ظرف (48) ساعت با درخواست كتبي رييس هيات تطبيق به هيات حل اختلاف ذيربط ارجاع مي شود. هيات حل اختلاف موظف است ظرف مهلت قانوني (20) روز نسبت به مصوبه شورا اعلام نظر كند.
ماده 8 - چنانچه مصوبه شورا با قوانين و مقررات مربوط به هر يك از دستگاه هاي اجرايي، شهرداري و يا دهياري مغاير باشد، مسئولين اجرايي ذيربط مي توانند مراتب مغايرت را با ذكر دلايل و مستندات ظرف مهلت مقرر قانوني به هيئت تطبيق ذيربط اعلام نمايند. هيات تطبيق موظف است طبق ترتيبات قانوني موضوع را مورد رسيدگي قرار داده و نتيجه را به دستگاه معترض اعلام كند.
ماده 9- انجام كليه مكاتبات و اداره جلسات بر عهده رييس هيات تطبيق مي باشد و محل دبيرخانه هيات هاي تطبيق در فرمانداري و بخشداري ذ ¬ربط است. نحوه فعاليت دبيرخانه هيات هاي تطبيق و تأمين و پرداخت هزينه هاي مربوط به هيات تطبيق، مطابق شيوه نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت كشور تهيه و ابلاغ مي شود.
ماده 10- وزارت كشور مسئول حسن اجراي اين آيين نامه بوده و موظف است بر اساس مسئوليت نظارتي و اجرايي خود، نسبت به عملكرد هيات هاي تطبيق نظارت داشته و موارد تخلف از قانون توسط هر يك از اعضاي هيات تطبيق را به مرجع ذي صلاح قانوني ذيربط اعلام و آن را پيگيري نمايد.
تبصره – هيات هاي تطبيق موظفند به صورت مستمرگزارش اقدامات و عملكرد خود شامل گزارشي از مصوبات شوراها به همراه اظهارنظر هيات مربوط را به نحو مقتضي به اطلاع وزارت كشور و استانداري ذيربط برسانند.
اسحاق جهانگيري اين مصوبه را براي اجرا به وزارتخانه هاي كشور و دادگستري ابلاغ كرد.
سيام**9314**
تنظيم: داود توسلي**انتشار:كاردان