نامزدهاي نشان شيرازه؛ دومين سالانه هنر طراحي كتاب معرفي شدند

تهران- ايرنا- آثار راه يافته به مرحله دوم، «نشان شيرازه؛ دومين سالانه هنر طراحي كتاب ايران» در گروه هاي تصويري، غير تصويري، مصور، علمي_آموزشي، گنجينه و نفيس معرفي شدند.

به گزارش روز چهارشنبه گروه فرهنگي ايرنا از خانه كتاب، از مجموع 706 اثر ارسال شده به «نشان شيرازه؛ دومين سالانه هنر طراحي كتاب ايران»، 67 اثر در گروه هاي تصويري، غير تصويري، مصور، علمي_آموزشي، گنجينه و نفيس به مرحله دوم اين سالانه راه يافتند.
**راه يافتگان به مرحله دوم در بخش «تصويري» و در گروه سني خردسال و كودك
«آ مثل آهو»، ناظرهنري: كوروش پارسانژاد، صفحه آرايي: شيده زوين، طراح و تصويرگر : علي خدايي
«ف مثل فيل» ناظرهنري: كوروش پارسانژاد، صفحه آرايي: شيده زوين، طراح و تصويرگر: علي خدايي
«اژدهاي عينكي كله اره اي» تصويرگر: مريم يكتافر
« با عددها دوست مي شوي؟» ناظرهنري: كوروش پارسانژاد، صفحه آرايي: شيده زوين، تصويرگر: علي خدايي.
« مجموعه 5 جلدي با ادب چون . .» تصويرگر: نرگس دلاوري ،
«حكايت مردلر»، تصويرگر: روجا علي نژاد، تصحيح: محمد جواد احمدي نيا، زير نظر: مجيد غلامي جليسه
«خوشمزه مي خواهد» ناظرهنري:كوروش پارسانژاد، صفحه آرايي و تصويرگري: سمانه قاسمي، طراح كتاب: فائزه واشهري، عكاس: بهنام ساميان
« خانه ام كجاست؟» ناظرهنري: كوروش پارسانژاد، صفحه آرايي: شيده زوين، تصويرگر: رضا دالوند
«عمو نوروز و ننه سرما» مديرهنري:حسين نيلچيان، صفحه آرايي: مهسا دليري، تصويرگر:آمنه اربابون.
« شغل ها و ابزار ها»، مدير هنري :حسين نيلچيان، تصويرگر: حديثه قربان.
«ميوه هاي خوشمزه» مدير هنري: حسين نيلچيان، تصويرگر: حديثه قربان.
« هميشه او همه جا او» مديرهنري و طراح گرافيك: كوروش پارسانژاد، صفحه آرايي: نگين حاج زوار، تصويرگر: سيد ميثم موسوي.
«يك جنگل و چند حيوان» ناظرهنري:كوروش پارسانژاد، طراح گرافيك و تصويرگر: ندا عظيمي
«مجموعه 3 جلدي بگو» تصويرگر: ندا عظيمي

**راه يافتگان به مرحله دوم در بخش «مصور» و در گروه سني جوان و عمومي
«آن ها خانه هايشان را خراب كردند»، مديرهنري و طراح گرافيك: كوروش پارسانژاد، صفحه آرايي: نگين حاج زوار، تصويرگر: سمائه شريفي
«برگ اضافي»، طراح گرافيك : مسعود مرگان، كتاب «پيوند ماه و خورشيد» مديرهنري و طراح گرافيك: كوروش پارسانژاد، تصويرگر: سيد ميثم موسوي.
تو را معراجي بر ني . . .، طراحي و صفحه آرايي: گروه فرهنگي و هنري مسك

** راه يافتگان به مرحله نهايي در بخش« مصور» و در گروه سني نوجوان
«خپل السلطنه ها و لندوك الدوله ها»، مديرهنري: حسن كريم زاده، طراح گرافيك: حسين كريم زاده، طراح يونيفرم، حسن كريم زاده
«سيب كچل»، طرح جلد: حبيب ايلون، تصويرگر: ثنا حبيبي راد
«مي ترسم يادت برود دوستم داشتي»، مديرهنري:كوروش پارسانژاد، طراح گرافيك: عليرضا پورحنيفه، صفحه آرايي: ساناي نوربخش، تصويرگر: عليرضا پورحنيفه
«يك راه كوتاه تا ماه»، مديرهنري: مهران زماني، تصويرگر: ميترا عبدالهي

