ميزان رضايتمندي مشتريان از كيفيت خودروهاي داخلي بررسي شد

تهران - ايرنا - شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران گزارشي از بررسي رضايتمندي مشتريان از كيفيت خودروها در سطوح قيمتي مختلف منتشر كرد كه در اين ارزيابي مالكان خودرو به سه شيوه مورد نمونه گيري قرار گرفتند.

به گزارش ايرنا، مطالعه رضايتمندي مشتريان از كيفيت اوليه خودرو در سه ماهه نخست مالكيت خودرو با پيمايش كمتر از چهار هزار كيلومتر انجام پذيرفته است.
روش نمونه گيري در اين تحقيق، مصاحبه به سه روش تلفني،حضوري و مكاتبه اي با خطاي نمونه گيري دو درصد و فاصله اطمينان 95 درصد صورت گرفت .
دوره زماني اين بررسي ، انجام مصاحبه ها در 6 ماهه نخست امسال و به تعداد 36 هزار و 86 مصاحبه با مالكان 63 مدل خودروي سواري در ايران انجام پذيرفته است.
براساس اين تقسيم بندي در 6 گروه قيمتي كمتر از 250 ميليون ريال ( 25 ميليون تومان ) ، بين 250 تا 500 ميليون ريال ( 25 تا 50 ميليون تومان )، بين 500 تا 750 ميليون ريال ( 50 تا 75 ميليون تومان ) ، بين 750 ميليون ريال تا يك ميليارد ريال ( 75 تا 100 ميليون تومان)،بين يك ميليارد تا يك ميليارد و 250 ميليون ريال، ( 100 تا 125ميليون تومان) و گروه آخر بيش از يك ميليارد و 250 ميليون ريال تقسيم بندي شده است.
شاخص رضايت از كيفيت از يك هزار امتياز و رتبه كيفيت از ديدگاه مشتريان در بازه 100 امتياز دهي شده است.

** خودرو هاي با گروه قيمتي كمتر از 250 ميليون ريال

ام.وي.ام 110 عرضه شده از شركت مديران خودرو با 663 امتياز از شاخص رضايت از كيفيت، 2.8 درصد از حجم بازار در گروه قيمتي خود و 70 امتياز در رتبه كيفيت از ديدگاه مشتري داراي رتبه نخست سطح كيفي از ديدگاه مشتريان را داراست.
پس از آن، خودرو تيبا محصول شركت سايپا و با شاخص 630 رضايت از كيفيت ،17.2 درصد از حجم بازار در گروه قيمتي خود و 70 امتياز از ديدگاه مشتري در رتبه دوم سطح كيفي از ديدگاه مشتريان قرار دارد.
سپس خودرو سايپا 132 محصول شركت سايپا و با امتياز 624 رضايت از كيفيت، 6.2 درصد از حجم بازار در گروه قيمتي و 70 امتياز از ديدگاه مشتري در رتبه سوم سطح كيفي از ديدگاه مشتريان قرار دارد.
رتبه چهار سطح كيفي از ديدگاه مشتريان متعلق به خودرو سايپا 131 محصول شركت سايپا و با شاخص امتياز623 رضايت از كيفيت، 58.4 درصد از حجم بازار در گروه قيمتي و 70 امتياز از ديدگاه مشتري است.
رتبه پنج سطح كيفي از ديدگاه مشتريان متعلق به سايپا 111 محصول شركت سايپا با امتياز 602 از شاخص رضايت از كيفيت و با 15.4 درصد از حجم بازار در گروه قيمتي و 70 امتياز از ديدگاه مشتري است.

