پايين بودن ميزان مصرف كود در بخش زراعي و باغي كشور به نسبت جهان

گرگان – ايرنا – مدير بازرگاني داخلي شركت خدمات حمايتي كشاورزي گفت كه ميانگين مصرف كود شيميايي در هر هكتار براي توليد محصول زراعي و باغي در كشور در مقايسه با ميانگين جهاني كمتر است.

به گزارش ايرنا، سيد حجت طباطبايي روز سه شنبه در همايش و كارگاه كاربرد و مصرف كودهاي ريزمغذي و گوگردي با حضور مروجان كشاورزي و كارگزاران شركت خدمات حمايتي كشاورزي گلستان، افزود: ميزان مصرف اين كودها بويژه در مقايسه با كشورهاي چين، انگلستان و آمريكا پايين تر مي باشد.
وي اضافه كرد: با توجه به پايين بودن مصرف كود شيميايي در زمين هاي كشاورزي و باغي، به همان ميزان برداشت محصولات دركشور پايين بوده و جايگاه مناسبي در بهره وري راندمان توليد محصول نداريم.
طباطبايي گفت كه براساس پيش بيني ها مصرف كودشيميايي شامل ازته، پتاسه و فسفاته در 2018 ميلادي در جهان روند صعودي دارد و بسياري از كشورها با تقويت كودهاي ماكرو و تامين نياز اصلي غذايي گياه، به كشاورزي صنعتي دست يافته اند، ولي در ايران طبق آمار سال 2009 ميلادي نظام تغذيه كشاورزي از طريق كودشيميايي روبه نزول بوده است.

*پيش بيني مصرف 2 ميليون تن كود شيميايي در زمين هاي كشاورزي كشور
وي با يادآوري اهميت مصرف مناسب و درست كودهاي شيميايي در بخش كشاورزي، گفت: براي سال زراعي 96 – 95 ، مصرف دو ميليون تن كود شيميايي از جمله ازته، پتاسه و فسفاته در زمين هاي كشاورزي براي توليد بيشتردر بخش زراعي و باغي پيش بيني شده است.
طباطبايي افزود: سال زراعي گذشته يك ميليون و 300 هزار تن كود شيميايي ابين كشاورزان از طريق كارگزاران شركت توزيع شد و درعمل 40 درصد از نياز غذايي اراضي براي توليد محصول هاي زراعي و باغيرا تامين نكرده ايم.
وي گفت: به عنوان مثال مصرف كود شيميايي فسفاته 800 هزار تن و پتاسه 220 هزار تن بوده كه به ترتيب حدود 300 هزار و 100 هزار تن ميان كشاورزان كشور توزيع ودر اراضي مصرف شده است.
طباطبايي برسرمايه گذاري بيش از گذشته براي مصرف كود شيميايي در زمين هاي كشاورزي و افزايش بهره وري تاكيد كرد و افزود: بايد در اين زمينه با افزايش آگاهي و جدي تر وارد شويم تا بخوبي از ظرفيت هاي كشاورزي كشور در افزايش بهره وري محصول استفاده كنيم.
وي همچنين از برنامه ريزي براي توزيع چهار ميليون و 700 هزار تن كود شيميايي براي مصرف در زمين هاي كشاورزي دركشورخبر داد.
مدير بازرگاني داخلي شركت خدمات حمايتي كشاورزي كشور همچنين از گلستان به عنوان يكي از چهار استان برتر در مصرف و كاربرد كود شيميايي در توليد محصول هاي زراعي و باغي نام برد.

*فعاليت 4 هزار كارگزار شركت خدمات حمايتي كشاورزي كشور
طباطبايي گفت: اكنون 4 هزار كارگزار زيرپوشش شركت خدمات حمايتي كشاورزي در استان هاي كشور براي توليد محصولات زراعي و باغي ، خدمات ارايه مي كنند.
وي افزود: تاكنون كارگزاران كود هاي ازته، فسفاته، پتاسه را زيرنظر شركت خدمات حمايتي كشاورزي در استان ها در اختيار كشاورزان قرار مي دادند كه از امسال طرح توسعه سبد كود شيميايي براي كارگزاران در دستور كار قرار گرفته است.
به گفته وي، توزيع كود سولفات آمونييم و كود گوگرد داردر قالب ريز مغذي، كود ماكرو، سولفات روي و كمپوست جنگلي از طريق كارگزاران شركت در استان ها نيز از مهر سال جاري عملياتي مي شود.

*برنامه ريزي تامين بذر دانه هاي روغني در سطح 361 هزار هكتار
مدير بازاريابي و امور مشتريان شركت خدمات حمايتي كشاورزي نيز با اشاره به تاكيد رهبر معظم انقلاب در جهت خودكفايي درتامين روغن خوراكي كشور گفت: برنامه امسال كشت دانه‌هاي روغني درسطح 361 هزار هكتار شامل200 هزار هكتار كلزا، 90 هزار هكتار سويا، 40 هزارهكتار كنجد، 25 هزار هكتار آفتابگردان و 6 هزار هكتار كلرنگ است.
فتاح شعباني افزود: براي تامين بذر دانه هاي روغني در سال زراعي 96 – 95 در مجموع 461.5 تن بذر با تنوع 20 رقم پيش بيني شده است كه 86درصد آن به بذر كلزا اختصاص دارد.
مدير شركت خدمات حمايتي كشاورزي گلستان نيز نقش آموزش را در مصرف درست كودهاي شيميايي و افزايش بهره وري كشاورزي با اهميت دانست و گفت: اين شركت روي چهار محور توزيع بذر، آفت كش، كودهاي شيميايي و مكانيزاسيون كشاورزي فعاليت دارد تا كشاورزي سنتي را به كشاورزي صنعتي تبديل كند.
صمد ضيايي افزود: توليد يك ميليون و 363 هزار تن محصول گندم از زمين هاي كشاورزي زير كشت در سال زراعي 95 – 94 در اين استان حاصل حمايت از كشاورزان گلستاني بوده است.
براساس گزارش شركت خدمات حمايتي كشاورزي گلستان، در اين استان 108 كارگزار زير پوشش شركت فعاليت دارند.
استان گلستان واقع در شمال داراي 650 هزار هكتار زمين كشاورزي مي باشد و ازقطب هاي مهم توليد محصول زراعي و باغي در كشور به شمار مي رود.
6204/1648