** راه يافتگان به دور نهايي در بخش غير تصويري و در گروه سني جوان و عمومي
«اميركبير و ناصرالدين شاه»، مدير هنري: عليرضا احمدي، صفحه آرايي: واحد توليد انتشارات رايزن»
«اينك رهايي»، طراح جلد: حبيب ايلون، صفحه آرايي:منصوره مهدي آبادي
«اين قرن»، مدير هنري و طراح گرافيك: سياوش تصاعديان، صفحه آرايي: آلا شويز
«پژوهش چين»، طراح گرافيك: حبيب ايلون، اجراي صفحه آرايي: منصوره مهدي آبادي
«تالار فرهاد»، مدير هنري و طراح جلد: مجيد زارع
«تاريخ ملل»، ويرايش و آماده سازي و امور فني: تحريريه انتشارات ققنوس
«جواني ها»، طراح جلد :سياوش تصاعديان
«جهان از قصه ها سرشته»، مدير هنري و طراح جلد: مجيد زارع، صفحه آرايي: مهناز هادي
«چرا همه چيز تاكنون ناپديد نشده؟»، دبير و سرپرست مجموعه: فرشيد آذرنگ، طراح گرافيك: نشر حرف نويسنده
«چه باشد آنچه خواندنش سياست؟»، مدير هنري و طراح جلد: مجيد زارع، صفحه آرايي: مهناز هادي
«خر حيوان نجيبي است»، طراح جلد: حسن كريم زاده، صفحه آرايي : رضا علي محمدي
«ر» طراحي و صفحه آرايي: گروه فرهنگي هنري مسك
«رهبران آخر غذا مي خورند»، مدير هنري و طراح جلد: مجيد زارع
«زيني بركات»، مدير هنري: حسن كريم زاده، طراح جلد: مهدي كريم زاده، صفحه آرايي: مريم فتاحي
از ديگر كتاب هايي كه در بخش «غير تصويري» و در گروه سني جوان و عمومي به مرحله نهايي «دومين سالانه هنر طراحي كتاب ايران» راه يافتند مي توان به كتاب هاي «عمليات فريب»، طراح گرافيك : سيد ايمان نوري نجفي، «عبور از برهان»، مدير هنري: حسن نيلچيان، طرح روي جلد: افسانه آسايش، صفحه آرايي: كارگاه گرافيك قاصدك اشاره كرد.
همچنين كتاب هاي «تابستان ديوانه»، مدير هنري و طراح يونيفرم : حسن كريم زاده، طراح جلد: مهدي كريم زاده، صفحه آرايي: مريم فتاحي، «مجموعه 4 جلدي بوي گل محمدي»، مدير هنري: كوروش پارسانژاد، طراح گرافيك: كوروش پارسانژاد و محمد فلاح، «مجموعه 3 جلدي گنجينه حكيمي»، مدير هنري و طراح جلد: امير مفتون، گرافيك و صفحه آرايي: امير علايي به عنوان آثار راه يافته به مرحله نهايي «دومين سالانه هنر طراحي كتاب ايران» در بخش «غير تصويري» و در گروه سني نوجوان شناخته شدند.
در بخش «علمي-آموزشي» و در گروه سني جوان و عمومي، كتاب هاي «عكس و ديدن عكس»، مديرهنري و طراح گرافيك: سياوش تصاعديان، صفحه آرايي: آلا شويز، «فرهنگنامه زنان ايران و جهان»، طرح روي جلد: مجيد زارع، صفحه آرايي: بهرام عفراوي، «هنر در عصر ديجيتال»، طرح جلد: محمود حسيني جواز ورود به مرحله نهايي «دومين سالانه هنر طراحي كتاب ايران» را كسب كردند.

**نامزد گروه سني نوجوان
كتاب «بياييد شعر بگوييم»، طراح گرافيك: سعيد دين پناه، تصويرگر: ماهني تذهيبي در بخش «علمي- آموزشي» و در گروه سني نوجوان به عنوان نامزد «دومين سالانه هنر طراحي كتاب ايران» شناخته شد.
در بخش«گنجينه» كتاب هاي«پاكت هاي پستي سانسور شده در بوشهر»، مديرهنري: رضا محبوبي، «چهره هاي معاصر آذربايجان»، طراح جلد: روشنك مافي، صفحه آرايي: مهدي خاكپور، عكاس: محمد هاديان، «شهر هرت»، طراح گرافيك: حبيب ايلون، كاريكاتور: بزرگمهر حسين پور، «مجموعه 5 جلدي طهران»، مديرهنري و ناظر فني: حميد قاسم، گروه عكسبرداري: حميد قاسم، رامتين فيروزيان، حامد احمدي، مهناز صفوي، سيد علي هاشمي، نگار زنده دل، حامد زماني، الهه عبداله آبادي و منوچهر قرباني نيز به عنوان نامزدهاي «دومين سالانه هنر طراحي كتاب ايران» معرفي شدند.
در بخش «نفيس» كتاب «قرآن بايسنغري»، مديرهنري، عكاسي و نظارت چاپ: مجيد فدائيان، طراحي و صفحه آرايي: رضوان گرافيك مرجان جلالي نيز جزو نامزدهاي «دومين سالانه هنر طراحي كتاب ايران» شناخته شدند.
آيين اختتاميه «نشان شيرازه؛ دومين سالانه هنر طراحي كتاب ايران » روز جمعه ساعت 15 تا 17 در سالن استاد شهناز خانه هنرمندان ايران برگزار مي‌شود.
فراهنگ** 1880* 1823 دريافت كننده: پروين اروجي * انتشار دهنده: طاهره نبي اللهي

سرخط اخبار فرهنگ