مديركل بهزيستي خراسان رضوي: همه افراد جامعه هدف مناسب سازي محيط هستند

مشهد- ايرنا- مديركل بهزيستي خراسان رضوي گفت: جامعه هدف مناسب سازي محيط براي افراد معلول و ناتوان در حقيقت همه افراد جامعه هستند.

حميدرضا پوريوسف روز پنجشنبه در همايش مناسب سازي محيط براي افراد داراي معلوليت در راستاي دستيابي به جامعه ايمن در مشهد 2017 افزود: به همين دليل همه دستگاهها، سازمانها و مجموعه هاي دولتي و خصوصي در مناسب سازي سهيم و داراي نقش هستند.
وي مناسب سازي را به معناي تسهيل دسترسي و بهره مندي از همه خدمات شهري تعريف و بيان كرد: دسترسي به تمامي ساختارهاي شهري، اداري و عمومي و بهره مندي از آنها براي افراد ناتوان بالفعل و بالقوه ضروري است زيرا همه افراد جامعه در خطر معلوليت و ناتواني قرار دارند.
مديركل بهزيستي خراسان رضوي ادامه داد: هم اكنون 12 درصد افراد جامعه معلول نيستند اما به واسطه بيماري، بارداري، سن بالا و غيره ناتوان هستند و حدود چهار درصد جامعه را نيز افراد معلول تشكيل مي دهند.
وي مناسب سازي محيط را براي معلولان از اصول توسعه فرهنگي و اجتماعي توصيف و بيان كرد: مطالبه مناسب سازي جاي خود را در بين مسئولان پيدا مي كند. مناسب سازي بايد به موضوعي اجتماعي و دغدغه همه مردم و مسئولان تبديل شود.
پوريوسف گفت: انتخاب مشهد به عنوان پايتخت فرهنگي جهان اسلامي در سال 2017 مي طلبد روند مناسب سازي را براي افراد معلول و ناتوان با سرعت بيشتري ادامه دهيم.
وي به شناسايي و تشكيل پرونده براي 96 هزار و 255 معلول در خراسان رضوي اشاره و بيان كرد: عوامل مادرزادي، بيماري و عوامل ژنتيكي به ترتيب سه عامل بروز معلوليت در اين استان است.
معاون امور توانبخشي اداره كل بهزيستي خراسان رضوي نيز در اين مراسم گفت: رفع موانع براي بزرگترين اقليت جهان يعني معلولان(به تعبير سازمان ملل متحد) نيازمند وحدت و همدلي است.
مسعود فيروزي افزود: ابعاد مختلف مناسب سازي در ديدگاه بين المللي همه حوزه هاي حمل و نقل، خدمات و امكانات عمومي، اطلاعات و محيط فيزيكي را شامل مي شود.
وي ادامه داد: بر اساس تحقيقي در خراسان رضوي، در كلانشهر مشهد حدود 90 درصد اماكن مذهبي قابليت استفاده براي معلولان را ندارند.
معاون امور توانبخشي اداره كل بهزيستي خراسان رضوي گفت: همچنين فضاها و امكانات تفريحي، عمومي، پاركها و همه و همه فاقد مناسب سازي براي استفاده معلولان هستند.
وي افزود: توانبخشي امروز در جهان داراي چهار ركن آموزش، سلامت، معاش و اشتغال و ارتباطات اجتماعي است و مناسب سازي به عنوان حلقه اتصال همه اين چهار ركن محسوب مي شود.
فيروزي گفت: بايد در كشور 80 ميليوني ايران براي حضور و نقش آفريني حدود 12 ميليون فرد معلول نيز مناسب سازي لازم به منظور توسعه عدالت در بين افراد به صورت كامل اجرا شود.
7496/1858**خبرنگار: آرزو جاوداني **منتشركننده: حسين كريم زاده