آيين نامه صدور رواديد اتباع خارجي و مقررات سرمايه گذاري در مناطق آزاد تجاري -صنعتي تصويب شد

تهران-ايرنا- هيات وزيران ضمن تصويب آيين نامه صدور رواديد اتباع خارجي و اصلاح مقررات سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد تجاري - صنعتي، نماينده مجمع عمومي در هيات ترك تشريفات مناقصه سازمان هاي مناطق آزاد را تعيين كرد.

به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاع رساني دولت، اين مصوبات را اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهوري براي اجرا به دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي ابلاغ كرد.
*متن مصوبات هيات وزيران به شرح زير است:
**آيين نامه صدور رواديد اتباع خارجي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي
ماده 1- در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف- كشور: كشور جمهوري اسلامي ايران.
ب- مناطق: مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران.
پ- سازمان: سازمان هر يك از مناطق.
ت- ميزبان: صاحبان بنگاه هاي اقتصادي و پروژه هاي عمراني، ساختماني، توليدي، صنعتي، خدماتي، درماني، تفريحي و گردشگري اعم از دولتي و خصوصي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي.
ث- اماكن عمومي: هتل ها، متل ها، مسافرخانه ها، پانسيون ها و اماكن خصوصي شامل مهمانسراي شركت هاي خصوصي و منازل افراد داراي مجوز پذيرش مسافر.
ماده 2- براي ورود مستقيم اتباع خارجي به مناطق از طريق مبادي ورودي و خروجي مجاز مناطق، تحصيل قبلي رواديد ضروري نيست.
تبصره 1- براي افراد مذكور در اين ماده، نمايندگان نيروي انتظامي در مبادي ورودي مناطق، اجازه اقامت مربوط را بر روي اسناد مسافرتي معتبر آنان مهر مينمايند. اجازه اقامت مذكور به مدت يك ماه صادر مي شود و با درخواست و تكميل مدارك توسط ميزبان و تأييد سازمان، اجازه اقامت تبعه خارجي توسط دايره اتباع خارجي منطقه ويژه انتظامي تا شش ماه قابل تمديد است.
تبصره 2- اجازه اقامت شش ماهه به شرط درخواست ميزبان و تأييد سازمان براي شش ماه ديگر قابل تمديد است.
تبصره 3- براي اقامت اتباع خارجي سرمايه گذار در منطقه مطابق ضوابط مندرج در مقررات سرمايه گذاري مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويب نامه شماره 33432/ت23ك مورخ 16/3/1373 و اصلاحات بعدي آن، اجازه اقامت با اعتبار يك تا پنج سال قابل تمديد بنا به تشخيص و اعلام كتبي سازمان، توسط دفتر نماينده دايره امور اتباع خارجي منطقه ويژه انتظامي صادر مي گردد.
تبصره 4- صدور اجازه اقامت براي اشخاص زير ممنوع است:
الف- اتباع كشورهايي كه ورود آنها به كشور توسط دولت ممنوع شده است.
ب- ممنوع الورودين به كشور به موجب اعلام مراجع قضايي و امنيتي.
پ- ممنوع الورودين به مناطق به موجب اعلام مراجع قضايي و امنيتي.
ماده 3- اتباع خارجي ميتوانند علاوه بر مبادي ورودي مستقيم مناطق، همچنين از ساير مبادي ورودي كشور به مناطق وارد و يا خارج شوند. در اين صورت نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور و يا نمايندگي هاي داخلي وزارت امور خارجه و يا نمايندگان نيروي انتظامي مستقر در مبادي وروي با اجازه قبلي وزارت امورخارجه و بدون نياز به استعلام از ساير دستگاه هاي اجرايي رواديد يك ماهه صادر مي نمايند.
تبصره 1- در صورت درخواست ميزبان براي تمديد اقامت اتباع فوق الذكر در مناطق و تأييد سازمان، نيروي انتظامي موظف است ضمن درج مهر خروج از كشور، نسبت به تمديد اقامت وي در همان منطقه با رعايت ماده (2) اين آيين نامه اقدام نمايد.
تبصره 2- در صورت پايان اقامت فرد موصوف، نمايندگي جمهوري اسلامي ايران براي خروج نامبرده از طريق سرزمين اصلي مجدداً رواديد صادر خواهد نمود.
ماده 4- اتباع خارجي كه پس از ورود به مناطق، قصد مسافرت به ساير نقاط كشور را داشته باشند بايد طبق مقررات تقاضاي خود را به نمايندگي وزارت امورخارجه مستقر در هر منطقه تسليم نمايند.
تبصره 1- نمايندگان وزارت امورخارجه در منطقه ظرف (48) ساعت تقاضاي مربوط را بررسي و مطابق قوانين و مقررات مربوط رواديد را صادر خواهند نمود.
تبصره 2- در صورتي كه نمايندگي وزارت امورخارجه در منطقه مستقر نباشد، صدور رواديد مذكور در اين ماده توسط دفتر نمايندگي دايره امور اتباع خارجي منطقه ويژه انتظامي انجام ميشود. دفتر مذكور ضمن هماهنگي با وزارت امورخارجه مكلف است پاسخ تقاضا را ظرف (48) ساعت از تاريخ دريافت به متقاضي اعلام نمايد.
تبصره 3- اتباع خارجي براي اشتغال در سكوها و شناورهاي نفتي و گازي متعلق به كشور كه خارج از محدوده آبي مجاز مناطق آزاد (800 متر) قرار دارند بايد رواديد معتبر از نمايندگي هاي جمهوري اسلامي در خارج از كشور و يا نمايندگيهاي وزارت امورخارجه در مناطق و يا مراكز استان اخذ نموده و سپس به سكوهاي نفتي يا شناورهاي عزيمت نمايند.
تبصره 4- در صورت نياز، رواديد يادشده توسط اداره امور اتباع خارجي منطقه ويژه انتظامي تا سقف شش ماه قابل تمديد خواهد بود.
ماده 5- اتباع خارجي مقيم مجاز و دارندگان رواديد معتبر، براي مسافرت به مناطق نياز به تحصيل رواديد جداگانه نخواهند داشت. اين افراد مي توانند با رعايت مقررات داخلي كشور و ارائه مدارك اقامت و رواديد معتبر، به مناطق مسافرت نمايند.
ماده 6- صدور رواديد ترانزيت و اجازه اقامت موضوع تبصره (1) ماده (3) اين آييننامه بر روي برگه جداگانه در صورت درخواست متقاضي و تشخيص و اعلام وزارت امورخارجه بلامانع است.
ماده 7- مسئولان اماكن عمومي و خصوصي موظفند ظرف (24) ساعت پس از ورود اتباع خارجي، هويت و تاريخ ورود آنان را در كاربرگ (فرم)هاي مخصوص اعلاميه ورود درج و به دايره امور اتباع خارجي نيروي انتظامي منطقه ويژه انتظامي تسليم نمايند.
ماده 8- كاربرگ (فرم)هاي مخصوص اعلاميه ورود مسافران توسط مناطق با هماهنگي دفتر امور اتباع خارجي محل تهيه و در اختيار صاحبان اماكن عمومي قرار ميگيرد.
ماده 9- براي اشتغال اتباع خارجي در مناطق، رعايت مقررات مربوط به اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق الزامي است.
ماده 10- تصويبنامه هاي شماره 16447/ت252ك مورخ 10/2/1373 و شماره 41571/ت92ك مورخ 20/8/1373 لغو مي شوند.

