اسامي داوطلبان انتخابات شوراهاي اسلامي پنج شهر انديمشك منتشر شد

انديمشك - ايرنا - اسامي داوطلبان تاييد صلاحيت شده انتخابات شوراهاي اسلامي پنج شهر تابعه شهرستان انديمشك از سوي روابط عمومي و كميته اطلاع رساني ستاد انتخابات اين شهرستان منتشر شد.

به گزارش روز پنجشنبه ايرنا در اجراي ماده 51قانون انتخابات و ماده 56آيين نامه اجرايي، به آگاهي اهالي محترم حوزه انتخابيه شهر انديمشك مي رساند كه پنجمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در روز جمعه مورخ 29 ارديبهشت ماه 1396برگزار مي شود و اسامي نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهر انديمشك به شرح زير مي باشد:
1-خانم عفت احتشام فرزند رضا كد نامزد 124
2-آقاي محمد احساني فرزند صيداحمد كد نامزد 125
3-آقاي محمد احمدپور مشهور به بهروز فرزند ابوالقاسم كد نامزد 126
4-آقاي بهمن احمدزاده مشهور به بهمن پاپي فرزند صيد كد نامزد 127
5-آقاي آرش اديب زاده فرزند محمود رضا كد نامزد 128
6-آقاي عطااله آرزم فرزند نورالدين كد نامزد 141
7-آقاي آرمان آرمان مهر فرزند نادعلي كد نامزد 142
8- آقاي منصور آشتاب فرزند راه علي كد نامزد 145
9- آقاي حسن الياسي فرزند حسين كد نامزد 146
10-آقاي محمد اميري پارسا مشهور به نورمحمد فرزند پرويز كد نامزد 148
11-آقاي فضل اله باقري مشهور به حاج آقا يعقوب وند فرزند مصطفي كد نامزد 151
12-آقاي ايلبگير پاپي فرزند سليمان كد نامزد 154
13-آقاي حجت پاپي فرزند عليمراد كد نامزد 156
14- خانم شهين پاپي فرزند علي كد نامزد 157
15-آقاي گودرز پارسامهر فرزند كلمراد كد نامزد 158
16-آقاي محمدعلي جعفري فرزند غلامعلي كد نامزد 161
17-آقاي بهمن جلالي زاده فرزند مرادي كد نامزد 162
18-خانم پريسا جم فرزند ايرج كد نامزد 164
19-خانم ليلي چهارلنگ فرزند عليمردان كد نامزد 168
20-خانم صغري حاجيوندالياسي فرزند ملك محمد كد نامزد 169
21-خانم مرضيه حسن خاني تهراني فرزند عليرضا كد نامزد 171
22- خانم سميه حسين وند فرزند صيف قلي كد نامزد 172 -
23-آقاي سيد علي حسيني مشهور به سيد فرزند سيد محمد ولي كد نامزد 174
24-آقاي يوسف حسيني طريفي فرزند رحمان كد نامزد 175
25-آقاي مهران حيدرنژاد فرزند علاء كد نامزد 176
26-آقاي امين حيدري فرزند جمشيد كد نامزد 179
27-آقاي سجاد حيدري فرزند مراد كد نامزد 181
28-آقاي علي مروت خادمي راد فرزند عليداد كد نامزد 182
29-آقاي اسماعيل خادمي زاده فرزند مصطفي كد نامزد 184
30-خانم سيما خوش سيماي فرزند علي كد نامزد 185
31-آقاي اعظمي دارش مشهور به دارش فرزند كاظم كد نامزد 186
32-آقاي سعيد دوستي مشهور به مهندس دوستي فرزند داراب كدنامزد 189
33-آقاي يوسفعلي رادپور مشهور به يوسف ماكنالي فرزند بخشي كد نامزد 192
34-آقاي محمد رحيمي منجزي مشهور به مهران فرزند موسي كد نامزد 194
35-آقاي عبدالرضا رشنو فرزند عبدالعلي كد نامزد 195
36-آقاي جمشيد رشنوي فرزند شيرمراد كد نامزد 196
37-آقاي محمود رضائي فرزند سهراب كد نامزد 197
38-آقاي عباس رضواني فرزند احمد كد نامزد 198
39-آقاي اسحق رومي پور مشهور به منصور فرزند كريم كد نامزد 212
