مقام وزارت خارجه آمریكا:تحریم های بی دلیل علیه ایران در راستای منافع واشنگتن نیست

نیویورك-ایرنا- مسئول هماهنگی سیاست های تحریم وزارت خارجه آمریكا با تاكید بر این كه مادامی كه ایران به تعهدات خود درقبال برجام پشت نكرده، آمریكا به اعمال تحریم های تازه روی نخواهد آورد، تصریح كرد كه تحریم های بی دلیل درراستای منافع واشنگتن نیست.

به گزارش ایرنا، كریستوفر بكمایر مسئول هماهنگی سیاست های تحریم وزارت خارجه آمریكا روزچهارشنبه درگفت وگوبا رویترز مدعی شد آمریكا درجریان اجرای برجام طرف معامله صادقی بوده وصد درصد به تعهدات خود درقبال آن پایبند بوده است .
وی گفت كه روی آوردن به خدعه و نیرنگ درقبال ایران مغایر اهداف و سیاست های آمریكایی است.
بكمایر درعین حال به این نكته نیز اشاره كرد كه واشنگتن قادر نیست به شركت ها بگوید برای آنكه ازعواقب ناشی ازنقض تحریم های باقی مانده آمریكایی علیه ایران مصون بمانند باید چه احتیاط هایی را در نظر داشته باشند چرا كه این مساله به نوع معاملاتی كه با ایران می كنند بستگی دارد.
وی افزود: ازآنجایی كه بانك ها بنا برتعریف می توانند بعنوان محملی برای هر گونه نقل و انتقال مالی مورد استفاده قرار گیرند بصورت بالقوه این احتمال وجود دارد كه شركت ها در صورت درنظر نگرفتن مقررات مربوطه درمعرض خطرات ناشی ازتحریم های باقی مانده قرار گیرند.
وی باردیگر مدعی شد كه آمریكا هرگز حاضر نخواهد شد درصورتیكه ایران به تعهدات خود در قبال برجام پابند بماند به اعمال دوباره تحریم های گذشته اقدام كند.
وی افزود: بازگشت به تحریم ها ساز وكاری است كه به منظور بازداشتن ایران از پشت كردن به تعهدات خود مورد مذاكره قرار گرفته اند و نه با این هدف كه'..هروقت ما دلمان بخواهد ' به آن ها روی بیاوریم.
بكمایر كه این سخنان را درپاسخ به سوالات مربوط به تردید واحتیاط شركت های آمریكایی برای ورود به معاملات تجاری با شركت های ایران ووجود برخی ابهامات دررابطه با نقل و انتقالات مالی با موسساتی ایرانی به زبان آورد وبه صراحت گفت كه اعمال تحریم های بی دلیل در راستای منافع كشورش نیست.
وی ضمن اینكه احتیاط شركت های آمریكایی وانجام برخی بررسی ها ومطالعات در مورد مقررات حاكم براین معاملات را موجه وضروری خواند مدعی شد كه مواضع آمریكا در رابطه با تحریم های لغو شده صریح وروشن است وهیچگونه ابهامی درمورد آن ها وجود ندارد.
اروپام-4-541 ** شبد ** 1095/1859

سرخط اخبار جهان