مبارزه بيولوژيك با آفات در174هكتاراز مزارع گوجه فرنگي ميامي آغازشد

ميامي - ايرنا- معاون مديريت جهادكشاورزي شهرستان ميامي گفت: براي توليد محصول سالم گوجه فرنگي،مبارزه بيولوژيك با آفات اين محصول با رها سازي حشرات مفيد در سطح 174هكتار از مزارع ميامي آغاز شد.

علي اصغرمحمدي روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود:همچنين در سطح 4 هكتار از باغات انار عليه آفت كرم گلوگاه و در سطح 40 هكتار از مزارع ذرت علوفه اي عليه آفت كرم ساقه خوار ذرت با همكاري كارشناسان استان و نيز شهرستان هاي ميامي و شاهرود به صورت رايگان و آزمايشي مبارزه بيولو ژيك انجام شد.
وي گفت: در اين مزارع زنبور تريكوگراما و براكون رهاسازي شده و همچنين براي تغذيه گياهي ، كودهاي زيستي نيز بصورت رايگان توزيع شد.
معاون مديريت جهاد كشاورزي ميامي گفت: دو گونه زنبور براكون و تريكوگراما به عنوان عوامل كنترل بيولوژيك عليه آفت هاي برگخوار و كرم ميوه گوجه فرنگي(هليوتيس) و ساير محصولات محسوب مي شوند.
وي اظهار كرد: زنبور براكون پارازيت كننده لارو و زنبور تريكوگراما پارازيت كننده تخم آفت هاي برگ خوار و كرم ميوه گوجه فرنگي (هليوتيس) است كه در كاهش جمعيت آفت مزرعه هاي گوجه فرنگي تاثير بسزايي دارند.
محمدي بيان كرد: عمليات رهاسازي حشرات مفيد در مزارع گوجه فرنگي با هدف كاهش مصرف سموم، جلوگيري از آلودگي محيط زيست، توليد محصول سالم و كاهش هزينه هاي توليد انجام مي شود.
معاون مديريت جهادكشاورزي شهرستان ميامي يادآورشد: كشاورزان پس از رهاسازي حشرات مفيد براي استقرار آنها از انجام سمپاشي هاي بي رويه خودداري كنند.
شهرستان ميامي بابرخورداري ازآب وهمواي مساعد يكي از قطب هاي توليد محصولات راهبردي مانند گندم، جو، چغندرقندو ديگر محصولات در استان سمنان مي باشد.
7357/6167