تهران – ایرنا- یك منبع آگاه در دفتر رئیس جمهوری به دنبال انتشار برخی شایعات در شبكه های اجتماعی مبنی بر تغییرات و جابه جایی ها در دفتر رئیس جمهوری و نهاد ریاست جمهوری، این گمانه زنی ها را از اساس كذب و غیر واقعی دانست.

به گزارش ایرنا، این منبع آگاه این گونه خبرسازی ها را تلاش و تحرك معنی دار برخی گروه های سیاسی مخالف دولت عنوان كرد.
این منبع آگاه در ادامه هرگونه تغییر در دفتر رئیس جمهوری و همچنین برخی گمانه زنی های اعلام شده درباره رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری را تكذیب كرد و گفت: گزینه نهایی ریاست سازمان میراث فرهنگی بزودی از سوی رئیس جمهوری منصوب خواهد شد.
شبس**1708**1488 *تنظیم كننده: علیرضاارشادی*انتشاردهنده: بهمن بامداد**