** خودرو با قيمت بين 250 تا 500 ميليون ريال

رتبه نخست سطح كيفي از ديدگاه مشتريان متعلق به خودروي برليانس H330 محصول شركت پارس خودرو با 731 امتياز از شاخص رضايت از كيفيت وبا حضور 0.1 درصدي از حجم بازار در گروه قيمتي دوم و 80 امتياز از ديدگاه مشتري در جايگاه نخست قرار دارد.
پس از آن خودروي پارس تندر محصول شركت پارس خودرو با 726 امتياز از شاخص رضايت از كيفيت وبا حضور 3.7 درصدي از حجم بازار در گروه قيمتي خود و 80 امتياز از رتبه كيفيت در ديدگاه مشتري در رتبه دوم سطح كيفي از ديدگاه مشتريان قرار دارد.
سپس خودروي تندر 90 محصول شركت پارس خودرو با 724 امتياز از شاخص رضايت از كيفيت و با حضور 1.4 درصدي از حجم بازار در گروه قيمتي خود و 80 امتياز از رتبه كيفيت در ديدگاه مشتري در رتبه سوم سطح كيفي از ديدگاه مشتريان قرار دارد.
پس از آن خودروي تندر 90 محصول شركت ايران خودرو با 724 امتياز از شاخص رضايت از كيفيت وبا حضور 1.5 درصدي از حجم بازار در گروه قيمتي خود و 80 امتياز از رتبه كيفيت در ديدگاه مشتري در رتبه چهارم سطح كيفي از ديدگاه مشتريان قرار دارد.
خودروي تندر90 (اتوماتيك) محصول شركت ايران خودرو با 715 امتياز از شاخص رضايت از كيفيت وبا حضور 0.9 درصدي از حجم بازار در گروه قيمتي خود و 80 امتياز از رتبه كيفيت در ديدگاه مشتري در رتبه پنجم سطح كيفي از ديدگاه مشتريان قرار دارد.
رتبه ششم سطح كيفي از ديدگاه مشتريان متعلق به خودروي برليانس H230 (اتومات) محصول شركت سايپا با 707 امتياز از شاخص رضايت از كيفيت و با حضور 0.1 درصدي از حجم بازار در گروه قيمتي خود و 80 امتياز از رتبه كيفيت در ديدگاه مشتري است.
رتبه هفتم سطح كيفي از ديدگاه مشتريان متعلق به خودروي ام وي ام315 سدان محصول شركت مديران خودرو با 705 امتياز از شاخص رضايت از كيفيت وبا حضور 0.4 درصدي از حجم بازار در گروه قيمتي خود و 80 امتياز از رتبه كيفيت در ديدگاه مشتري است.
جك J5(دستي) محصول شركت كرمان خودرو با 702 امتياز از شاخص رضايت از كيفيت وبا حضور 0.3 درصدي از حجم بازار در گروه قيمتي خود و 80 امتياز از رتبه كيفيت در ديدگاه مشتري در رتبه هشتم سطح كيفي از ديدگاه مشتريان قرار دارد.
برليانس H230( دستي) محصول شركت سايپا با 702 امتياز از شاخص رضايت از كيفيت وبا حضور 0.1 درصدي از حجم بازار در گروه قيمتي خود و 80 امتياز از رتبه كيفيت در ديدگاه مشتري در رتبه نهم سطح كيفي از ديدگاه مشتريان قرار گرفت.
جايگاه دهم سطح كيفي از ديدگاه مشتريان متعلق به پژو 206 صندوقدار محصول شركت ايران خودرو با 689 امتياز از شاخص رضايت از كيفيت وبا حضور 9.3 درصدي از حجم بازار در گروه قيمتي خود و 70 امتياز از رتبه كيفيت در ديدگاه مشتري است.
جايگاه يازدهم سطح كيفي از ديدگاه مشتريان براي ام وي ام 550(دستي) محصول شركت مديران خودرو با 688 امتياز از شاخص رضايت از كيفيت وبا حضور 0.7 درصدي از حجم بازار در گروه قيمتي خود و 70 امتياز از رتبه كيفيت در ديدگاه مشتري است.
ام وي ام 530 محصول شركت مديران خودرو با 668 امتياز از شاخص رضايت از كيفيت وبا حضور 0.3 درصدي از حجم بازار در گروه قيمتي خود و 70 امتياز از رتبه كيفيت در ديدگاه مشتري در رتبه دوازدهم سطح كيفي از ديدگاه مشتريان قرار دارد.
پس از آن ام وي ام 315(هاچ بك) محصول شركت مديران خودرو با 682 امتياز از شاخص رضايت از كيفيت و با حضور 1.6 درصدي از حجم بازار در گروه قيمتي خود و 70 امتياز از رتبه كيفيت در ديدگاه مشتري در رتبه سيزدهم سطح كيفي از ديدگاه مشتريان قرار گرفته است.
ليفان620 محصول شركت كرمان خودرو با 674 امتياز از شاخص رضايت از كيفيت وبا حضور 0.2 درصدي از حجم بازار در گروه قيمتي خود و 70 امتياز از رتبه كيفيت در ديدگاه مشتري در رتبه چهاردهم سطح كيفي از ديدگاه مشتريان قرار دارد.
رتبه پانزدهم سطح كيفي از ديدگاه مشتريان متعلق به خودروي پژو 206 محصول شركت ايران خودرو با 670 امتياز از شاخص رضايت از كيفيت وبا حضور 9.6 درصدي از حجم بازار در گروه قيمتي خود و 70 امتياز از رتبه كيفيت در ديدگاه مشتري است.
سپس خودروي دنا محصول شركت ايران خودرو با 664 امتياز از شاخص رضايت از كيفيت و با حضور 3.9 درصدي از حجم بازار در گروه قيمتي خود و 70 امتياز از رتبه كيفيت در ديدگاه مشتري رتبه شانزدهم سطح كيفي جاي مي گيرد.
خودروي سمند EF7 محصول شركت ايران خودرو با 664 امتياز از شاخص رضايت از كيفيت وبا حضور 4.6 درصدي از حجم بازار در گروه قيمتي خود و 70 امتياز از رتبه كيفيت در ديدگاه مشتري در رتبه هفدهم سطح كيفي جاي دارد.
خودروي سمند محصول شركت ايران خودرو با 659 امتياز از شاخص رضايت از كيفيت وبا حضور5.5 درصدي از حجم بازار در گروه قيمتي خود و 70 امتياز از رتبه كيفيت در ديدگاه مشتري در رتبه هجدهم سطح كيفي قرار گرفت.
پس از آن خودروي رانا محصول شركت ايران خودرو با 659 امتياز از شاخص رضايت از كيفيت وبا حضور 3.0 درصدي از حجم بازار در گروه قيمتي خود و 70 امتياز از رتبه كيفيت در ديدگاه مشتري در رتبه نوزدهم سطح كيفي قرار گرفته است.
سورن محصول شركت ايران خودرو با 655 امتياز از شاخص رضايت از كيفيت وبا حضور 1.0 درصدي از حجم بازار در گروه قيمتي خود و 70 امتياز از رتبه كيفيت در ديدگاه مشتري در رتبه بيستم سطح كيفي از ديدگاه مشتريان اين گروه قرار دارد.
پژو 405 محصول شركت ايران خودرو با 638 امتياز از شاخص رضايت از كيفيت وبا حضور 21.4 درصدي از حجم بازار در گروه قيمتي خود و 70 امتياز از رتبه كيفيت در ديدگاه مشتري در رتبه بيست و يكم سطح كيفي است.
پژو پارس محصول شركت ايران خودرو با 633 امتياز از شاخص رضايت از كيفيت وبا حضور 25.6 درصدي از حجم بازار در گروه قيمتي خود و 70 امتياز از رتبه كيفيت در ديدگاه مشتري در رتبه بيست و دوم سطح كيفي جاي گرفته است.
و آخرين رتبه سطح كيفي از ديدگاه مشتريان در اين گروه متعلق به خودروي تيبا 2 محصول شركت سايپا با 632 امتياز از شاخص رضايت از كيفيت وبا حضور 4.7 درصدي از حجم بازار در گروه قيمتي خود و 70 امتياز از رتبه كيفيت در ديدگاه مشتري در رتبه بيست وسوم قرار گرفته است.

