ميزان عيدي و پاداش كارگران 16 ميليون و 243 هزار و 320 ريال است

بندرعباس - ايرنا - مدير روابط كار اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي هرمزگان گفت: كارفرمايان مشمول قانون كار بخش خصوصي مكلفند به هر يك از كارگران خود به نسبت يك سال كاركرد معادل 60 روز آخرين مزد به عنوان عيدي و پاداش بپردازند.

به گزارش ايرنا وحيده شاهي يكشبنه در اين خصوص افزود: مبلغ پرداختي از اين بابت به هر يك از كارگران نبايد از معادل 90 روز كمترين مزد روزانه 270 هزار و 722 ريال در سال 95 بيشتر باشد.
وي ادامه داد: مبلغ پرداختي به كارگراني كه كمتر از يك سال در كارگاه كار كرده اند بايد به ماخذ 60 روز مزد به نسبت ايام كاركرد در سال محاسبه شود.
وي اضافه كرد : كمترين مبلغ عيدي و پاداش براي كارگران مشمول قانون كار در بخش هاي ياد شده براي يك سال كاركرد سال 95 مبلغ 16ميليون و 243 هزار و 320 ريال و بيشترين مبلغ 24 ميليون و 364 هزار و 980 ريال خواهد بود.
مدير روابط كار اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي هرمزگان افزود: ميزان عيدي و پاداش كاركنان مشمول قانون كار (كارگران) شاغل در دستگاه هاي دولتي همانند ساير كاركنان رسمي و پيماني و قراداد معين و بر اساس ماده واحده قانون نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت و دادنامه هيات عمومي ديوان عدالت اداري برابر مصوبه اعلامي دولت مبلغ 7 ميليون و 705 هزار ريال خواهد بود.
شاهي ابراز داشت: اين شامل تمام وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شركت هاي دولتي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور از جمله شركت هاي دولتي تابعه سازمان گسترش نوسازي صنايع ايران و شركت هاي دولتي تابعه و سازمان صنايع ملي ايران و شركت هاي دولتي تابعه، شركت ملي گاز،شركت پتروشيمي، بانك ها، شهرداري ها و موسساتي است كه تمام يا قسمتي از بودجه آن ها از بودجه عمومي تامين مي شود.
3219/6048
خبرنگار: عزت الله معمارباشي ** انتشار دهنده : خليل تنيده