افزايش آموزشهاي فني و حرفه اي در خراسان رضوي

مشهد- ايرنا- مديركل آموزش فني و حرفه اي خراسان رضوي گفت: ارائه آموزشهاي مهارتي فني و حرفه اي در اين استان پارسال پنج درصد افزايش نسبتب به سال ماقبل داشته است.

افشين رحيمي روز شنبه در جمع خبرنگاران افزود: بر اين اساس طي پارسال 21 ميليون نفرساعت آموزشهاي مهارتي فني و حرفه اي در قالب كدرشته هاي مختلف به متقاضيان ارائه شد.
وي ادامه داد: 115 هزار نفر دوره طي پارسال در خراسان رضوي برگزار شد و با افزوده شدن افراد داراي مهارت بطور كلي 138 هزار نفر در نهايت مورد سنجش و ارزشيابي قرار گرفتند.
مديركل آموزش فني و حرفه اي خراسان رضوي گفت: از مجموع افراد ارزشيابي شده 62 درصد موفق به قبولي در آزمون و دريافت گواهينامه مهارت شده اند.
وي افزود: نيمي از آموزشهاي مهارتي از سوي 968 آموزشگاه آزاد و نيمي ديگر از سوي 55 مركز دولتي آموزش فني و حرفه اي در خراسان رضوي ارائه شده است.
رحيمي ادامه داد: از مهمترين اهداف اين اداره كل در سالجاري ارائه آموزشهاي تقاضامحور به جاي آموزهاي عرضه محور است.
وي گفت: آموزشهاي تقاضامحور آموزشهايي هستند كه از سوي واحدهاي صنعتي، دانشگاهي و سازمانهاي مختلف پيشنهاد و تقاضاي برگزاري را دارد.
مديركل آموزش فني و حرفه اي خراسان رضوي افزود: بطور كلي هم اكنون 38 تا 40 درصد آموزشهاي مهارتي در استان در قالب تفاهمنامه با ساير بخشها و نهادها به صورت تقاضامحور ارائه مي شود كه اين ميزان بايد به دو برابر افزايش پيدا كند تا در جهت رفع نياز بازار گام برداشته شود.
وي در ادامه با اشاره به برنامه هاي امسال نيز گفت: بهره برداري از نخستين مركز آموزش معلولان كشور در حوزه مهارتي در مشهد، بهره برداري از نخستين مركز ارتقا مهارت در استان، توسعه آموزشهاي مهارتي در زمينه زيارت، توسعه آموزشهاي مهارتي در سكونتگاههاي غيررسمي و توسعه فعاليتهاي آموزشي بين المللي در منطقه آسياي ميانه از ديگر اهداف مهم در سالجاري است.
او همچنين خراسان رضوي را جزو سه استان برتر كشور در حوزه آموزشهاي مهارتي در روستاها ذكر و بيان كرد: بين 15 تا20 درصد آموزشهاي مهارتي روستايي كشور در خراسان رضوي ارائه مي شود.
7496/1858