طرح آموزشي تدبير در مدارس ابتدايي البرز به اجرا در آمد

كرج - ايرنا- معاون آموزش ابتدايي اداره كل آموزش و پرورش البرز گفت: طرح آمورشي تدبير با هدف ارتقاء كيفيت مديريت مدارس دوره ابتدايي در اين استان به اجرا در آمد.

جعفر مقيمي روز شنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: از آنجا كه مدرسه محل تجلي و ظهور اهداف نظام آموزشي است، بر اساس كيفيت خروجي آن يعني دانش آموزان در خصوص ميزان توفيق آن، قضاوت مي شوند.
وي اظهار كرد: به منظور بهبود مديريت مدرسه و ارتقاء كيفيت يادگيري دانش آموزان و استفاده بهينه از امكانات و تجهيزات طرح تدبير در سال تحصيلي 96-95 در دستور كاري مدارس ابتدايي قرار گرفت.
وي از مديريت كارآمد و اثر بخش به عنوان هدف اصلي اين طرح آموزشي - تخصصي در مدارس ابتدايي استان البرز ياد كرد.
معاون آموزش ابتدايي اداره كل آموزش و پرورش البرز مديريت مدرسه را سطحي از مديريت و راهبري آموزشي دانست و بيان كرد: برنامه ريزي ، بهره گيري از منابع ، تعامل موثر با جامعه محلي ، اهداف ، راهبردهاو ساست هاي آموزش و پرورش از جمله اهداف عملياتي شدن طرح تدبير در مدارس ابتدايي استان است.
مقيمي گفت: كليات برنامه تدبير در مدارس ابتدايي را تقويت خودباوري، برنامه محوري، توسعه مشاركت، توانمند سازي كاركنان، ارزيابي و بهبود مستمر و استفاده حداكثري از منابع در اختيار را تشكيل مي دهد.
وي يادآور شد: در برنامه ريزي و اجراي اين طرح نيز فرآيندهاي مهم مدرسه، جهت گيري كلي ، تقويم اجرايي برنامه تدبير و تدوين برنامه عملياتي سالانه مهم است.
به گفته اين مسوول نظارت ، ارزشيابي و بازخورد از ديگر برنامه هاي طرح تدبير در مدارس ابتدايي البرز است كه در آن به ارزيابي، كاركردهاي ارزيابي، شيوه ارزيابي برنامه تدبير ، ملاك هاي ارزيابي عملكرد مدرسه ، نحوه محاسبات ميزان موفقيت و اعلام نتيجه پرداخته مي شود.
معاون آموزش ابتدايي اداره كل آموزش و پرورش البرز از برنامه محوري، آموزش و يادگيري ، فعاليت هاي پرورشي و فوق برنامه، سلامت و تربيت بدني ، مشاركت ، نظارت و ارزيابي اداري - مالي كه در سند تحول بنيادين نيز با عبارت هاي مختلف رويكردي به آن پرداخته شده بعنوان ضرورت هاي طرح تدبير در مدارس ابتدايي ياد كرد.
مقيمي خاطر نشان شد: اجراي اين طرح در مدارس ابتدايي البرز تا پايان سال تحصيلي 96-95 ادامه دارد و براي مديران و آموزگاران دوره هاي آموزشي توانمند سازي در نظر گرفته شده است.
2819/1535خبرنگار: مهين مالمير**انتشار دهنده:داريوش غفاري