یک مقام حزب حاکم جمهوری آذربایجان، از سیاست های دولت علی اف انتقاد کرد # باکو ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/12/85 خارجی.سیاسی.رسانه.جمهوری آذربایجان. به گزارش مطبوعات روز جمعه باکو، معاون رهبر حزب حاکم "آذربایجان نوین" طی سخنانی در باکو از سیاست های دولت الهام علی اف انتقاد کرد. بـر اساس این گزارش، "سیروس تبریزلی" سیاست های دولت جمهوری آذربایجـان را ضد مردمی خواند و مردم این کشور را به برگزاری تجمـع های اعتـراض آمیـز علیه این سیاست ها دعوت کرد. وی بااشاره به تاریخچه تاسیس حزب آذربایجان نوین و به قدرت رسیدن "حیدر علی اف" گفت: متاسفانه با گذشت زمان کسانی که به دولت و ملت خدمت می کردند از رده خارج شدند که یکی از آنها"علی انسان اف" وزیر بهداشت سابق و زندانی جمهوری آذربایجان است. تبریزلی افزود: چند سال پیش در زمان حیدر علی اف گفتم که در جمهوری آذربایجان چپاولگران در دولت نفوذ کردند و آنها در زمان حاضر نیز چهره الهام علی اف در جامعه را مخدوش می سازند. وی در ادامه " رامز مهدی اف " رییس امور اجرایی نهاد ریاست جمهوری آذربایجان را به طراحی سیاست های ضد مردمی دولت باکو متهم کرد و گفت : در کشور برق و گاز نیست، بیکاری جامعه را فلج کرده است اما مهدی اف با ارایه آمار دروغ به رییس جمهوری از توسعه کشور سخن می گوید. این مقام حزبی افزود: روش کار مهدی اف مبتنی بر چاپلوسی است و او به جای توسعه کشت سبزیجات و درختان میوه در شهرهای جمهوری آذربایجان ، مجسمه های حیدر علی اف را با ریاکاری خاصی می کارد. وی افزود: "علی احمداف" یکی از معاونان حزب حاکم نیز بجای اینکه مشکلات باکو و شهرستان ها را به آگاهی رییس جمهوری آذربایجان برساند، علی انسان اف وزیر بهداشت سابق که یکی از نخبگان حزب بود را خائن می خواند. تبریزلی گفت : از نظام چاپلوسی حاکم بر جمهوری آذربایجان متنفرم و از مردم می خواهم به خیابانها ریخته و بااعتراض خود الهام علی اف رییس جمهوری را متوجه نارضایتی ها از وضع موجود کنند. وی افزود: الهام علی اف چند سال پیش گفته بود که می خواهم تمامی روستاهای جمهوری آذربایجان با برق، آب و گاز تامین شوند پس چرا این خواسته رییس عملی نمی شود. تبریزلی یکی از بنیانگذاران حزب حاکم آذربایجان نوین پیشتر وزیر مطبوعات و اطلاع رسانی و نماینده مجلس ملی جمهوری آذربایجان بوده است. خاورم/2402/245/1071/1139

سرخط اخبار جهان