40-آقاي مسعود زارع فرزند علي كد نامزد 214
41-آقاي ميثم سجادي منش فرزند جمشيد كد نامزد 217
42-آقاي عليرضا شكوريان فرزند غلامرضا كد نامزد 218
43-خانم الهام شهاوند فرزند حمزه كد نامزد 219
44-آقاي رضا شهريان سگوندي فرزند موسي كد نامزد 242
45-خانم ثريا شهنشاهي فرزند لطفعلي كد نامزد 245
46-خانم ليلي صابري نژاد فرزند محمد كد نامزد 246
47-آقاي سعادت عبدولي فرزند رضا كد نامزد 248
48-خانم معصومه عزيزي فرزند بوعزيز كد نامزد 249
49-آقاي نورالدين عليمرادي فرزند سيف علي كد نامزد 251
50 -خانم زهره فرنودي نيا فرزند دوستعلي كد نامزد 252
51-آقاي اسد فلاح فرزند اكبر كد نامزد 254
52-آقاي محمد فلاح فرزند حسن كد نامزد 256
53-آقاي افشين قاسميان فرزند محمد كد نامزد 257
54-آقاي امين قلاوند فرزند امان اله كد نامزد 258
55-آقاي فرزاد قلاوند فرزند رحمن كد نامزد 259
56-خانم فرنگيس قلاوند مشهور به طافي فرزند عزيز كد نامزد 261
57-خانم نرگس قلاوند فرزند جهانبخش كد نامزد 262
58-آقاي فرامرز قلاوندي فرزند مهدي كد نامزد 264
59-خانم مريم قلي نژاد فرزند حجت كد نامزد 267
60-آقاي مهدي قيطاسي فرزند حسين كد نامزد 268
61-آقاي محمود كاظم لو فرزند محمد كد نامزد 269
62-آقاي محمدرضا كاوياني پور مشهور به كاوياني فرزند قاسم كد نامزد 271
63-آقاي سعيد كلان زاده فرزند مطلب كد نامزد 276
64-آقاي ايمان كوثري نيا فرزند مهدي كد نامزد 278
65-آقاي علي گل اندام مشهور به روزعلي فرزند داوود كد نامزد 279
66-آقاي نعمت لطفي فرزند عبدلي كد نامزد 282
67-آقاي احسان محبي فر فرزند پرويز كد نامزد 284
68-آقاي مهدي محتشمي نيا فرزند عليشا كد نامزد 285
69-آقاي محمدحسين مختاري فر مشهور به مختاري-محمد مختاري-حسين مختاري فرزند علي كد نامزد 287
70-آقاي امين مدهني فرزند مهدي كد نامزد 291
71-آقاي بابك مرادي فرزند اله يار كد نامزد 292
72-آقاي فرامرز مرادي مطلق فرزند عزيزعلي كد نامزد 294
73-آقاي نعمت اله مريدي فرزند فرج اله كد نامزد 295
74-آقاي منصور منصوري نسب فرزند علي راست كد نامزد 296
75-آقاي محمد موحدي فرد فرزند شيرعباس كد نامزد 297
76-آقاي سيدمحسن موسوي فرزند سيد بهرام كد نامزد 298
77-آقاي نورالدين ميداني كيش فرزند علي كد نامزد 412
78-آقاي عزت ميرزاوند فرزند صيد كد نامزد 414
79-آقاي سيد ابراهيم ميرعالي فرزند خسرو كد نامزد 416
80-آقاي علي جان ميري فرزند صيداحمد كد نامزد 419
81-آقاي اميرحسين نامجو مشهور به قدرت ميردورقي فرزند راعلي كد نامزد 421
82-آقاي ستار نجف ونددريكوند فرزند جهانگير كد نامزد 424
83-آقاي اصغر نصيري فرزند توكلي كد نامزد 425
84-آقاي عباس علي نقدي الياسي مشهور به عباس الياسي-الياسي فرزند پادار كد نامزد 426
85-آقاي داود هاشمي فرزند هاشم كد نامزد 427
86-آقاي مهدي يعقوب وند فرزند احمد كد نامزد 429
87-آقاي محمدعلي يگانه فرزند غلامرضا كد نامزد 451
بر اساس اين آگهي نظر به اينكه تعداد اعضاي اصلي شوراي اسلامي شهر انديمشك هفت نفر اسـت ، رأي دهـندگان در روز اخذ راي حداكثر اسامي هفت نفـر را مي توانند در برگ رأي بنويسند.
