بازرسي مچ گيري نيست، بلكه بهبود وضعيت است

تهران – ايرنا - رييس سازمان تعزيرات حكومتي با تاكيد بر ضرورت توجه بيش از پيش به بازرسي و نظارت در سطح ستاد و ادارات كل استاني سازمان، گفت: بازرسي مچ گيري نيست، بلكه بهبود وضعيت است.

به گزارش ايرنا از اعلام روز دوشنبه پايگاه اطلاع رساني سازمان تعزيرات حكومتي، عليرضا جمشيدي، در نشست بازرسان اين سازمان با اشاره به طراحي دقيق و كارشناسي نظام بازرسي سازمان تعزيرات حكومتي گفت: بازرسي هاي جديد را با نگاهي ويژه مورد توجه قرار داده ايم و اميدواريم اين بازرسي ها در قالب مجموعه اي فشرده و سازماندهي شده زودتر به نتيجه برسد.
جمشيدي افزود: بازرسي ها مي توانند نتايج موثري براي سازمان به همراه داشته باشند كه اصلاح ساختار ها و سيستم ها، كارآمدي و تحول در شيوه مديريت هاي استاني ، بهبود روش ها ، احقاق حقوق مردم و شناسايي گلوگاه هاي فساد و شناسايي منشاهاي فساد اداري از جمله اين نتايج است.
وي با تاكيد بر ضرورت انجام بازرسي ها بصورت سريع، دقيق و هوشمند، بيان كرد: بازرسي ها بايد به صورت سيستمي انجام شود اما بازرسي هاي سيستماتيك تنها راه نيست بلكه لازم است بازرسي هاي موردي، نوبه اي و مبتني بر فرآيند و نتايج نيز در دستور كار قرار گيرند.
وي در ادامه بيان كرد: تا زماني كه بازرسي هاي هوشمند و سيستمي به عنوان نقطه ايده آل امر بازرسي ميسر نشده اند، بايد بازرسي هاي دوره اي به نحو شايسته انجام شود.
رييس سازمان تعزيرات حكومتي در تبيين ويژگي هاي بازرسان گفت: بازرسان بايد امين باشند؛ كه هم به عنوان بازوان مديريتي امانت داري كنند و هم امانت دار مديران پرسنل و محيط اداري باشند كه مورد بازرسي قرار گرفته است وهيچ بازرسي حق ندارد اطلاعات بدست آمده را افشا كند.
وي در ادامه برخورداري از تبحر و تخصص ، بردباري، صبر و حوصله كافي را از جمله ويژگي هاي بازرسان بر شمرد.
رييس سازمان تعزيرات حكومتي برخورداري روابط عمومي قوي بازرسان را عامل جلب اطمينان و اعتماد افراد دانست و افزود: بازرسي ها بايد بدور از هرگونه حب و بغض باشد .
محيطي كه مورد بازرسي قرار مي گيرد هم از ديگر مواردي بود كه ايشان به آن اشاره كرد و گفت: بازرسان بايد به نحو دقيق و شايسته محيط مورد بازرسي را شناسايي كنند و همه امكانات، بودجه، مشكلات، پراكندگي جغرافيايي و منابع انساني را مورد توجه و بررسي قرار دهند.
جمشيدي تصريح كرد: بازرسي براي كمك به استانها است نه ايجاد مشكل و مچ گيري و محوريت هم بايد تعامل باشد نه تقابل.
رييس سازمان تعزيرات حكومتي اولويت بندي را از ديگر ويژگي بازرسان بر شمرد و گفت: براي انجام بازرسي لازم است اولويت بندي دقيق وجود داشته باشند، تا در مدت كوتاه مهمترين دغدغه ها را مورد بازرسي قرار داد و همچنين از جمله اين اولويت ها دغدغه هايي و انتظاراتي است كه مردم از سازمان دارند و نيز سوء جرياياتي است كه ممكن است وجود داشته باشد.
وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به مفهوم عدالت و ضرورت تبيين اين مفهوم ، گفت: سازمان ما، مجري عدالت هست و صدور راي با قوت و قطعيت و نيز در زمان مناسب بسيار با اهميت است.
جمشيدي همچنين بر با تاكيد بر استفاده از شاخص ها به منظور جلوگيري از تفاوت در قضاوتها و ارزيابي ها توسط بازرسان ، تاكيد نمود.
اجتمام**1996** 1418

سرخط اخبار جامعه