بيش از هشت هزار ميليارد ريال براي اجراي طرح هاي بيابان زدايي اختصاص يافت

بجنورد- ايرنا- سرپرست دفتر امور بيابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري گفت: امسال بيش از هشت هزار و 240 ميليارد ريال اعتبار براي اجراي طرح هاي بيابان زدايي در سطح كشور اختصاص يافته است.

به گزارش ايرنا، فرهاد سرداري روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران در بجنورد اظهار كرد: اين ميزان اعتبار از منابع مختلف به طرح هاي بياباني تزريق مي شود و قرار است در سطح 220 هزار هكتار از عرصه هاي بياباني عمليات بيابان زدايي انجام شود.
وي افزود: براساس مطالعات انجام شده، 32.6 ميليون هكتار از عرصه هاي طبيعي كشور، بيابان است كه از اين ميزان، حدود 20 ميليون هكتار تحت تأثير فرسايش بادي است و 7.7 ميليون هكتار از آن در محدوده كانون هاي بحراني فرسايش بادي قرار دارد.
سرپرست دفتر امور بيابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري اظهار كرد: در ايران طي چهار دهه گذشته فعاليت هاي گسترده اي در زمينه بيابان زدايي بويژه كنترل فرسايش بادي و حركت ماسه هاي روان انجام گرفته است.
وي افزود: با وجود همه اقدامات انجام شده بويژه به علت تشديد اثر عوامل انساني موثر در بيابان زايي هنوز سطح وسيعي از مساحت كشور تحت تأثير فرسايش آبي، بادي و ساير مظاهر تخريب فيزيك و شيميايي است.
سرداري اظهار كرد: در دهه اخير علاوه بر فرسايش بادي، وقوع پديده ريزگردها مشكلات عديده اي براي استان هاي غربي و مركزي فراهم آورده است كه بر اساس بررسي هاي انجام شده، منشاء اين پديده كشورهاي همجوار غربي ايران بوده و تغييرات اقليمي و خشكسالي هاي سال هاي اخير سبب شده تا بخشي از عرصه هاي داخلي نيز به عنوان منشاء گرد و غبار مطرح شوند.
وي گفت: بررسي هاي انجام شده در قالب عمليات ميداني حاكي از آن است كه در اثر استمرار خشكسالي هاي در دهه اخير و همچنين فعاليت هاي انساني بر تعداد، سطح و شدت كانون هاي بحراني فرسايش بادي در كشور افزوده شده است.
سرداري اظهار كرد: اين مهم نشان مي دهد كه سطح مناطق تحت تاثير و كانون هاي بحراني فرسايش بادي در مقابله با مطالعات بازنگري كانون هاي بحراني فرسايش بادي در سال 89 به شدت افزايش يافته و نياز مبرمي به انجام فعاليت هاي مديريتي و اجرايي بوده و در صورت عدم اجراي آن بر وخامت اوضاع افزاده خواهد شد.
وي خاطرنشان كرد: تاكنون اقدامات بيابانزدايي در هفت ميليون هكتار عرصه طبيعي انجام و در اين مدت بيش از 2 ميليون هكتار جنگل دست كاشت ايجاد شده است.
7185/ 1744/1772 *خبرنگار: كبري علي آبادي ** انتشاردهنده: مجيد ملازاده