دستورالعمل جديد تخلفات انضباطي دانشجويان

تهران -ايرنا - دستورالعمل جديد رسيدگي به تخلفات انضباطي دانشجويان با هدف رفع ابهام و تناقض هاي موجود به دانشگاه‌هاي سراسر كشور ابلاغ شد.

به گزارش روز سه شنبه ايرنا، اين دستورالعمل شامل اصول حاكم بر رسيدگي به تخلفات دانشجويي، قواعد عمومي تنبيهات، آيين رسيدگي و صدور احكام بدوي، اعتراض نسبت به احكام بدوي، نحوه عملكرد شوراي انضباطي مركزي، ابلاغ و اجراي احكام قطعي انضباطي و ساير موارد است.
اين دستورالعمل با هدف حفظ وحدت رويه در رسيدگي به تخلفات انضباطي دانشجويان، جلوگيري از برخوردهاي ناهماهنگ با اين تخلفات و تدوين دقيق تر بخش آيين رسيدگي با هدف رفع ابهام و تناقض هاي موجود تدوين شده است.
در بخش قواعد عمومي تنبيهات اين دستورالعمل آمده است: در مواردي كه قصد ارتكاب تخلف محرز باشد و دانشجو شروع به انجام آن كند اما تخلف بدون اراده مرتكب به طور كامل واقع نشود، چنانچه اقدامات انجام گرفته عنوان تخلف خاصي داشته باشد، محكوم به تنبيه همان تخلف مي شود.
هرگاه فعل واحد، داراي عناوين متعدده تخلف باشد، تنها تحت عنوان تخلفي كه مجازات شديدتري دارد، رسيدگي مي شود و اعمال تنبيهات مربوط به ساير تخلفات مجاز نيست.
اگر دانشجو مرتكب چندين تخلف با عناوين مختلف شود، براي هريك از تخلفات، تنبيه جداگانه تعيين مي شود.
در صورت محكوميت دانشجو به يكي از تنبيهات مقرر در شيوه نامه، چنانچه پس از شروع اجراي حكم، مجددا مرتكب همان تخلف در همان مقطع تحصيلي شود، شوراي انضباطي مي تواند با عنوان تكرار، تنبيه تخلف جديد را تشديد كند.
در مورد تخلفاتي كه شاكي خصوصي دارد، رضايت وي مي تواند به عنوان عامل تخفيف يا تعليق در تنبيه و يا مختومه شدن پرونده، بدون درج در سوابق انضباطي لحاظ شود.
در صورتي كه تنبيه منع موقت از تحصيل منجر به اخراج آموزشي دانشجو شود نمي توان از اين تنبيه با احتساب سنوات استفاده كرد.
در بخش هايي از آيين رسيدگي و صدور احكام بدوي اين دستورالعمل نيز آمده است: شروع رسيدگي در خصوص تخلفات آموزشي منوط به تاييد كتبي معاونت آموزشي دانشگاه است. شروع رسيدگي در رابطه با تخلفات اداري منوط به تاييد كتبي معاون اداري دانشگاه و درخصوص تخلفات سياسي منوط به تاييد كتبي معاون فرهنگي است.
در تبصره اين ماده نيز آمده است در صورتي كه تخلف توسط اعضاي تشكل ها يا نشريات واقع شده باشد، اخذ نظر هيات نظارت بر تشكل هاي اسلامي دانشجويان و راي قطعي كميته مركزي ناظر بر نشريات دانشگاهي نيز، حسب مورد، براي شروع رسيدگي ضروري است.
از ديگر ماده هاي مطرح شده در اين بخش مربوط به ادله و شواهد است كه در اين ماده آمده است: ادله و شواهدي كه با نقص حريم خصوصي دانشجويان يا ساير طريق غيرقانوني تحصيل شوند، قابل استناد نيستند.
شوراي انضباطي دانشگاه، مجاز به رسيدگي به تخلفاتي كه در مقطع تحصيلي قبلي دانشجو صورت گرفته باشد، نيست.
صدور احكام انضباطي درخصوص دانشجويان، تنها از طريق شوراهاي انضباطي صورت مي گيرد و ساير نهادها يا مسئولان دانشگاه، جز در مقام اجراي احكام صادر شده از سوي شوراهاي انضباطي، مجاز به صدور يا اجراي مفاد هيچ يك از تنبيهات انضباطي نيستند.
در بخش احضار دانشجو براي اخذ دفاع و مصاحبه حضوري اين دستورالعمل نيز آمده است: احضار دانشجو براي اخذ دفاع و مصاحبه حضوري توسط دبيرخانه انضباطي، پس از طي مراحل قانوني به صورت مكتوب و رسمي صورت مي گيرد.
در صورتي كه فاصله ابلاغ رسمي احضاريه به دانشجو تا موعد رسيدگي و حضور در دبيرخانه كمتر از 5 روز باشد، دانشجو مي تواند با ارائه درخواست مكتوب به دبيرخانه، زمان جديدي را براي حضور در دبيرخانه انضباطي درخواست كند.
احضار دانشجو و برگزاري جلسه مصاحبه حضوري در ايام امتحانات و در هفته پيش از آن كه عرفا فرجه امتحانات ناميده مي شود، يا در ايام تعطيل در تقويم آموزشي دانشگاه مانند عيد نوروز، تابستان و غيره از سوي دبيرخانه انضباطي مجاز نيست و ارسال احضاريه در اين ايام، در حكم عدم احضار دانشجو و نقص فرآيند رسيدگي انضباطي تلقي خواهد شد.
اين دستور العمل در هفت بخش شامل 139 ماده 71 تبصره براساس آيين نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي ايران (مصوب سيصد و پنجاه و هشتمين جلسه مورخ 14 شهريورماه 74 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) به استناد بند 1 مصوبات جلسات 429 و 430 مورخ 21 مهرماه 77 و 5 آبان ماه 77 شوراي عالي انقلاب فرهنگي تدوين و در تاريخ يكم اسفندماه سال 94 به تصويب وزير علوم تحقيقات و فناوري رسيده و از تاريخ ابلاغ لازم اجرا است و تمامي مصوبات و بخشنامه هاي مغاير با آن لغو مي شود.
فراهنگ**9187**1569