۲۰ آذر ۱۳۹۵،‏ ۱۳:۱۴
کد خبر: 82340194
۰ نفر
من، محمدرضا شجريان، فرزند ايران

رشت - ايرنا - 'من، محمدرضا شجريان فرزند ايران' ؛ چه پر صلابت خود را فرزند ايران خطاب كردي، اي خنياگر نگارستان هنر!

'من محمد رضا شجريان فرزند ايران' ؛ چه استوار نامت را خواندي و خود چه بهتر مي داني كه صدا و موسيقي متعالي و فاخرت جزئي از فرهنگ كهن ايران است؛ چه نيك تكرار كردي كه اين صدا مي خواهد يادآور شود كه ما داراي چه فرهنگ كهني بوديم فرهنگ انساني، فرهنگ عشق، صلح و صفا ...
و چه ساده با همه بلنداي نامت، مردم را همراه بودي و در مستندي به نامت گفتي، 'پيامي جز دوستي، عشق ، زندگي و خوشحالي براي مردم نداريم و اگر هم گله اي مي كنيم براي اينست كه نارسايي ها برطرف شود و زندگي به مردم برسد'
سرو چمان آواز ايران برخيز! برخيز و بخوان كه جهاني به حرمت هنر و تفكر انساني ات ايستاده است ، خروش كف زدن هاي پياپي دوستدارانت را نمي شنوي؟ ماهور مرغ سحرت را مي خواهند ...
'من محمدرضا شجريان ، فرزند ايران' ؛ برخيز و بار ديگر اين نام را به افتخار سرزمينت فرياد كن ...
من محمدرضا شجريان فرزند ايران؛ ماندگار است نامت ﺍﯼﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺑﺮﮒ ﺩﺭﺑﻮﺳﻪﻫﺎﯼﺑﺎﺭﺍﻥ/ ﺑﯿﺪﺍﺭﯼ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﭼﺸﻢ ﺟﻮﯾﺒﺎﺭﺍﻥ / ﺁئينه ﻧﮕﺎﻫﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺻﺒﺢ ﻭ ﺳﺎﺣﻞ / ﻟﺒﺨﻨﺪﮔﺎه نگاهت ﺻﺒﺢ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺑﺎﺭﺍﻥ / ﺑﺎﺯﺁ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﯾﺖ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺟﻨﻮﻧﻢ/ﻓﺮﯾﺎﺩﻫﺎ ﺑﺮﺍﻧﮕﯿﺨﺖ ﺍﺯﺳﻨﮓ ﮐﻮﻫﺴﺎﺭﺍﻥ
سرو چمان آواز ايران! صلابت صدا با ربنايت استوار و دلنشين بر دل و جان هر ايراني ماندگار شده است؛ برخيز و بخوان كه ايران در انتظار آوايت چشم در راه است.
محمدﺭﺿﺎ ﺷﺠﺮﯾﺎﻥ ‏( ﺯﺍﺩﻩ 1ﻣﻬﺮماه 1319 در ﻣﺸﻬﺪ‏) موﺳﯿﻘﯽ ﺩﺍن، ﺁﻫﻨﮓﺳﺎﺯ ، ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﻭ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺲ ﺍﻫﻞ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ؛ ﺳﺎﯾﺖ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺁﺳﯿﺎ ﻭﯼ رﺍ ﭘﺮﺁﻭﺍﺯﻩ ﺗﺮﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ موﺳﯿﻘﯽ ﺍﺻﯿﻞ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ، ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻭﻧﮑﻮﻭﺭﺳﺎﻥ ﺍﻭ ﺭﺍ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺟﻬﺎﻥ ‏ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺭﺍﺩﯾﻮﯼﻋﻤﻮﻣﯽﻣﻠﯽ ‏ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 2010 ﻭﯼ ﺭﺍ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ 50 ﺻﺪﺍﯼ ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ و اينك مردمان سرزمينش در انتظار بهبود شرايط جسمي وي هستند.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﺠﺮﯾﺎﻥ، ﺑﻨﯿﺎﻥﮔﺬﺍﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺷﻬﻨﺎﺯ ﻭ ﻣﺒﺪﻉ ﭼﻨﺪﺳﺎﺯ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ‏ است؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﺯ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﺠﺮﯾﺎﻥ ، ﻫﻤﺎﯾﻮﻥ ﻭ ﻣﮋﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