هيات اجرايي شهرستان مستقر در فرمانداري انديمشك در اجراي ماده 52قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور از تاريخ انتشار اين آگهي تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذرأي ، آماده دريافت شكايات انتخاباتي مي باشد . -شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه به استناد تبصره 1ذيل ماده 70آيين نامه اجرايي ، مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، نشاني محل كار يا سكونت شاكي يا شاكيان را داشته باشد.
* آگهي اسامي نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر آزادي
1-آقاي مصطفي اعظمي فر فرزند صفر كد نامزد 15
2-آقاي حاتم بالائي فرزند حسين كد نامزد 16
3- آقاي احمد بالو فرزند صمد كد نامزد 17
4-آقاي علي رضا بهداروند فرزند اميرحسين كد نامزد 18
5-آقاي نعمت بهراموند فرزند كرم خدا كد نامزد 19
6-آقاي احمد بيرانوند فرزند رضا كد نامزد 21
7-آقاي هدايت بيرانوند فرزند غلام كد نامزد 24 -
8-آقاي محمد جافرپور فرزند صفقلي كد نامزد 26
9-آقاي محمد خضوعي نيا فرزند احمد كد نامزد 27
10-آقاي فرزاد رحيمي فر فرزند ابراهيم كد نامزد 28
11-آقاي محمدرضا زارع فرزند حسين كد نامزد 29
12-آقاي صيدمحمد سگوند مشهور به صمه خو فرزند شيخ محمد كد نامزد 41
13-آقاي محمد صالحي فر فرزند نعمت اله كد نامزد 42
14-آقاي سجاد طرفي فرزند قاطع كد نامزد 45
15-خانم مهتاج طهماسبي مشهور به بهداروند فرزند بگشير كد نامزد 46
16-آقاي محمد كرد فرزند ابراهيم كد نامزد 48
17-آقاي محمد مريدي فرزند محمدعلي كد نامزد 49
18-آقاي برزو مولائي نژاد مشهور به كيومرث فرزند بخش دار كد نامزد 51
تعداد اعضاي اصلي شوراي اسلامي شهر آزادي پنج نفر اسـت.
آگهي اسامي نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر بيدروبه
1-آقاي صمد الواري فرزند محمدجان كد نامزد 15
2-آقاي حسن بهارنژاد مشهور به بهاروند فرزند عبدالعلي كد نامزد 16
3-آقاي صمد بهاروند فرزند سبزخدا كد نامزد 17
4-خانم فاطمه بهاروند فرزند سبزبيده كد نامزد 18
5-آقاي محمد بهاروند فرزند قدرت اله كد نامزد 19
6-آقاي عنايت چناري فرزند ولي كد نامزد 24
7-آقاي محسن حيدري فرزند غلامرضا كد نامزد 25
8-آقاي مهياد داودبهاروندي فرزند علي صفر كد نامزد 26
9-آقاي ابراهيم دريكوند فرزند شريف كد نامزد 27
10-آقاي مولا شكاري مير فرزند عبدالحسين كد نامزد 41
11-خانم زينب قلاوند فرزند عبدالرحمن كد نامزد 42
12-آقاي عليرضا مينويي فرزند عبدالكربم كد نامزد 48
13-خانم مهتاب نجف ونددريكوندي مشهور به سميرا فرزند ناصر كد نامزد 51
تعداد اعضاي اصلي شوراي اسلامي شهر بيدروبه پنج نفر اسـت.
