تجربه بانكداري بدون ربا در ايران منتشر شد

تهران - ايرنا - كتاب تجربه بانكداري بدون ربا به قلم حجت الاسلام سيدعباس موسويان و حسين ميثمي از سوي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي منتشر شد.

به گزارش روز دوشنبه گروه فرهنگي ايرنا از پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي «بانكداري و مالي اسلامي» دانش نوپايي است كه متفكران بانكداري اسلامي درباره ابعاد گوناگون آن به كاوش پرداخته‌اند.
امروزه توسعه اين موضوع، افزون بر ابعاد نظري، در مقام عمل و تجربه نيز رشد فراواني داشته كه خود ضرورت توجه بيشتر به ابعاد و مسائل آن در فضاي علمي كشور را آشكار مي‌كند.
«تجربه بانكداري بدون ربا در ايران» به دنبال تبيين بانكداري اسلامي در فضاي تجربي و چارچوب‌هاي رايج ايران است كه در آن، مسائل مهمي مانند اصول و ضوابط بايسته انطباق بانكداري با شريعت، نظارت شرعي و غيره بيان شده است.
اين كتاب با ارائه مباني نظري بانكداري اسلامي و تجربه اجراي بانكداري بدون ربا در نظام بانكي كشور، اشاره‌هاي مفيدي به برخي از مباحث بانكي با اهميت از منظر شرعي دارد.
از امتيازهاي اين اثر، تحليل‌هاي عالمانه و معطوف به چالش‌هاي اجراي بانكداري اسلامـي در سه دهـه گذشته و در نتيجه، ارائـه توصيه‌هـاي سياستي مشخـص به بانك مركزي، دولت و ساير ذي‌نفعان مرتبـط، به منظور اجراي بهتر قانون عمليات بانكي بدون ربا و ارتقاي سطح انطباق با شريعت در فعاليت‌هاي بانـك‌هاي كشور است كه در مجموع، اطلاعات مفيدي در اختيار خوانندگان خواهد گذاشت.
كتاب تجربه بانكداري بدون ربا در ايران در 204 صفحه و به بهاي 15 هزار تومان از سوي سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي روانه بازار نشر شده است.
فراهنگ**1003**1027**دريافت كننده: محمدرضا جعفرملك** انتشار دهنده: دهقاني