پرداختي شاغلان آموزش و پرورش ماهانه وهمزمان انجام مي شود

تهران - ايرنا- معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش وپرورش گفت: براساس مفاد بند (و) تبصره (9) قانون بودجه سال 96 كل كشور، مقررشد تمامي پرداخت هاي نيروهاي شاغل اين وزارت خانه به صورت ماهانه و همزمان انجام شود.

حسين فرزانه روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار فرهنگي ايرنا افزود: اين قرار شامل كليه پرداخت هاي نيروهاي شاغل در وزارت آموزش وپرورش كه بر اساس مجوز قانوني سازمان اداري و استخدامي و بر اساس قوانين مصوب مجلس مشغول به خدمت هستند مي باشد.
وي اضافه كرد: در اسفند سال 95 مطالبات مربوط به حق التدريس نيروهاي آزاد به صورت كامل پرداخت شد، ضمن آنكه براساس قانون بودجه سال 96 پرداختي نيروهاي شاغل به صورت ماهانه و همزمان باشد.
وي اظهارداشت: با مساعدت دولت يازدهم در ابتداي سال جاري مبلغ سي و دو هزار و پنجاه و هشت ميليارد ريال بابت پرداخت پاداش پايان خدمت تمامي فرهنگيان بازنشسته سال 95 به تعداد 42هزار 744 نفر به وزارت آموزش وپرورش اختصاص يافت كه برهمين اساس، تمام مطالبات مربوط به پاداش پايان خدمت فرهنگيان تا پايان سال 95 به طوركامل تسويه گرديد.
معاون وزير ادامه داد: بابت مطالبات حق التدريس شاغلين نيز مبلغ دوهزار ميليارد ريال به وزارت آموزش وپرورش اختصاص يافته و به ادارات كل استان ها ابلاغ اعتبار شده است.
فرزانه خاطرنشان كرد: افزايش سهم آموزش هاي مهارتي و توانمند سازي و ارتقاي مهارت سرمايه هاي انساني از جمله، سياست هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري در تدوين برنامه ششم توسعه و همچنين اقتصاد مقاومتي است.
وي ادامه داد: از اين رو، توسعه مشاركت دستگاه هاي دولتي و غيردولتي متولي مهارت در اجراي طرح خريد خدمات آموزشي و برون سپاري، درتوسعه و افزايش سهم اين آموزش ها و همچنين صرفه جويي در هزينه ها و رفع مشكلات ناشي از خريد تجهيزات، احداث فضا و تأمين نيروي انساني تخصصي سهم بسزايي داشته است.
معاون وزير آموزش و پرورش اظهار داشت: به رغم معاضدت هاي مالي موجود، با توجه به سابقه عملكرد و باقي ماندن تعهدات ادارات كل آموزش و پرورش استان ها از سال هاي قبل مبلغ سيصد ميليارد ريال براي پرداخت بخشي از مطالبات مربوط به حقوق نيروهاي خريد خدمات آموزشي پرداخت شده است.
فراهنگ*1417* 1823* خبرنگار: سيد مهدي حسيني * انتشار: طاهره نبي اللهي