گستره پروژه تعميم ترسيب كربن در خراسان شمالي به 226 هزار هكتار رسيد

بجنورد- ايرنا- مدير اجرايي پروژه بين المللي تعميم ترسيب كربن خراسان شمالي گفت: امسال گستره پروژه بين المللي تعميم ترسيب كربن در اين استان به 226 هزار هكتار افزايش يافت.

احمد يزداني يكشنبه در گفت و گو با ايرنا گستره اين طرح را قبلا 126 هزار هكتار در اسفراين عنوان و اظهار كرد: هم اكنون با اضافه شدن گرمه و جاجرم گستره پروژه بين المللي تعميم ترسيب كربن در اين استان 100 هزار هكتار افزايش يافته است.
وي شروع اجراي پروژه بين المللي تعميم ترسيب كربن در اين استان را سال 93 در اسفراين در گستره 126 هزار هكتار با 28 روستا و نقاط سكونتگاهي و 6 هزار و 200 نفر جمعيت ذكر كرد.
يزداني با اشاره به اضافه شدن گرمه و جاجرم به سايت ترسيب كربن افزود: اهداف پروژه در گرمه رشد شاخص GDP (توليد ناخالص داخلي)، كاهش CO2موجود در جو از طريق افزايش پوشش گياهي مراتع، اكوسيستم هاي مرتعي قابليت بالايي درترسيب كربن دارند، چرا كه نيمي از خشكي هاي كره زمين را در برگرفته اند و ذخيره كربن آنها 10% كل ذخاير كربن بيوماس اكوسيستم هاي خاكي و30% كل كربن آلي خاك را تشكيل مي دهد.
مدير اجرايي پروژه بين المللي تعميم ترسيب كربن خراسان شمالي گفت: همچنين افزايش توليد، بهبود حاصلخيزي خاك، افزايش ظرفيت نگهداري آب در خاك و جلوگيري از فرسايش آبي و بادي و رشد شاخص توسعه انساني HDI ( درآمد- سلامت و آموزش) از ديگر اهداف اين طرح در گرمه است.
يزداني كاهش سطح فقرو محروميت،كاهش مهاجرت و برگشت مهاجرين به روستا، اشتغال زايي،كاهش ميزان بياباني شدن با اجراي طرح هاي نهال كاري و منابع طبيعي، توانمندسازي وافزايش مشاركت جوامع محلي، توسعه در بخش هاي زيرساختي و طبيعي با مشاركت مردم و ارتقا سرمايه اجتماعي و انساني را از اهداف اين طرح در اسفراين برشمرد.
پروژه بين المللي تعميم ترسيب كربن خراسان شمالي از سال 93 در گستره 126 هزار هكتار با 6 هزار و 200 نفر جمعيت و 28 نقطه روستايي و سكونتگاهي با همكاري اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان شمالي به نمايندگي از سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور، استانداري و دفتر عمران سازمان ملل(UNDP) در منطقه گورپان شهرستان اسفراين اجرا شد.
7186/ 6042 خبرنگار: فاطمه مقدسي باجگيران** انتشار دهنده: سيدحسين قدسي