پرداخت حقوق عقب افتاده مطالبه كاركنان گروه ملي فولاد

ﺍﻫﻮﺍﺯ – ﺍﯾﺮﻧﺎ - بيش از 400 نفر از ﮐﺎﺭكنان ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻓﻮﻻﺩ يكشنبه با برپايي تجمع صنفي خواستار پرداخت حقوق و مزاياي عقب افتاده چندماه اخير خود شدند.

كارگران گروه ملي صنعتي فولاد ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ (24 بهمن 95) از ساعت هشت صبح براي تحقق اين مطالبه خود با در دست داشتن پلاكاردهايي در مقابل استانداري خوزستان تجمع كردند و خواستار رسيدگي مسوولان به وضعيتشان شدند.
ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ايرنا ﮔﻔﺖ: ما ﺣﺪﻭﺩ400 نفر ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ هستيم كه چهار ماه ﺍﺳﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮﺩﻩ‌ ايم ﻭ ﺑﺮﺧﯽ از همكاران ما ﺣﻘﻮﻕ مهرماه و سنوات ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺭﺍ هم هنوز ﻃﻠﺐ ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﻭﯼ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻧﺎﻣﺶ ﻓﺎﺵ ﻧﺸﻮﺩ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﮐﺮﺩ: برخي نيز ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻭ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎﺏ يك سال ﮔﺬﺷﺘﻪ خود را ﻫﻨﻮﺯ دريافت نكرده‌اند.
اين كارگر گروه ملي ادامه داد: ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺭﻭﺑﻪ ﺭﻭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﺸﺪﻥ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ هنگام مراجعه به تامين اجتماعي ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ درماني آن‌ها ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽ‌ﺷﻮﺩ.
تا لحظه مخابره اين خبر هنوز هيچ نماينده‌اي از تجمع كنندگان موفق به صحبت كردن با مسئولان مربوطه در استانداري نشده‌است.
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻓﻮﻻﺩ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺍﻫﻮﺍﺯ ﺑﺎ 18ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﯿﻠﮕﺮﺩ، ﺗﯿﺮﺁﻫﻦ، ﻟﻮﻟﻪ ﺑﯽ ﺩﺭﺯ، ﻟﻮﻟﻪ ﺩﺭﺯﺟﻮﺵ، ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻔﺘﻮﻟﯽ، ﭘﺮﻭﻓﯿﻞ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﺩ ﻭ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﯼ را توليد ميكند اين شركت ﺑﺎ ﭼﻬﺎﺭ ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﺷﺎﻏﻞ، ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏﺷﺮﻗﯽ ﺷﻬﺮ ﺍﻫﻮﺍﺯ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﺳت.
كاركنان گروه ملي صنعتي فولاد در دوماه گذشته چند بار براي پرداخت شدن حقوق معوقه شان دست به تجمع زدند.
گروه ملي صنعتي فولاد كه از قطب هاي توليد فولاد كشور است در سال 89 با توليد يك ميليون و 360 هزار تن محصول نهايي و 300 هزار تن فولاد خام (به ترتيب 12 و 13 درصد رشد ) بالاترين ركورد توليد را در كشور داشت .
اين شركت يكي از شركت هاي زيرمجموعه گروه امير منصور آريا بود كه پس از كشف فساد مالي در اين مجموعه و ارتباط آن با دو بانك بزرگ كشور، مديريت آن در اختيار دادگستري قرار گرفت.
جواد كاظم نسب الباجي و علي ساري نمايندگان اهواز، كارون، باوي و حميديه در مجلس شوراي اسلامي يكم دي درباره بلاتكيلفي شركت گروه ملي و كاركنان آن به وزير صنعت تذكر كتبي دادند.
7165/6002
خبرنگار : حميدرضا ترابي**انتشار دهنده : كبري آقازري

سرخط اخبار استان‌ها