توليد ساختار ابرشبكه اي مشابه الماس با استفاده از فناوري نانو

تهران - ايرنا - محققان موفق به توليد ساختار ابرشبكه‌ اي مشابه الماس با استفاده از نانوذرات طلا و دي ان اي شدند كه مي ‌تواند در حوزه ‌هاي مختلف مانند محاسبات و ذخيره انرژي مورد استفاده قرار گيرد.

به گزارش روز پنجشنبه ايرنا از ستاد ويژه توسعه فناوري نانو، الماس به دليل ساختار بلوري ويژه‌ داراي خواص جالب توجهي است، محققان با زدودن اتم ‌هاي كربن از اين ساختار و قرار دادن نانو ذرات به جاي آن، موفق به ارايه ماده جديدي شده‌اند.
پژوهشگران آزمايشگاه ملي بروخاون براي اولين بار آرايه ‌هاي منظم (ابرشبكه) از نانوذرات ايجاد كردند كه همانند ساختار الماس است؛ به طوري كه نانو ذرات با خودآرايي، آرايش اتم‌ هاي كربن را در الماس به دست آورده است. اين ساختار خودسازمان‌دهي شده با كمك نانوذرات و دي ان اي به دست آمده است، به طوري كه قفس دي ان اي خودآرا موجب به دام افتادن نانو ذرات طلا شده و ساختار منظمي از نانوذرات را به وجود مي‌ آورد.
در اين روش جديد از دي ان اي به عنوان ارتباط ‌دهنده استفاده مي ‌شود تا نانو ذرات را به دام انداخته و يك ساختار منظم با راهبرد پايين به بالا به دست آيد، اين ساختار پيچيده خواص كشف نشده‌ اي داشته كه مي‌ توان از آن در تبديل و ذخيره‌ سازي انرژي و محاسبات استفاده كرد.
در واقع در اين پروژه نانوذرات طلا با استفاده از رشته‌ هاي دي ان اي، ابرشبكه ‌هايي مشابه الماس ايجاد مي ‌كنند، چيدمان نانو ذرات مشابه اتم‌هاي كربن در الماس است، نانو ذرات عامل‌ دار شده با رشته‌هاي دي ان اي ، با نانوذرات معمولي برهمكنش داده و چارچوب تتراهدرال ايجاد مي‌ كنند.
با تنظيم ابعاد نانو ذرات طلا مي‌ توان بدون اين كه شبكه اتمي تغيير كند، شبكه الماسي را تغيير داد. اين گروه تحقيقاتي از ميكروسكوپ الكتروني عبوري و روبشي براي تصويربرداري استفاده كردند و تصاويري از اين ساختار به دست آوردند.
حمايت مالي اين پروژه از طرف وزارت انرژي آمريكا تأمين شده و تحقيقات آن در آزمايشگاه ملي بروخاون واقع در نيويورك انجام گرفته است.
علمي 9014**1584
دريافت كننده: كيميا عبدالله پور