**اصلاح مقررات سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد تجاري - صنعتي
مقررات سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويب‌نامه شماره 33432/ت23ك مورخ 16/3/1373 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:
1- بند (الف) ماده (4) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
'الف- در طرح‌هاي سرمايه‌گذاري مجاز در هر منطقه به كار گرفته شده و يا به حساب بنگاه اقتصادي سرمايه پذير واريز شود.'
2- بند (1) ماده (8) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
'1- سرمايه هاي موضوع بند (الف) ماده (3) اين مقررات به حساب بنگاه اقتصادي سرمايه‌پذير و يا واحد مورد سرمايه‏گذاري نزد بانك ها (يا مؤسسات اعتباري مجاز) واريز مي‌گردد.
با احتساب معادل ريالي يا ارزي حسب مورد در تاريخ واريز طبق گواهي بانك (يا مؤسسه اعتباري مجاز) به عنوان سرمايه سرمايه گذار در دفاتر سازمان هر منطقه ثبت مي‌شود.'
3- متن زير به عنوان ماده (18) اضافه مي‌شود:
'ماده 18- دستگاه هاي متولي مكلفند در چارچوب تعهدات متقابل نسبت به صدور رواديد، اجازه اقامت، صدور پروانه كار و اشتغال حسب مورد براي سرمايه گذاران، مديران و كارشناسان خارجي براي بخش خصوصي مرتبط با سرمايه‏گذاري‌هاي خارجي مشمول اين مقررات و بستگان درجه يك آنها بر اساس درخواست سازمان اقدام نمايند.
تبصره - موارد اختلاف بين سازمان و دستگاه‌هاي متولي با نظر دبير شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي با رعايت قوانين و مقررات مربوط حل و فصل مي‌شود.'

**تعيين نماينده مجمع عمومي در هيات ترك تشريفات مناقصه سازمان هاي مناطق آزاد
در اجراي ماده (47) آيين نامه مالي و معاملاتي سازمان هاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي موضوع تصويب نامه شماره 15909/ت48217ك مورخ 31/1/1392، معاون برنامه ريزي و هماهنگي امور مناطق دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي، به مدت سه سال به عنوان نماينده مجمع عمومي در هيئت ترك تشريفات مناقصه سازمان هاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي تعيين مي شود.
سيام**3070**1449

سرخط اخبار سیاست