جهانگيري اصلاح اساسنامه سازمان بيمه سلامت ايران را ابلاغ كرد

تهران - ايرنا - معاون اول رئيس جمهوري تصويبنامه هيات وزيران درباره اصلاح اساسنامه سازمان بيمه سلامت ايران را براي اجرا به دستگاه هاي ذيربط ابلاغ كرد.

به گزارش روز چهارشنبه ايرنا، هيات وزيران در جلسه 13 ارديبهشت ماه 1396 به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد بند (الف) ماده (72) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396) – مصوب 1395- تصويب كرد:
اساسنامه سازمان بيمه سلامت ايران، موضوع تصويب‌نامه شماره 102828/ت47644هـ مورخ 22 مرداد ماه 1391 به شرح زير اصلاح ميشود:
1- در كليه مواد، عبارت 'هيات امنا' به عبارت 'مجمع عمومي' اصلاح ميشود.
2- در بند (الف) ماده (7)، عبارت 'بند (د) ماده (38) قانون' به عبارت 'بند (ب) ماده (70) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396)' اصلاح مي‌شود.
3- ماده (9) به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده 9- مجمع عمومي مركب از اعضاي زير است:
الف- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (رييس مجمع)
ب- وزير اموراقتصادي و دارايي
ج- وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي
د- رييس سازمان برنامه و بودجه كشور
هـ- رييس سازمان اداري و استخدامي كشور
4- ماده (11) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده 11- اعضاي هيات مديره متشكل از سه تا پنج نفر مي باشد كه با پيشنهاد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پس از تاييد مجمع عمومي با ابلاغ رييس مجمع عمومي منصوب خواهند شد.
5- ماده (13) به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 13- مديرعامل، بالاترين مقام اجرايي سازمان است كه با پيشنهاد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تصويب مجمع عمومي و تاييد و حكم رييس مجمع عمومي منصوب مي شود.اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 1597/102/96 مورخ 3 تيرماه 1396 شوراي نگهبان به تاييد شوراي يادشده رسيده است.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، اسحاق جهانگيري اين مصوبه را براي اجرا به وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه كشور ابلاغ كرد.
سيام**9314**
تنظيم: داود توسلي**انتشار:اميركاردان راد