ارتقاي بهره وري كاركنان دولت رويكرد اصلي مراكز آموزش عالي قرار گيرد

گناباد- ايرنا- معاون فرهنگي دانشكده علمي و كاربردي مديريت شهري و روستايي وزارت كشور گفت: ارتقاي بهره وري كاركنان دولت بايد رويكرد اصلي آموزشهاي مراكز آموزش عالي از جمله دانشگاه علمي كاربردي قرار گيرد.

به گزارش ايرنا احمد علم شاهي عصر سه شنبه در مراسم توديع و معارفه رئيس مركز علمي كاربردي شهرداري كاخك شهرستان گناباد افزود: آموزشهاي علمي به تنهايي نمي تواند موجب افزايش كارآمدي دانشجويان دانشگاهها و مراكز آموزش عالي شود بلكه بايد در مدت تحصيل با ارائه آموزشهاي متناسب با نياز جامعه به افزايش كارآمدي آنان عنايت شود.
وي اظهار كرد: آشنايي دانشجويان با مهارتهاي كاري از خلاء هاي مهم آموزشهاي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي است و آموزشي كه موجب توانمند سازي و افزايش بهره وري دانش آموختگان مراكز آموزش عالي شود، كارآمد است.
وي گفت: كشور امروز با كمبود دانش آموختگان دانشگاهي در بخشهاي مختلف مواجه نيست بلكه دانش آموختگان توانمند و آشنا با مهارتهاي مورد نياز جامعه از نيازهاي مهم محسوب مي شود.
علم شاهي افزود: هر اندازه آموزشهاي دانشگاهي متناسب با نياز جامعه باشد، تاثير گذاري آن در افزايش بهره وري نيروي كار در دستگاههاي اجرايي و خدمت به مردم بيشتر خواهد بود.
وي اظهار كرد: دانشگاه جامع علمي و كاربردي و وزارت كشور افزايش توانمند سازي و بهبود بهره وري نيروي كار كاركنان بخشهاي تابعه در مناطق شهري و روستايي را در اولويت اقدامهاي خود قرار داده است.
در اين مراسم رضا مقيمي كاخكي به عنوان رئيس مركز علمي و كاربردي شهرداري كاخك معرفي و از خدمات محمد انصاري قدرداني شد.
شهرستان گناباد در 287 كيلومتري جنوب مشهد و بخش كاخك در 25 كيلومتري جنوب غربي گناباد قرار دارد.
2095/7545/ 6053 خبرنگار: فهيمه نعمتي شهري ** انتشار دهنده: محمد حسين علي مقدم