سقف انتشار اسناد خزانه در بودجه 95 افزايش يافت

تهران- ايرنا- مديركل مديريت بدهي‌هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي از افزايش سقف انتشار اسناد خزانه در بودجه 95 خبر داد و گفت: براساس لايحه بودجه سال 95 انتشار 225 هزار ميليارد ريال اوراق بهادار در نظر گرفته شده كه 75 هزار ميليارد ريال آن اسناد خزانه اسلامي است.

به گزارش روز يكشنبه ايرنا، مهدي بناني در جمع خبرنگاران، افزود: رقم كلي بدهي هاي دولت و شركت هاي دولتي بر اساس آخرين گزارش هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي سه هزار و 800 تريليون ريال است و 500 هزار ميليارد ريال از بدهي دولت در سال جاري با استفاده از ابزار خزانه اسلامي تسويه شده است.
وي، بهره گيري از ابزارهايي نظير صكوك و اوراق تسويه خزانه را از برنامه هاي دولت براي تسويه بدهي دولت در سال آينده ذكر كرد و اظهار داشت، كل بدهي سه هزار و 800 تريليون ريالي سر رسيد شده نيست و بر اساس اولويت بندي و با زمان بندي پرداخت مي شود و بر همين اساس دولت پس از برآورد بدهي ها بر اساس برنامه ريزي دستور پرداخت را صادر مي كند.
بناني ضمن تاكيد بر اينكه، چنانچه حكم اوراق تسويه خزانه در قانون بودجه 95 تصويب شود به مرحله عملياتي مي رسد، گفت: اين اوراق ابزار جديدي براي پرداخت بدهي دولت است.
اين مقام مسئول اضافه كرد: مطابق قانون رفع موانع توليد نيز راهكارهاي متعددي براي تسويه بدهي هاي دولت ديده شده و وزارت امور اقتصادي و دارايي پيگير عملياتي شدن آن است.
بناني گفت: براساس سقف بودجه سال آينده انتشار 225 هزار ميليارد ريال اوراق پيش بيني شده، اما لايحه تا زماني كه تصويب نشود اين رقم قطعي نيست.
وي درباره اوراق تسويه خزانه اظهارداشت: اين اسناد بدهي و طلب دولت را تهاتر مي كند به نحوي كه پيمانكاراني كه از دولت طلبكارند و بدهي هم دارند با بهره گيري از اين اوراق تسويه حاسب مي شوند.
بناني در مورد تسويه بدهي شركت هاي دولتي نيز گفت: بدهي اين شركت ها بر اساس منابع و مصارف خود شركت تسويه مي شود و بر همين اساس شركت ها مسئول بازپرداخت بدهي بوده و تسويه از منابع داخلي انجام خواهد شد.
به گفته وي ،بدهي حساب و موجودي ثابت نيست و اين حساب پرگردش است ،ضمن اينكه داشتن بدهي، بد نيست اما زماني كه امكان تسويه آن نباشد، مشكل ايجاد مي شود.
اين مقام مسئول، در پاسخ به اين پرسش كه از كل بدهي هاي دولت چه ميزان معوقه است، گفت: اين رقم محرمانه محسوب مي شود.
به گزارش ايرنا، فرابورس در هفته هاي گذشته شاهد پذيرش 50 هزار ميليارد ريال اسناد خزانه اسلامي بود كه به پيمانكاران طلبكار از دولت اختصاص داشت و پنج هزار و 120 ميليارد ريال (512 ميليارد تومان) از اين اوراق توسط پيمانكاران در بازار ثانويه عرضه و تامين مالي شده است.
اقتصام** 9141 ** 1559