نقش كشورهاي حوزه خليج فارس و آژانس بين المللي انرژي در عدم اجراي قراردادهاي نفتي- جواد دوستي*

تهران- ايرنا- درگير ماندن چندين ساله در قراردادهاي نفتي در طول سال هاي گذشته دليل بر عدم توانايي منابع انساني فعال در حوزه نفت نيست، بلكه ناشي از تطميع برخي افراد از طرف كشورهاي حوزه خليج فارس است تا سهم نفت ايران را به اشكال مختلف به تاراج ببرند.

نفت درآمد نيست بلكه يك ثروت وراثتي است! كه بايستي صرف سرمايه گذاري هاي بلند مدت اقتصادي شود نه اين كه صرف هزينه جاري دولت ها شود.
فروش بدون تفكر نفت خام در سال هاي گذشته، يادآور دوران فروش نفت بعد از جنگ تحميلي را در اذهان زنده مي كند. كه در هيچ يك از مكاتب اقتصادي مفهوم خاصي را به دنبال ندارد جز حيف و ميل كردن سرمايه وراثتي و منابع ملي كشور و به تاراج گذاشتن ثروت زيرزميني!
برداشت حداقلي از ميادين مشترك، مفهوم متضادي دارد و درگير ماندن چندين ساله در قراردادهاي نفتي در طول سال هاي گذشته دليل بر عدم توانايي منابع انساني فعال در حوزه نفت نيست، بلكه ناشي از تطميع برخي افراد از طرف كشورهاي حوزه خليج فارس است تا سهم نفت ايران را به اشكال مختلف به تاراج ببرند و متأسفانه دولت ها، متولي آماده سازي اين بستر نادرست بوده اند و تأسف بارتر اينكه تذكرات مهم مقام معظم رهبري به اجرا درنيامده است و راهكاري براي جلوگيري از تطميع شدن يقه سفيد هاي بالا دستي حوزه نفت ندارند.
اين در حالي است كه در طول 103 سال بعد از اولين استخراج نفت از چاه هاي مسجد سليمان، استراتژي درستي در حوزه هاي مختلف نفت مانند توسعه ميادين، حفاري، احياء، بهره برداري و حتي سرويس هاي درون چاهي و يا سرچاهي نيز ديده نمي شود و دولت بر اساس سياست هاي كوتاه مدت كشور يا دنيا، باتوجه به تاكتيك ها در خصوص نفت تصميم گيري مي كند كه يك اشتباه فاحش و مرگ خاموش نسل هاي آينده ايران در حوزه اقتصاد و اشتغال در حال وقوع است...
اميد است حاكميت در تقويت كارگروه بالادستي نفت، تصميم اساسي و ريشه اي اتخاذ كند؛ چرا كه كشورهاي حوزه خليج فارس و مديريت انرژي سايه و آژانس بين المللي انرژي ( IEA ) با سرمايه گذاري هاي تشكيلاتي در صدد عدم اجراي قراردادهاي داخلي نفت، همچنين قراردادهاي بين المللي نفت در ميادين مشترك و به تناسب آن عدم برداشت نفت و گاز از ميادين مشترك هستند.
...................................
* كارشناس مسايل اقتصادي

سرخط اخبار اقتصاد