فاز سوم اجراي طرح بين المللي ترسيب كربن در اسفراين آغاز شد

اسفراين -ايرنا - رئيس اداره منابع طبيعي اسفراين از آغاز اجراي فاز 3 طرح بين المللي ترسيب كربن درمنطقه مياندشت اين شهرستان خبر داد و افزود: هم اكنون معرفي اين طرح در 2روستاي فاز سوم آغاز شده است.

علي خضري سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا اظهار كرد: فاز سوم طرح بين المللي ترسيب كربن در روستاهاي دولت آباد، قاسم آباد،
عباس آباد، خيرآباد، حسين آباد، كردها و ولي آباد در شهرستان اسفراين اجرا مي شود.
وي با بيان اينكه تاكنون 2 فاز اين طرح در 12 روستاي مورد هدف اجرا شده است، گفت: 214نفر در شركت تعاوني پروژه بين المللي ترسيب كربن در منطقه مياندشت اسفراين از ابتداي سال تاكنون عضو شده اند كه 362 سهم به ارزش يك ميليارد 810 ميليون ريال از سوي اعضا خريداري شده است.
خضري افزود: 3هزار 642 نفر ساعت كارگاه آموزشي پروژه بين المللي ترسيب كربن و 11هزار و 429 نفر ساعت كارگاه آموزشي فني و حرفه اي از جمله كارگاه تابلوبافي و كشت پسته از ابتداي سال جاري تاكنون در محدوده اجراي اين طرح در شهرستان اسفراين برگزار شده است.
رئيس اداره منابع طبيعي وآبخيزداري شهرستان اسفراين گفت: برگزاري تورهاي آموزشي براي اعضاي گروه هاي توسعه روستايي، پيگيري انجام فعاليت هاي زيربنايي در پروژه از جمله پيگيري مرمت قنات روستاي ابري تپه و ساخت مدرسه در محدوده پروژه با مشاركت خيرين مدرسه سازاز ديگر فعاليت هاي انجام شده در محدوده اجراي طرح بين المللي ترسيب كربن از ابتداي سال جاري تاكنون است.
به گزارش ايرنا اجراي طرح بين المللي ترسيب كربن در سطح 126 هزار هكتار از 28 منطقه سكونتگاهي شهرستان اسفراين از ارديبهشت ماه 93 آغاز شده كه هدف از آن احياي مناطق بياباني، بهبود شاخص هاي توسعه انساني، اشتغالزايي در منطقه و رسيدن به توسعه پايدار است.
اين طرح با همكار ي سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخيزداري كشور و برنامه عمران سازمان ملل متحدد (UNDP) در منطقه مياندشت اسفراين در سه فاز اجرا مي شود كه تاكنون دو فاز اين طرح انجام شده است.
شهرستان 127هزار نفري اسفراين با حدود 420هزارهكتار اراضي ملي و تحت مديريت منابع طبيعي در 60كيلومتري جنوب شرقي بجنورد مركز خراسان شمالي قرارداد كه 39هزارو 331هكتار از مساحت اين شهرستان را مناطق بياباني تشكيل مي دهد.
7189 / 6042 خبرنگار: بتول صارمي** انتشاردهنده: سيدحسين قدسي