73 در صد از آمریكایی ها می گویند اخلاقیات در این كشور رو به انحطاط  گذاشته است

نیویورك-ایرنا-نتایج یك نظر سنجی در میان آمریكایی ها نشان می دهد كه 73 درصد از مردم این كشور ابراز نگرانی كرده اند كه ارزش های اخلاقی در كشورشان روبه انحطاط گذاشته است.

در آخرین نظر سنجی موسسه گالوپ كه در روز های 4 تا 8 ماه مه انجام شده ونتایج آن روزپنجشنبه منتشر شد 73 در صد از مردم آمریكا گفته اند كه ارزش های اخلاقی در این كشور روبه انحطاط گذاشته است.
بر اساس همین نظر سنجی حامیان حزب جمهوریخواه بیش از سایر مردم این كشور معتقدند كه كشورشان در مسیر تنزل اخلاقی قرار گرفته است.
فقط 20 در صد از شركت كنندگان در آخرین نظر سنجی موسسه گالوپ گفته اند كه هنوز به رشد ارزش های اخلاقی در كشورشان اعتقاد دارند.
گالوپ به این نكته نیز اشاره كرده است كه در فاصله 15 سال گذشته مردم آمریكا بطور مستمر نگران انحطاط های اخلاقی در كشورشان بوده اند و در سال 2007 یعنی هفتمین سال ریاست جمهوری «جرج بوش » درصد آمریكایی هایی كه معتقد به تنزل اخلاق در این كشور بوده اند بطور میانگین به 82 درصد رسیده بود.
درگزارش این موسسه گفته شده است كه در فاصله سال های 2003 تا 2007 میلادی درصد آمریكایی هایی كه نسبت به افزایش انحطاط های اخلاقی در كشورشان ابراز نگرانی می كردند سیری صعودی پیدا كرده و در سال 2007به اوج خود رسیده بود.
در همین سال 88 درصد جمهوریخواهان ویا آمریكایی های متمایل به حزب جمهوریخواه گفته بودند كه اخلاقیات در این كشور روبه انحطاط گذاشته است.
اروپام-4-541 **شبس 1488 **