دانشگاه شهيد بهشتي مصمم به پذيرش تمام دانشجويان خود در خوابگاه است

تهران-ايرنا- معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه شهيد بهشتي گفت: مسئولان اين دانشگاه اهتمام جدي دارند تا تمامي دانشجويان متقاضي خوابگاه را پذيرش كنند.

به گزارش روز يكشنبه ايرنا، دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي چند روز گذشته به معضلات خوابگاهي اين دانشگاه و كمبود فضاي خوابگاهي اعتراض داشتند.
به گفته اين دانشجويان، به دليل افزايش ظرفيت پذيرش در دانشگاه در حال حاضر بسياري از دانشجويان خوابگاهي با مشكل اسكان مواجه شده اند.
اين دانشجويان معتقدند؛ اگر مشكل اسكان دانشجويان خوابگاهي اين دانشگاه برطرف نشود بعضي از دانشجويان به ويژه دانشجويان دختر مجبور به انصراف از تحصيل مي شوند.
معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه شهيد بهشتي در همين زمينه به خبرنگار حوزه دانشگاه ايرنا اظهار داشت: اينكه گفته مي شود دانشگاه در جذب دانشجو بيش از ظرفيت هاي اعلام شده، پذيرش داشته را اطلاعي ندارم، اما گمان نمي كنم صحت داشته باشد.
حجت الاسلام منصور ميراحمدي درمورد اعتراضات دانشجويي چند روز گذشته براي اسكان در خوابگاه هاي اين دانشگاه گفت: با دانشجويان معترض دو جلسه برگزار شده و درخواست هاي آنان مكتوب شده است.
وي افزود: اقدامات زيادي براي تحويل خوابگاه هاي دانشجويي در اين دانشگاه شده است اما اكنون اولويت بر اساس ضوابط سازمان امور دانشجويان مربوط به دانشجويان غيربومي و روزانه است.
معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه شهيد بهشتي ادامه داد: تاكنون براي اين دانشجويان كه موظف به تهيه خوابگاه بوده ايم؛ تمامي اقدامات انجام شده است.
وي خاطرنشان كرد: دانشگاه ها بر اساس ضوابط سازمان امور دانشجويان ملزم به ارائه خوابگاه به دانشجويان شبانه (نوبت دوم) و يا بومي نيست اما در عين حال سعي داريم تا حد امكان براي اين افراد نيز اقدامات لازم را انجام دهيم.
ميراحمدي يادآور شد: اكنون در سايت دانشگاه نيز آمده است كه دانشجويان ورودي 94 و ما قبل كه بر اساس ضوابط، مقررات و مندرجات دفترچه آزمون حائز شرايط دريافت خوابگاه هستند و تاكنون براي دريافت خوابگاه مراجعه نكرده و نياز به خوابگاه دارند، مي توانند
درخواست خود را از طريق سيستم گلستان – پيشخوان خدمت خوابگاه اين دانشگاه ثبت و پيگيري كنند.
وي اظهار داشت: در اطلاعيه مذكور آمده است كه دانشجويان كارشناسي ورودي 94 كه حسب ضوابط و مقررات مندرج در دفترچه آزمون فاقد شرايط ( رتبه و تراز علمي ) هستند نيز مي توانند درخواست خود را از طريق سيستم گلستان – پيشخوان خدمت خوابگاه – ثبت كنند تا پس از اسكان دانشجويان ورودي 95 مجاز و حائز شرايط ، درخواست آنها بررسي و در صورت امكان و وجود ظرفيت خالي اسكان داده خواهند شد.
ميراحمدي گفت: ظرفيت خوابگاه دانشگاه شهيد بهشتي به ميزان چهار هزار و 599 نفر است كه دو هزار و 329 تخت آن مختص دانشجويان پسر و دو هزار و 270 تخت آن مختص دانشجويان دختر است.
وي افزود: هم اكنون يكهزار و 132 دانشجوي پسر و يكهزار و 213 دانشجوي دختر غير بومي، روزانه واجد شرايط در خوابگاه هاي اين دانشگاه اسكان داده شده اند.
معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه شهيد بهشتي يادآور شد: اسكان 805 دانشجوي پسر و 693 دانشجوي دختر نيز از ورودي هاي جديد انجام شده است.
وي خاطرنشان كرد: تعداد دانشجويان سنواتي متقاضي (دانشجوياني كه دوره هاي تحصيل آنها به اتمام نرسيده است) نيز 352 نفر پسر و 294 نفر دختر هستند كه در نظر داريم ظرفيت هاي مابقي خوابگاه را به تدريج به آنان و 150 دانشجوي كارشناسي بومي جديد و 100 دانشجوي كارشناسي جديد نوبت دوم ورودي سال 95 اختصاص دهيم.
معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه شهيد بهشتي اظهار داشت: پس از اتمام اسكان اين دانشجويان سعي خواهد شد تكليف مابقي افراد اعم از سنواتي، شبانه، بومي و غيره تا 10 مهرماه تعيين كنيم.
ميراحمدي گفت: برسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه حدود 49 نفر دانشجوي پسر و 91 نفر دانشجوي دختر مازاد ظرفيت داريم كه دانشگاه سعي دارد با اجاره كردن خوابگاه حتي بيرون از كوي دانشگاه شهيد بهشتي مشكلات آنان را نيز برطرف سازد.
فراهنگ**9187**1027**خبرنگار: حميدرضا بازگشا**انتشار دهنده:محمدجواد دهقاني