آگهي اسامي نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر چم گلك
1-خانم فاطمه احمدي پور فرزند اله مراد كد نامزد 15
2-آقاي حجت اله الياسي فرزند حسين كد نامزد 16
3-آقاي رحيم الياسي مشهور به عزيزي فرزند حاجي بابا كد نامزد 17
4-خانم فاطمه الياسي فرزند اله مراد كد نامزد 18
5-آقاي علي باقري فرزند شيخ حسين كد نامزد 19
6-آقاي رحمان پادارالياسي مشهور به پايداري-حبيبي-الياسي فرزند غلام عباس كد نامزد 21
7-آقاي امين حبيبي مشهور به الياسي - رحيمي فرزند علي شاه كد نامزد 24
8-خانم ليلا حسين وند فرزند علي كد نامزد 25
9-آقاي مراد حسينوند مشهور به پاپي مراد فرزند جمعه كد نامزد 26
10-آقاي رسول حسينوندمرادي فرزند علي حسين كد نامزد 27
11-آقاي علي محمد حسيني مشهور به سيد علي فرزند سلطان محمد كد نامزد 28
12-خانم زهرا دهقاني شوي فرزند كوچك علي كد نامزد 29
13-خانم زينب دهقاني شوي فرزند ناد علي كد نامزد 41
14-آقاي اسفنديار راهي الياسي مشهور به نوروزي فرزند علي حسين كد نامزد 45
15-آقاي هادي رشيدي اصل فرزند حسن كد نامزد 46
16-آقاي حميد رضائي فرزند مراد كد نامزد 47
17-آقاي اكبر سزاري همانكوه فرزند فاضل كد نامزد 49
18-آقاي روح اله سزاري همانكوه فرزند نجف قلي كد نامزد 51
19-خانم مهرانگيز عبدي صالح آبادي فرزند حسين كد نامزد 52
20-آقاي مهدي عيسوندمحمودي فرزند محمد كد نامزد 56
21-خانم نساء عيسوندمحمودي فرزند رجب كد نامزد 57
22-آقاي جعفر فيضي فرزند امير كد نامزد 58
23-آقاي كورش كردي فرزند علي كد نامزد 59
24-آقاي بهروز كليوندرضائي فرزند سالار كد نامزد 61
25-آقاي علي كليوندمختاري مقدم فرزند حسين كد نامزد 62
26-آقاي پژمان مختاري مقدم فرزند حسين كد نامزد 64
27-آقاي مهران مهرآفرين مشهور به بيرانوند فرزند مرادعلي كد نامزد 65
28-آقاي سيدكورش ميرعالي مشهور به هاشميان فرزند علي محمد كد نامزد 67
تعداد اعضاي اصلي شوراي اسلامي شهر چم گلك پنج نفر اسـت.
آگهي اسامي نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر حسينيه
1-آقاي علي پناه بروم وند فرزند محمد كد نامزد 15
2-آقاي پيروز بهادر فرزند ميرزاعباس كد نامزد 16
3-آقاي توكل بيرانوند فرزند محمد كد نامزد 18
4-آقاي محمد بيرانوند فرزند كرم رضا كد نامزد 19
5-آقاي سيداحمد جورمهر فرزند سيد جمال كد نامزد 21
6-خانم سمانه حاجي پور فرزند محمد كد نامزد 24
7-آقاي حامد حاجي زاده فرزند فريدون كد نامزد 25
8-خانم آزاده حامدي فر فرزند مهدي كد نامزد 26
9-آقاي داريوش زرين جوي الوار مشهور به بيرانوند فرزند قاضي كد نامزد 27
10-خانم ليلا سام پور مشهور به افسانه پيرولي بيرانوند فرزند جهانگير كد نامزد 29
11-آقاي فرشاد شيخ قلاوند فرزند حيدر كد نامزد 41
12-آقاي مهدي كله جوئي الوار فرزند شيرولي كد نامزد 42
13-آقاي اكبر گل شاهي فرزند محمود كد نامزد 45
14-آقاي مرتضي گل شاهي فرزند غلام شا كد نامزد 46
15-آقاي عماد ميرعالي مشهور به دادوند فرزند شاهپور كد نامزد 47
16-آقاي روح اله نيك دل فرزند پيرمراد كد نامزد 48
17-آقاي علي نيك دل الوار مشهور به علي مردان فرزند پيرمراد كد نامزد 49
تعداد اعضاي اصلي شوراي اسلامي شهر حسينيه پنج نفر اسـت.
7281/6068
خبرنگار:زهرا دهقان-انتشار:محمدعلي فريدپناه