كيانيان: بايد به نقد پيام آثار در تئاتر و سينما پايان داد

مشهد- ايرنا- بازيگر تئاتر و سينماي ايران گفت: ساختارشناسي و نقد ساختار بايد اصل ارزيابي يك اثر نمايشي يا فيلم سينمايي باشد و مي بايست به نقد پيام آثار در تئاتر و سينما پايان داد.

رضا كيانيان يكشنبه شب در مراسم رونمايي از نخستين ماهنامه تخصصي تئاتر، سينما و ادبيات خراسان با نام 'بارثاوا' و بزرگداشت تولد گروه تئاتر پارت در مشهد افزود: در گذشته هنگام نقد تئاتر به پيام آن توجه مي شد و ساختار هنري اثر نمايشي از سوي منتقدان مورد نقد و بررسي قرار نمي گرفت.
وي ادامه داد: به دليل توجه بيش از حد به پيام يك اثر نمايشي يا فيلم سينمايي پيامها به جاي ساختارها در تئاتر و سينماي ايران رشد كردند در حالي كه اين پيام از طرق ديگر به صورت روزنامه، سخنراني و كتاب نيز قابل انتقال بود.
اين هنرپيشه گفت: اما اثر هنري داراي چيزي مافوق پيام است كه همان ساختار و وجه هنري اثر مي باشد لذا در نقد يك اثر نمايشي يا فيلم سينمايي بايد ساختار هنري مورد بررسي قرار گيرد، موضوع مهمي كه هنوز در جامعه هنري ايران مغفول مانده است.
وي افزود: در سينما و تئاتر سخن تازه اي براي گفتن نداريم بلكه با برخورد تازه اي مواجهيم و كارگرداني، نورپردازي، طراحي صحنه، طراحي لباس و بازيگري و همه اينهاست كه يك فيلم را مي سازد نه يك پيام.
كيانيان ادامه داد: رويكرد تخصصي نسبت به يك اثر هنري اين است كه ساختار هنري آن را شناخت زيرا ساختار يك اثر رشد كرده و دامنه تاثير آن را گسترش مي دهد.
وي در ادامه به تشريح سابقه هنري خود و چگونگي شكل گيري گروه تئاتر پارت پرداخت كه با همراهي برادرش 'داوود كيانيان' حدود 50 سال قبل شكل گرفت و گفت: دي ماه جاري هر شب 115 تئاتر بطور همزمان در تهران و هفت تئاتر در مشهد اجرا مي شود و اين آرزوي گروه تئاتر پارت در گذشته بود كه امروز به واقعيت تبديل شده است.
او افزود: زماني كه گروه تئاتر پارت شكل گرفت در كنار كار نمايشي يك نشريه ادبي به نام 'جنگ بينالود' ايجاد كرديم كه به دليل شرايط سياسي زمان، مسائل سياسي بر اين نشريه سايه انداخته بود و در آن كمتر به ادبيات و هنر پرداخته مي شد.
وي ادامه داد: در آن زمان تئاتر نيز وضعيت نشريه را داشت و در واقع مغلوب وجه سياسي شرايط زمان شده بود، امروز به اين فهم و درك رسيده ام كه اگر آن زمان روي ساختار تئاتر توجه بيشتري كرده و وجوه تخصصي آن را بيشتر مي شناختيم امروز تئاتر بهتري در كل ايران در جريان بود.
كيانيان گفت: امروز كه نشريه تخصصي 'بارثاوا' راه اندازي مي شود بهتر است اين نشريه فقط به فرهنگ و هنر اختصاص يابد و خود را درگير مسائل حاشيه اي نكند و زمينه رشد ريشه هاي فرهنگي و هنري موجود را فراهم نمايد.
وي افزود: تاريخ نشان مي دهد در هر دوران تنها هنر هنرمندان در بخشهاي مختلف ماندگار شده لذا اگر بنيانهاي هنري كشور را قويتر مي كرديم در عرصه هنر موفقتر از امروز بوديم.
سردبير ماهنامه 'بارثاوا' نيز در اين مراسم گفت: خراسان از گذشته دور تاكنون مهد ادبيات، شعر، علم، ادب و فرهنگ بوده و امروز خراسانيان وامدار ميراث بزرگي از بزرگان علم، ادب و فرهنگ اين سرزمين هستند.
سروش مظفر مقدم افزود: اين نشريه به صورت كاملا مستقل از جناحهاي سياسي راه اندازي شده و در نخستين شماره خود پرونده گروه تئاتر قديمي خراسان با نام 'تئاتر پارت' را باز كرده و به معرفي اعضاي آن شامل داوود و رضا كيانيان، محمدباقر كلاهي اهري، محمدتقي رفقي و ديگران و تاثير آنان بر هنر نمايشي اين سرزمين پرداخته است.
وي گفت: در هر شماره از اين ماهنامه داشته هاي فرهنگي و هنري خراسان در گذشته و زمان حال در بخشهاي تئاتر، سينما، نقد ادبي، شعر، داستان و ... به تفصيل بيان مي شود.
7489/1858**خبرنگار: ميترا عبداللهي **منتشركننده: حسين كريم زاده