كارگروه ويژه براي تدوين و استقرار پايه دهم تحصيلي تشكيل شد

تهران - ايرنا - دبير شوراي راهبري اجراي سند تحول بنيادين از تشكيل كارگروه ويژه براي تدوين و استقرار مطلوب پايه دهم تحصيلي براي سال تحصيلي 95-94 خبر داد.

به گزارش گروه فرهنگي ايرنا ، رضا مددي روز شنبه در جلسه شوراي راهبري اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش ، گفت: باتوجه به اينكه در برنامه ششم توسعه براساس سياست هاي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري اجراي سند تحول وظيفه اصلي آموزش و پرورش است به منظور انسجام بخشي و اجراي نظام مند سند تحول و هماهنگي هرچه بيشتر ، شوراي راهبري اجراي سند با مسئوليت وزير آموزش و پرورش و جمعي از معاونان و دبير كل شوراي عالي تشكيل شد.
بنابراين گزارش در اين جلسه كه در ساختمان شهيد رجايي برگزار شد مددي با بيان اينكه شوراي راهبري سند تحول بنيادين مسئوليت سياست گذاري نظارت بر اجراي سند تحول بنيادين را عهده دار است ، اظهاركرد: مصوبات اين شورا از طريق ستاد اجرايي سند تحول پي گيري مي شود و بر اساس مصوبات آن برنامه هاي سال 95 آموزش و پرورش با تكيه بر اجراي نقشه راه ، سند تحول تنظيم مي شود و هم اكنون همه معاونت ها، سازمان هاي وابسته با مسئوليت مركز برنامه ريزي در حال تدوين برنامه ها زير نظر اين شورا هستند.
رئيس ستاد اجرايي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش گفت: براساس مصوبات ديگر اين شورا به منظور ترويج و گفتمان سازي سند تحول ، كارگروهي در حال تدوين طرح فراگير آموزش و ترويج سند در تمامي سطوح مديريتي ستادي، استاني، مناطق مدارس مي باشد و همچنين به منظور استقرار مطلوب پايه دهم در دوره دوم متوسطه در راستاي تغييرساختار دوره هاي آموزشي نيز كارگروهي با مسئوليت معاونت متوسطه و مشاركت ساير معاونت ها در حال تدوين برنامه هاي استقرار اين پايه است.
مددي افزود: از ديگر مصوبات اين شورا جهت دهي به همه پژوهش هايي كه در سال 95 در آموزش و پرورش انجام مي شود در راستاي اجراي سند تحول و برنامه هاي نقشه راه معاونت ها خواهد بود ، از اين رو با بهره گيري از ظرفيت مراكز پژوهشي از همه دست اندركاران و مديران اجرايي پشتيباني لازم به عمل مي آيد.
دبير شوراي راهبري اجراي سند تحول بنيادين درخصوص مصوبات اين شورا، بيان كرد: بايد زمينه فعاليت هرچه بيشتر استان ها ، مناطق و مدارس براي اجراي متوازن و همه جانبه سند تحول بنيادين با بهره گيري از همه امكانات و ظرفيت هاي ملي و منطقه اي، مشاركت نخبگان نهادهاي ديني و فرهنگي و حمايت اولياي دانش آموزان بيش از پيش فراهم شود.
فراهنگ 1417 ** 1569