فعاليت 119 واحد فناور و شركت در مركز رشد دانشگاه فردوسي مشهد

مشهد- ايرنا- رئيس مركز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه فردوسي مشهد گفت: هم اينك 119 واحد فناور و شركت فعال در مركز رشد دانشگاه فردوسي مشهد فعاليت دارند.

سيد حسين موسوي روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: از اين تعداد 85 واحد فناور و شركت فعال در مركز رشد واحدهاي فناور و 34 واحد فناور در مركز رشد علوم انساني دانشگاه فردوسي حضور دارند.
وي ادامه داد: 'مركز رشد' مركزي است كه به مدت سه تا پنج سال با در اختيار قرار دادن امكانات و خدمات از يكسو و مشاوره هاي لازم درزمينه هايي چون فني، مديريتي و حقوقي از سوي ديگر به ايجاد، پرورش و توسعه واحدهاي توليدي نوپا كمك مي كند.
رئيس مركز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه فردوسي مشهد گفت: مركز رشد اين دانشگاه با ارائه خدمات حمايتي از ايجاد و توسعه حرفه هاي جديد توسط تمامي كارآفريناني كه درقالب واحدهاي نوپاي فعال در زمينه هاي مختلف منتهي به فناوري متشكل شده اند و اهداف اقتصادي مبتني بر دانش و فن دارند، پشتيباني مي كند.
وي افزود: از سوي ديگر به منظور بهره برداري از تعداد زياد دانش آموختگان در رشته هاي علوم انساني، پاسخگويي به تقاضاي فزاينده موجود و ظرفيتهاي كارآفريني دانش آموختگان دانشگاه در رشته هاي مورد نظر و همچنين در راستاي تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي دانشگاه فردوسي مشهد در جهت توليد و توسعه فناوريهاي نرم يكي از شروط پذيرش در اين مركز حضور دانش آموختگان، دانشجويان يا اعضاي هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد(51 درصد سهام و اعضا) است.
موسوي ادامه داد: طبق آمار موجود در مركز رشد علوم انساني از 30 واحد فناور مستقر در سال 1395 تعداد 11 واحد فناور توسط اعضاي هيات علمي تشكيل شده و 21 عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي به عنوان اعضاي گروه كاري در اين 30 واحد فناور مشغول فعاليت بوده اند.
وي گفت: در مركز رشد واحدهاي فناور دانشگاه فردوسي نيز 23 شركت دانش بنيان فعاليت مي كنند كه در گروه موسس و اعضاي تيم كاري واحدهاي ياد شده از استادان دانشگاه بهرمند مي برند.
رئيس مركز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه فردوسي مشهد افزود: هم اكنون با هدف تقويت واحدهاي فناور و شركتهاي دانش بنيان دانشگاه فردوسي مشهد برنامه اي براي كسب درآمد از اين شركتها تدوين نكرده و حتي اين واحدها در پرداخت هزينه مربوط به دريافت خدمات خود از جمله اسكان، مشاوره، اينترنت و اتوماسيون اداري و ساير خدمات از يارانه دانشگاه در قالب تخفيف استفاده مي كنند.
وي ادامه داد: اين ظرفيت وجود دارد كه دانشگاه فردوسي با تدوين راهكارها و تعريف دستورالعملهاي مربوطه از جمله اخذ هزينه هاي بالاسري برخي از منابع مورد نياز خود را از اين مجموعه تأمين كند.
موشوي گفت: اخذ مجوز و راه اندازي مركز رشد علوم انساني در دانشگاه فردوسي مشهد متناسب با ظرفيتهاي دانشگاه و استان خراسان رضوي در اين حوزه و با عنايت به نيازهاي منطقه اي صورت گرفته و در كل مركز رشد دانشگاه در زمينه فناوريهاي نرم و با محوريت فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و متمركز بر ذهن، كار خود را دنبال مي كند.
دانشگاه فردوسي مشهد سومين دانشگاه تاسيس شده در ايران پس از دانشگاههاي تهران و تبريز با بيش از شش دهه قدمت هم اكنون 25 هزار دانشجو دارد كه حدود دو هزار و 500 نفر آنها در مقطع دكترا و حدود شش هزار نفر در مقطع كارشناسي ارشد و بقيه در مقطع كارشناسي مشغول تحصيل هستند. 820 نفر عضو هيات علمي در دانشگاه فردوسي مشغول فعاليت هستند كه 650 نفر از آنان داراي مدرك پي.اچ.دي و يا داراي رتبه پروفسوري هستند. واحد بين الملل دانشگاه فردوسي مشهد نيز تاكنون 500 دانشجوي دكترا و 800 دانشجوي كارشناسي ارشد جذب نموده است.
خبرنگار: كاميار اسماعيل پور **انتشاردهنده: حسين كريم زاده
1922/1858