ﺷﺠﺮﯾﺎﻥ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺋﺖ ﻗﺮﺁﻥ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺩﺍشت ﻭ ﺩﻋﺎﯼ ﺭﺑﻨﺎي وي يكي از معرﻭﻑﺗﺮﯾﻦ ﺗﻼﻭﺕﻫﺎﯼﻗﺮﺁﻧﯽِ وي بوده است؛ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺳﺮﺷﻨﺎﺳﯽ ﭼﻮﻥ ﺍﯾﺮﺝﺑﺴﻄﺎﻣﯽ، ﺷﻬﺮﺍﻡ ﻧﺎﻇﺮﯼ، ﺣﺴﺎﻡﺍﻟﺪﯾﻦ ﺳﺮﺍﺝ، ﺣﻤﯿﺪﺭﺿﺎ ﻧﻮﺭﺑﺨﺶ ﻭ ﭘﺴﺮﺵ ﻫﻤﺎﯾﻮﻥ ﺍﺯ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ﺷﺠﺮﯾﺎﻥ بوده اند.
ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1331 ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎﺭ، ﺻﺪﺍﯼ ﺗﻼﻭﺕ ﻗﺮﺁﻥ استاد ﺍﺯ ﺭﺍﺩﯾﻮ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ؛ ﻭﯼ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1338 ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﺴﺮﺍﯼ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺩﺭ ﻣﺸﻬﺪ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎﺭ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪ .
ﺷﺠﺮﯾﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1346 ﺑﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥﺭﻓﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺣﻤﺪ ﻋﺒﺎﺩﯼ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ همان سال ﺩﺭ ﮐﻼﺱ ﺍﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﻬﺮﺗﺎﺵ ﺷﺮﮐﺖ كرد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻣﻮﺧﺘﻦ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ ﺩﺭﺍنجمن ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﺎﻥ ﻧﺰﺩ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻢ ﺑﻮﺫﺭﯼ ﺭﻓﺖ؛ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ 1347، ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ ﺭﺍ ﻧﺰﺩ ﺣﺴﻦ ﻣﯿﺮﺧﺎﻧﯽ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ و ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 49، ﺩﺭﺟﻪ ﻣﻤﺘﺎﺯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ ﺑﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ.
استاد در سال 1351 با فرامرز پايور آشنا شد و يادگيري سنتور و رديف‌هاي آواز ايران را نزد وي پي گرفت و در همان سال در برنامه گل‌ها با نورعليخان برومند آشنا شد و شيوه آوازي سيدحسين طاهرزاده را نزد او آموخت.
از سال 1352 نزد عبدالله دوامي كليه رديف‌هاي موسيقي و شيوه‌هاي تصنيف خواني رافراگرفت؛ درآن زمان شجريان تصنيف داروگ كه مربوط به آهنگي از محمدرضا لطفي بر روي شعري از نيما يوشيج بود را اجرا كرد.
از سال 1354، تدريس هنرجويان را در رشته آواز در دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران آغاز كرد و در سال 1358 با تعطيلي اين رشته كار تدريس خود را پايان داد.
در فاصله سال‌هاي دهه شصت، شجريان همكاري گسترده‌اي را با پرويز مشكاتيان آغاز كرد كه حاصل آن آلبوم‌هايي چون بيداد، آستان جانان، سرعشق، نوا، دستان، گنبد ميناو جان عشاق بود.
وي پس ازسال 1368 به همراه داريوش پيرنياكان به اجراي كنسرت در آمريكا و اروپا پرداخت؛ آلبوم‌هاي پيام نسيم ، سروچمان، ياد ايام و ... حاصل اين همكاري است.
اين گروه در سال بعد، كنسرت‌هايي را براي جمع‌آوري كمك از سرتاسر دنيا به منظور حمايت از زلزله ‌زدگان رودبار برگزار كرد؛ آلبوم‌هاي دل مجنون و آسمان عشق با همكاري گروه آوا و نيز دلشدگان با آهنگسازي حسين عليزاده دراين سال‌ها منتشر شدند.
