عشاير سميرم؛ تفاهم و تقابل ديرينه اقتصاد و فرهنگ

سميرم - اصفهان - ايرنا- سال هاي سال است كه مي آيند و مي روند، كوچ مي كنند و همراه با طبيعت و سختي ها و زيبايي هايش به سمت گرمسير و سردسير كوچ مي كنند.

سختي هاي زندگيشان در كنار زيبايي هاي آن تلفيقي از سياه و سپيد همان زندگي هميشگي است اما تصوير آن به گونه اي ديگر است؛ ديگر گونه اي كه بيشتر از هر نوع زندگي رنگ و بوي طبيعت و دشت و كوه و سياه چادرهايي دارد كه نشان از اين زندگي متفاوت دارند.
شهرستان سردسير سميرم يا همان سرحد سرد عشاير كه ييلاق شان است و بهار بعد از گذران زمستان از قشلاق به اين وادي طي مسير مي كنند و راهي كوچ بهاره مي شوند تا بعد از گذران چند ماه به كوچ پاييزه برسند و ديگر بار به گرمسير و جنوبگان بكوچند.
اين چند سطر كوتاه بواقع شمه اي مختصر از يك زندگي متفاوت بود كه هر چند در اين سال ها كه تكنولوژي بر همه چيز مستولي شده آن نيز تغيير كرده و حتي كوچ را هم ماشيني كرده است اما هنوز هم تفاوت ها و سختي ها و فراز و نشيب هايش جاي نوشتن و خواندن و تامل دارند.
آنها سميرم معتدل با توانمندي هاي آب و خاك و مراتع بكرش را براي كوچ ييلاق برمي گزينند و سالانه افزون بر 30 هزار نفر به اين خطه خوش مي آيند؛ عشاير ايل قشقايي و از تيره هاي عمله، دره شوري، فارسيمدان و شش بلوكي اين ايل كهن هستند كه پنج شش ماهي از سال را در 300هزار هكتار از مراتع شهرستان سميرم ساكن مي شوند و اتراق مي كنند.
اين اتراق ديرينه و متمادي تقابل و تفاهم فرهنگي، اجتماعي واقتصادي حاصل اززندگي مردم بومي شهر و روستاهاي شهرستان با جامعه عشاير تا حد زيادي بر سرنوشت و رويه زندگي و فعاليت هاي روزانه دو طرف تاثيراتي داشته است.
تغييرات و تاثير هايي كه در بهبود معيشت، اقتصاد و هنجارهاي فرهنگي هر كدام از جوامع نقش آفرين هستند و در آينده هم خواهند بود.
اما نكته حائز اهميت در اين بين سرانه برخورداري جامعه عشايري از امكانات و اعتبارات موجود است و تنها مختص اداره امور عشايري هم نيست؛ تنظيم و تدوين آئين نامه ساماندهي عشاير نيز گام خوبي در همين زمينه بوده اما شرط اثربخشي آن اقدام و عمل به بندهاي اين آئين نامه كشوري است.
مواردي همچون بهره مندي از آب آشاميدني سالم، شبكه برق، ارتباطات و مخابرات، راه هاي دسترسي، امكانات ورزشي و فرهنگي، سواد آموزي و ... كه هر كدام حق طبيعي هر فرد ايراني است و در اين آئين نامه هم قيد شده است و جا دارد همه دولت ها نيز توجه خوبي به مفاد آن مبذول دارند.
هر چند مواردي مثل خشكسالي و توسعه صنعت كه به تخريب و تجاوز به مراتع و ايل راه ها انجاميده مشكلاتي براي اين جامعه ايجاد كرده اما اتخاذ ساز و كارهاي خاص در هر دوره زماني مي تواند دست كم از مسائل و مشكلات آنها بكاهد و زمينه شكوفايي و توليدات خوب آنها از جمله گوشت مرغوب و محصولات لبني خالص را فراهم كند.
به هر روي، پايان ييلاق نزديك است و زمزمه عزيمت قشلاق به گوش مي رسد و بار ديگر زنگوله هاي گوسفندان پرشمار عشاير خبر از رفتن و كوچي ديگر مي دهند.
از : محمود افشاري
گ/7147/ 6022