نويد راه اندازي شوراي دانشجويي در دانشگاه هاي فرهنگيان كشور

شيراز- ايرنا- سرپرست دانشگاه فرهنگيان كشور گفت: به زودي شوراي دانشجويي در مراكز دانشگاه هاي فرهنگيان در كشور راه اندازي مي شود.

به گزارش ايرنا دكتر محمود مهر محمدي دوشنبه در آيين افتتاح نخستين همايش ملي انجمن هاي ورزشي خوابگاهي دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگيان در شيراز بيان كرد: به دنبال ايجاد مجمع دانشجويي در دانشگاه فرهنگيان در كشور هستيم كه اين ظرفيت مستقل از شوراي صنفي خواهد بود.
وي افزود: اين مجمع با هدف نظارت فراگير بر همه امور و شمولدانشگاه در بخش هاي مختلف به عرصه مديريتي دانشگاه وارد مي شود كه اميدواريم از اين ظرفيت فاخر به نحو مطلوب استفاده شود.
مهرمحمدي اظهارداشت: در حال حاضر رايزني هايي براي ايجاد اين شورا انجام شده وآيين نامه تاسيس اين شوراها در دست تدوين و تهيه است.
او ادامه داد: دانشگاه فرهنگيان بايد كليد توسعه و تحول در آموزش و پرورش باشد لذا براي تحقق اين مهم بايد از همه ظرفيت ها استفاده شود.
نخستين همايش ملي انجمن هاي ورزشي خوابگاهي دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگيان در شيراز تا هفتم دي ماه در شيراز ادامه دارد.
خبرنگار: فاطمه هاشمي نيك ** انتشاردهنده:‌غلامرضا مالك زاده
3002 /1876