محمدرضا شجريان در سال 1370 با همكاري داريوش پيرنياكان كنسرت‌هايي را در تور اروپا و آمريكا برگزاركرد كه آلبوم ‌هاي پيام نسيم، دل مجنون و سروچمان حاصل اين اجراها بوده اند.
مدتي بعد آلبوم مربوط به كنسرت پاريس سال 1372 محمدرضا شجريان به همراه محمدرضا لطفي درقالب آلبوم چشمه نوش به بازار عرضه شد.
آلبوم ياد ايام كه حاصل كنسرت آمريكا در تابستان 1371 بود و اين اثر او ازهمكاري محمدرضا شجريان با پسرش، همايون شجريان بوده است؛ ياد ايام در سال 1374 انتشار يافت و مدتي بعد آلبوم رسواي دل با همكاري گروه آوا منتشر شد.
وي در سال 1375 نيز در آلبومي با آهنگ ‌سازي مجيد درخشاني تحت عنوان در خيال همكاري كرد؛ در سال 1376 آلبوم‌هاي معماي هستي با همكاري محمدرضا لطفي منتشر شدند.
همچنين در اين سال، آلبوم شب وصل با همكاري داريوش طلايي، سعيد فرج‌پوري و همايون شجريان به بازار عرضه شد.
شجريان در سال 1377، آلبوم شب، سكوت، كوير را با آهنگ‌سازي كيهان كلهر منتشر كرد كه براساس موسيقي مقامي شمال خراسان با آوازمحلي است؛ و در آن برخي سازهاي محلي نيز استفاده شده‌اند.
محمدرضا شجريان كمي بعد نيز يكبار ديگر با گروه آوا همكاري كرد كه حاصل آن دو آلبوم آهنگ وفا و آرام جان بودند.
استاد شجريان در سال 1378 جايزه پيكاسو را از طرف سازمان يونسكو دريافت كرد. شجريان با همكاري حسين يوسف ‌زماني آلبوم بوي باران را در سال 1378 منتشر كرد.
از سال 1379، همكاري خود را با حسين عليزاده، كيهان كلهر و پسرش همايون آغازكرد؛ اولين آلبوم حاصل اين همكاري ' زمستان است ' بود كه در سال 1379 به صورت زنده در كاليفرنيا، اجرا و ضبط شد و سپس به بازار آمد.
آلبوم زمستان است براساس شعر زمستان اثر اخوان ثالث اجراشده است.
من محمد رضا شجريان فرزند ايران؛ ماندگار شد نامت به نام هنر، آفريدگار زيبايي ...
برخيز و بخوان!
اﯼﯾﻮﺳﻒ ﺧـﻮﺵ ﻧﺎﻡ ﻣﺎ، ﺧﻮﺵ ﻣﯽﺭﻭﯼ ﺑﺮﺑﺎﻡ ﻣﺎ
ﺍﯼ ﺩﺭﺷﮑــﺴﺘﻪ ﺟﺎﻡ ﻣﺎ، اﯼ ﺑــــــﺮﺩﺭﯾـــﺪﻩ ﺩﺍﻡ ﻣﺎ
ﺩﺭ ﮔﻞ ﺑﻤــــــﺎﻧﺪﻩ ﭘﺎﯼ ﺩﻝ، جانﻣيدﻫﻢ ﭼﻪ ﺟﺎﯼ ﺩﻝ
ﻭﺯﺁﺗـــــﺶﺳـــﻮﺩﺍﯼ ﺩﻝ ، اي ﻭﺍﯼ ﻣــﺎ،ﺍﯼ ﻭﺍﯼ ﺩﻝ
برخيز كه دلمان به بودنت قرص است؛ برخيز و بار ديگر اين نام را به افتخار سرزمينت فرياد كن!
'من محمدرضا شجريان ، فرزند ايران '
خبرنگار: مرضيه ضامن ** انتشاردهنده: كبيري
1881/2007

سرخط اخبار استان‌ها