شكل گيري كارگروهي، مستلزم عبور از رقابت به همكاري است

تهران - ايرنا - مسئول ترويج فرهنگي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بابيان اينكه در ايران انعطاف پذيري در كارگروهي بسيار اندك است، گفت: كارگروهي مستلزم عبور از رقابت به همكاري، سوء ظن به حمايت و خودمحوري به اهداف گروهي است.

زهرا گيتي پسند در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، افزود: باور كردن و اعتماد كردن مهم است و اگر آموزگاران و اساتيد دانشگاه ها به كار جمعي اعتقاد نداشته باشند نمي توانند از طريق آموزش اين امر مهم را آموزش دهند.
كارشناس مسئول ترويج فرهنگي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در خصوص كار گروهي در ايران گفت: در ايران،رفتار و عملكرد فرد، زماني كه عضو گروه باشد و زماني كه مديريت گروه را بر عهده داشته باشد، متفاوت است.
گيتي پسند معتقد است: كار گروهي نياز به انعطاف پذيري دارد؛ متاسفانه در ايران انعطاف پذيري بسيار اندك است.
وي ادامه داد: در كار گروهي حتي اگر فردي مخالف ديگري باشد باز هم مي توانند با هم بمانند و كار را به پيش ببرند؛ به شرط اينكه انعطاف پذير باشند.

** كودكان با حضور در واحدهاي اقتصادي با فرهنگ كار آشنا مي شوند
اين كارشناس حوزه كار معتقد است: براي اينكه كودكان بتوانند از همان سنين كودكي با موضوع كار عجين شوند چه خوب است كه بتوانند در واحدهاي اقتصادي حضور يابند و از همان سنين با كار و فرهنگ كار از نزديك آشنا شوند. چرا كه مدت طولاني تحصيل، سبب مي شود زماني كه فرد به دنياي كار وارد مي شود، فكرش با ميل به انجام كار اداري پر شده باشد.
وي با اشاره به كار پژوهشي در خصوص تحليل محتواي كتاب هاي درسي دبيرستان (دوره دوم متوسطه) گفت:در اين بررسي فرهنگ كار در كتب مختلف درسي مورد بررسي قرار گرفته است.
وي ادامه داد: در اين كتاب ها،نگرش مثبت به كار 26درصد،كار و تلاش مضاعف21درصد، بهره گيري از فناوري جديد 13درصد، كارايي و بهره وري11درصد، تعاون و همكاري گروهي 8 درصد ،رعايت تقسيم كاري 7 درصد،رضايت شغلي 4درصد، مديريت مشاركتي و تعهد كاري هر كدام 3 درصد،رعايت نظم در انجام كارها 2درصد،كارآفريني 1 درصد و عدالت سازماني، مشورت در انجام كارها و رعايت مسائل سازماني صفر درصد بوده است.
وي گفت: بررسي پنج كتاب درسي دبيرستان نشان مي دهد كه تنها 17درصد مطالب در اين كتاب ها در خصوص شيوه هاي همكاري و كارگروهي آموزش داده شده است.
وي با بيان اينكه كودكان بايد از كودكي كار جمعي را بياموزند گفت: معلمي اگر كار جمعي را باور نداشته باشد نمي تواند به دانش آموزان خود كار جمعي را آموزش دهد، اظهار داشت: باور كردن و اعتماد كردن مهم است .آموزگاران بايد به كار جمعي اعتقاد داشته باشند تا بتوانند از طريق آموزش، اين مهم را انتقال دهند.كار گروهي مستلزم عبور از رقابت به همكاري، از سوء ظن به حمايت و از خودمحوري به اهداف گروهي است.
به گفته اين كارشناس،براي موفقيت در كارگروهي،لازم است هر يك از اعضاء، به جاي اينكه منتظر پيش قدم شدن سايرين شوند، خودشان آغازگر باشند؛ قبل از اينكه منتظر باشند سايرين به وي ارزش گذارند، او را باور كنند و به او خدمت كنند؛خود فرد به سايرين و ارزش هاي آنان،احترام بگذارد، به ديگران خدمت كند و آنان را باور داشته باشد.

