كاهش بدهی بانك ها به بانك مركزی/ افزایش 34 درصدی سپرده های مدت دار

تهران- ایرنا- جدیدترین آمار اقتصادی بانك مركزی از كاهش بدهی بانك ها به این بانك و افزایش 34 درصدی سرمایه گذاری های مدت دار نزد بانك ها حكایت دارد.

به گزارش ایرنا، شماره جدید نشریه الكترونیكی گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به اسفندماه 1394 امروز پنجشنبه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران منتشر ‌شد. این نشریه به صورت ماهانه منتشر می شود و حاوی جدیدترین اطلاعات و آمارهای اقتصادی در بخش های پولی و بانكی، تراز پرداخت ها، مالی و بودجه و بازار سرمایه است.
نگاهی به آمار كلی مندرج در این نشریه نشان می دهد كه نقدینگی در اسفندماه 1394 به رقم 10172.9 هزار میلیارد ریال رسید كه نسبت به سال قبل از آن (1393) 30 درصد رشد نشان می دهد.
حجم پول نیز در این مدت 1367.1 هزار میلیارد ریال بوده است كه نسبت به سال 93 برابر 13.2 درصد رشد را تجربه كرده است ضمن آنكه میزان شبه پول نیز در این مدت 8805.8 هزار میلیارد ریال بوده كه رشد 34.2 درصدی را نشان می دهد.
نگاهی به خالص دارایی ها و بدهی های بانك ها و موسسات اعتباری غیربانكی در این مدت حكایت از آن دارد كه در مدت یاد شده مجموع دارایی بانك ها به رقم 20402.8 هزار میلیارد ریال رسیده است كه رشد 25.2 درصدی را نسبت به سال 93 نشان می دهد.
این دارایی ها شامل دارایی خارجی، اسكنان و مسكوك، سپرده های قانونی و دیداری نزد بانك مركزی، بدهی بخش دولتی اعم از دولت و شركت های دولتی، بدهی بخش غیردولتی و سایر دارایی بانك ها است.
آمار این بخش نشان می دهد كه بدهی های بخش دولتی به رقم 1218.3 هزار میلیارد ریال رسیده است كه 1191.3 هزار میلیارد ریال آن مربوط به دولت بوده، 18.6 درصد رشد داشته و 27 هزار میلیارد ریال آن مربوط به شركت ها و موسسات دولتی است كه در این بخش شاهد كاهش 23.9 درصدی نسبت به سال 93 هستیم.
درباره بدهی بانك ها و موسسات اعتباری غیربانكی نیز این آمار نشان می دهد سپرده های بخش غیردولتی به رقم 9800.9 هزار میلیارد ریال رسیده است كه رشد 31.2 درصدی را نسبت به سال 93 نشان می دهد.
سهم سرمایه گذاری مدت دار از این بخش 8187.4 هزار میلیارد ریال و بخش قرض الحسنه 469.8 هزار میلیارد ریال است كه به ترتیب 34.2 درصد و 20.2 درصد رشد را نشان می دهد.
بدهی بانك ها به بانك مركزی نیز به رقم 836.1 هزار میلیارد ریال رسیده كه كاهش 2.6 درصدی را نشان می دهد كه 16.6 درصد آن مربوط به بانك های تجاری، 68.5 درصد مربوط به بانك های تخصصی و 14.9 درصد مربوط به بانك های غیردولتی است.
اقتصام**2025**1834