رئيس دانشگاه خليج فارس:تبيين اصول كلي قانوني اساسي پيرامون حقوق شهروندي ضروري است

بوشهر- ايرنا- رئيس دانشگاه خليج فارس بوشهر گفت: كليات روابط شهروندان و حاكميت بر اساس قانون اساسي كشور است اما تبيين اصول كلي اين قانون پيرامون حقوق ملت يا حقوق شهروندي ضروري است.

عبدالمجيد مصلح روز سه شنبه در گفت وگو با ايرنا افزود: حقوق مردم در قبال حاكميت بايد تبيين مي شد كه اين كار در اين برهه زماني از سوي رئيس جمهوري در قالب منشور حقوق شهروندي انجام شد.
وي با بيان اينكه اين آغاز كار است گفت: از طرفي اجماع سازي تفاهم و تبديل اين منشور به يك پيمان ملي و مشترك براي همه قوا و يكايك مردم ضروري است و بايد ساز و كار اجرايي لازم براي رعايت و اعمال آن از سوي مجموعه حاكميت فراهم شود.
مصلح اظهار كرد: تحقق آرمان هاي قانون اساسي و حقوق شهروندي در مرحله اول مستلزم گفتمان سازي است به گونه اي كه در بستر اجتماعي جامعه حقوق شهروندي از سوي همه شهروندان، كارگزاران، مديران و تصميم گيرندگان بخوبي درك و به يك ميثاق اجتماعي تبديل شود.
وي بيان كرد: در مرحله دوم تحقق و عملي شدن منشور شهروندي جمهوري اسلامي ايران در قالب قوانين و مقررات مختلف كشور بايد پشتيباني شود تا همه خود را ملزم به رعايت و اجراي آن بدانند.
6047/6043** خبرنگار: موناعيدان* انتشاردهنده: خدانظرخواجه