رشد صادرات 55 درصدی هشت واحد فولاد سازی بزرگ كشور در 9ماهه امسال

تهران- ایرنا- آمار عملكرد صادراتی 9 ماهه هشت واحد بزرگ فولادسازی كشور نشانه صدور چهار میلیون و 120 هزار و 890 تن انواع تولیدات فولادی است كه در مقایسه با دوره مشابه در سال گذشته رشد 55 درصدی را نشان می دهد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، واحدهای یاد شده در آذرماه امسال در مجموع 479 هزار و 854 تن تولیدات خود را به بازارهای صادراتی فرستادند كه نسبت به ماه مشابه در سال گذشته افزایش 117 درصدی دارد.
بررسی جدول مربوطه نشان می دهد بیشترین رشد صادرات آذرماه مربوط به فولاد هرمزگان با 586 درصد و فولاد خوزستان با 244 درصد ثبت شد.
علاوه براین بیشترین رشد صادرات در مجموع 9 ماهه امسال مربوط به فولاد هرمزگان با 751 درصد و فولاد خوزستان با 48 درصد به دست آمد.
همچنین در آذرماه گذشته یكهزار و 96 تن كلاف گرم سبا (مباركه) صادر شد كه در مقایسه با ماه مشابه در سال گذشته 821 درصد افزایش نشان می دهد.
میزان «كلاف گرم سبا» صادر شده در 9 ماهه امسال به رقم 21 هزار و 20 تن رسید كه نسبت به مدت مشابه پارسال رشدی به میزان 17 هزار و 719 درصدی را ثبت كرده است.
برابر داده های جدول یاشده، اسلب (شمش) صادراتی فولاد خوزستان نیز در 9 ماهه رقم 534 هزار و 796 تن رسید كه نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش 2 هزار و 469 درصدی را نشان داد.
علاوه براین، صادرات اسلب هرمزگان در 9 ماهه 95 با رقم 812 هزار و 115 تن، رشد 751 درصدی در مقایسه با دوره مشابه پارسال داشت.
همچنین فولاد خراسان نیز در 9 ماهه امسال به میزان 51 هزار و 485 تن صادرات میلگرد داشت كه در نسبت به مدت مشابه سال افزایش 292 درصدی را ثبت كرد.
بررسی اطلاعات یادشده نشان می دهد در دوره 9 ماهه امسال هیچگونه صادراتی در زمینه ورق گرم سبا و ورق قلع اندود (مباركه) صورت نگرفته و صادرات این دو قلم در جدول صفر ثبت شده است.
این بررسی برپایه اطلاعات آماری واحدهای ذوب آهن، فولاد مباركه (اصفهان)، فولاد خوزستان، فولاد اكسین، فولاد هرمزگان، فولاد آلیاژی ایران، فولاد آذربایجان و فولاد خراسان است.
براساس سند چشم انداز 1404 قرار است ظرفیت فولاد ایران به رقم 55 میلیون تن برسد كه از این رقم سهم صادرات 15 میلیون تن برآورد شده است؛ امسال دستیابی به تولید 18 میلیون تن فولاد خام پیش بینی شده كه از این رقم باید حدود 6 میلیون تن صادر شود.
به گزارش ایرنا، جمهوری اسلامی در جایگاه چهاردهمین فولادساز جهان جای گرفته است و در منطقه پس از تركیه قرار دارد و كشورهای مصر، عربستان، قطر و امارات بعد از ایران جای گرفته اند.
اقتصام ** 1559 ** 2023**** خبرنگار: حسین عضدی فسا ** انتشار دهنده: لطیف نكوئی