گالوپ:اعتماد مردم روسیه به توان رهبری آمریكا  درجهان به پایین ترین حد رسیده است

نیویورك-ایرنا-حاصل نظر سنجی های اخیر موسسه پژوهشی گالوپ نشان می دهد كه میزان اعتماد مردم روسیه به توان رهبری آمریكا در جهان از چهار در صد در سال 2014 به یك در صد در سال 2015 یعنی پایین ترین حد دردهه گذشته تنزل كرده است.

موسسه پژوهشی آماری گالوپ با انتشار نتایج یك نظر سنجی كه بین مردم 132 كشورجهان در سراسر سال 2015 انجام داده نوشته است كه باور و اعتماد مردم روسیه به قدرت رهبری آمریكا در جهان به پایین ترین حد خود در یك دهه گذشته رسیده است.
بر اساس نتایج این نظر سنجی ها در حالی كه بطور میانگین 45 درصد از مردم كشور های جهان هنوز نسبت به توان رهبری آمریكا در جهان ابراز اعتماد و اطمینان كرده اند اعتماد مردم روسیه به این كشور از چهاردر صد در سال 2014 به یك درصد تنزل پیدا كرده است.
این موسسه پژوهشی افزایش تنش های میان روسیه و آمریكا و احساس خطر مردم از سوی مردم كشور های عضو شوروی سابق نسبت به سلطه جویی های آمریكا در این منطقه را دلیل اصلی كاهش اعتبار آمریكا دانسته است.
گالوپ اشاره كرده است كه بر اساس همین نظر سنجی ها اعتبار آمریكا در كشور های اروپایی و برخی از كشور های قاره آمریكا روبه افزایش بوده است.
نتایج این نظر سنجی همچنین نشان می دهد كه در سال 2015 درمجموع بی اعتمادی شهروندان كشور های غیر وابسته مشترك المنافع جهان نسبت به آمریكا و توان رهبری این كشور در جهان به اوج خود رسیده است.
موسسه گالوپ این را نیز یاد آور شده است كه فلسطین تنها كشوری است كه بیرون دایره كشور های غیر وابسته مشترك المنافع، قرار دارد و فقط 9 در صد از مرم آن نسبت به توان رهبری آمریكا در جهان ابراز اعتماد كرده اند.
اروپام-4-541 **شبس 1488 **