**كودكان در خانه مي آموزند
وي با اشاره به اينكه فرهنگ كار را، كودكان در خانه فرا مي گيرند ،اظهار داشت: پدر و مادري كه از محيط كار خود اظهار نارضايتي كنند، مي توانند بر اذهان كودكانشان تاثير نامطلوبي داشته باشند.به عبارتي الگوي نامناسبي از كار در اذهان كودكان از مقوله كار شكل مي گيرد.
به گفته گيتي پسند، فرهنگ كار از نسلي به نسل ديگر منتقل مي شود. پدري كه از صبح در محل كار خود است و شب پس از يك ترافيك طولاني خسته به خانه مي رسد بر روحيه فرزندش اثر ناخوشايندي دارد.در اين شرايط كودك،همه خستگي ها و نارضايتي ها را به كار نسبت مي دهد. وي گفت: در شرايط ياد شده فرهنگ كار و كار جمعي شكل نمي گيرد.
وي با اشاره به فتوت نامه گفت: در ايران سابقه ارزشمندي از فتوت نامه صنفي وجود دارد؛به طوري كه هر صنف در گذشته فتوت نامه صنف خود را داشت.
يادآور مي شود، فتوت نامه رساله يا كتابي است كه در باب منش، عقايد، قوانين، و آداب جوانمردان نوشته شده است. فتوت نامه ها بخش قابل توجهي از ادبيات عاميانه ايران را تشكيل مي دهند و نماينده فرهنگ توده هاي مردم اين مرزو بوم در روزگاران گذشته اند.همچنين آن مهم در ميان اهل صنوف مختلف رواج داشته و هر يك از صنوف براي خود فتوت نامه جداگانه اي داشتند.فتوت نامه چيت سازان گواه اين مطلب است كه هر شغلي براي خود فتوت نامه خاصي داشته است.
وي توضيح داد: فتوت نامه مي تواند براي هر صنفي نگاشته شود تا بتوان اخلاق حرفه اي را از آن طريق به كساني كه وارد يك فعاليت شغلي مي شوند آموزش داد.

** در ديدگاه اسلامي كار جمعي بر كار فردي ارجحيت دارد
كارشناس مسئول ترويج فرهنگي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در تعريف مفهوم كار، گفت: كار فعاليتي است كه منتج به توليد كالا يا ارايه خدمت شود و كار، مستلزم صرف انرژي است و مي تواند معيشت فرد و يا خانواده را تامين كند.
گيتي پسند با اشاره به ديدگاه اسلام در خصوص كار جمعي بيان داشت: در ديدگاه مذهبي مسلمانان، كار جمعي بر كار فردي ارجح است به طوري كه نماز به جماعت تاكيد مي شود و در مناسك مذهبي مسلمانان به شكل جمعي حضور دارند.
وي گفت: به نظر مي رسد واژه فرهنگ كار، فرهنگ مثبت كار را القا مي كند؛ در حاليكه در فرهنگ كار، وجوه منفي نظير تنبلي، از زير كار در رفتن و سهل انگاري هم مستتر است.
گيتي پسند گفت: هر دو وجه مثبت و منفي در فرهنگ كار وجود دارد. وجوه مثبت و منفي فرهنگ كار، هر دو ريشه در فرهنگ دارند.
اين كارشناس وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: به طور مثال اگر از ايراني مي خواهيم كالاي ايراني بخرد، بايد قبل از آن براي ارتقاء فرهنگ كار تلاش كنيم.
به گفته وي، فرهنگ شهرنشيني و همچنين آموزه هايي كه از خارج وارد مي شوند، بر روي فرهنگ كار تاثير دارند.
وي افزود: در ديدگاه اسلامي كار موضوعي ارزشمند است و زماني كه از ديدگاه اسلامي دور مي شويم از فرهنگ مثبت كار هم دور شده ايم.
وي بيان داشت: در فرهنگ اسلامي، گستره كار افزايش يافته و تنها بر عمل و مهارت تاكيد نمي شود بلكه نيت فرد نيز مهم است.
اجتمام**9123**9132** 1569
خبرنگاران: زهره دريغ گفتار و فرزانه سلامت بخش ** انتشار: علي حبيبي

سرخط اخبار جامعه