معاون دبير كل الوفاق بحرين:حكم انحلال اين تشكل، گواه حاكميت استبدادي حاكمان بحرين  است/ نسل كشي و فرقه گرايي ركن اصلي حكومت ال خليفه

تهران-ايرنا- جانشين دبيركل تشكل جمعيت الوفاق بحرين گفت: تصميم به انحلال اين جمعيت نمايانگر تفكر استبدادي حاكم بر اين كشور و گواهي آشكار بر نبود حاكميت قانون و ضعف جايگاه نهادهاي قانون و استبداد خاص در كشور است.

به گزارش پايگاه خبري مراه البحرين ، شيخ حسين الديهي در بيانيه اي در واكنش به صدور حكم انحلال جمعيت الوفاق بحرين افزود: ادعاهاي نظام حاكم بر بحرين فاقد توجيهات قانوني يا حتي سياسي براي انحلال اين تشكل است به ويژه آن كه اين تشكل با كسب بيش از64 درصد از آراي مردم بحرين درانتخابات 2006 و2010 نماينده اكثريت جمعيت اين كشور شد.
اراي مردم نشان دهنده ابعاد مشروعيت الوفاق از يكسو و فقدان مشروعيت مرجع صادركننده اين حكم نزد مردم كشور است.
الديهي افزود: در بحرين اراده فردي خاص در برابر اراده ملي مردم براي مطالبه دموكراسي و عدالت و ايجاد يك سيستم حكومتي مبتني برقانون قرار گرفته و بحراني عميق را رقم زده است و همين بحران كشور را به آستانه وضعيتي خطرناك سوق مي دهد.
الديهي ادامه داد: ما در برابر يك رژيم فرقه گرا و مصمم به نسل كشي شيعيان قرار گرفته ايم و انحلال جمعيت الوفاق بخشي از برنامه ويرانگر اين رژيم است ،اين رژيم همچنان به نقض حريم و حقوق فردي شيعيان و رهبران و علماي بحرين ادامه مي دهد و رخداد اخير تحولي بسيار خطرناك در ادامه اين روند است.
وي تاكيد كرد: در مساله انحلال جمعيت الوفاق سخن از درخواست تجديد نظر و ...بيهوده است زيرا دادگاه هاي كشور براي صدور حكم دستور مستقيم مي گيرند و در واقع فرمايشي هستند.
حكم انحلال جمعيت الوفاق و تمام احكام سياسي ديگر نشان داده كه هيچ تضميني براي محاكمه عادلانه و منصفانه در كشور وجود نداشته و قانون موسوم به تشكل هاي سياسي كاملا كنار گذاشته شده و به قانوني بي خاصيت تبديل شده است.
دادگاه هاي فرمايشي دولت يك بارديگر صحت ادعاهاي مراجع مدافع حقوق بشري در زمينه وابستگي سيستم قضايي كشور و مخدوش بودن آراي قضايي را اثبات كردند.
معاون دبيركل جمعيت الوفاق بحرين تاكيد كرد : به رغم پرشدن زندان هاي رژيم از هزاران زنداني سياسي و انحلال بزرگترين تشكل سياسي در كشور و ساير موارد نقض حقوق و آزادي هاي مدني و سياسي ، حقوق طبيعي افراد و تلاش شبانه روزي براي قتل و شكنجه و كشتار مخالفان ، برنامه ميهني دموكراسي خواهي در كشور پيروز نهايي ميدان خواهد بود.
الديهي خاطرنشان كرد: اوضاع جاري در بحرين و اقدامات رژيم حاكم براين كشور ازحد گذشته ولي هيچ چيز نمي تواند در عزم و اراده مردم كشور براي پيگيري خواست هاي مشروع شان خللي ايجاد كند .
وي ادامه داد: اعمال فشار بر شيعيان در دوره حاكم كنوني بحرين بيش از هرزمان ديگري شده است بنابراين امروز مجامع بين المللي وجامعه انساني و اسلامي بايد موضعي فرتر از محكوميت لفظي گرفته و به تعهدات واقعي خود در اين رابطه عمل كرده مانع نسل كشي شيعيان در بحرين شوند.
شبك ۶۰۰۲ **1917