دامنه قيمتي 500 تا 750 ميليون ريالپ

جايگاه نخست سطح كيفي از ديدگاه مشتريان متعلق به كيا پيكانتو محصول شركت اطلس خودرو با 782 امتياز از شاخص رضايت از كيفيت وبا حضور 1.2 درصدي از حجم بازار در گروه قيمتي خود و 80 امتياز از رتبه كيفيت در ديدگاه مشتري است.
ميتسوبيشي ميراژ محصول شركت آرين موتور پويا با 760 امتياز از شاخص رضايت از كيفيت و با حضور 1.4درصدي از حجم بازار در گروه قيمتي خود و 80 امتياز از رتبه كيفيت در ديدگاه مشتري در رتبه دوم سطح كيفي قرار دارد.
چانگان EADO محصول شركت سايپا با 736 امتياز از شاخص رضايت از كيفيت وبا حضور 3.7 درصدي از حجم بازار در گروه قيمتي خود و 80 امتياز از رتبه كيفيت در ديدگاه مشتري در رتبه سوم سطح كيفي است.
چانگان CS35 محصول شركت سايپا با 736 امتياز از شاخص رضايت از كيفيت وبا حضور11 درصدي از حجم بازار در گروه قيمتي خود و 80 امتياز از رتبه كيفيت در ديدگاه مشتري در رتبه چهارم سطح كيفي جاي دارد.
رتبه پنجم سطح كيفي از ديدگاه مشتريان متعلق به خودروي برليانس H320(اتومات) محصول شركت پارس خودرو با 722 امتياز از شاخص رضايت از كيفيت وبا حضور 3.8 درصدي از حجم بازار در گروه قيمتي خود و 80 امتياز از رتبه كيفيت در ديدگاه مشتري قرار دارد.
جايگاه ششم سطح كيفي از ديدگاه مشتريان متعلق به برليانس H330 (اتومات) محصول شركت پارس خودرو با 722 امتياز از شاخص رضايت از كيفيت و با حضور12.0درصدي از حجم بازار در گروه قيمتي خود و 80 امتياز از رتبه كيفيت در ديدگاه مشتري قرار دارد.
جايگاه هفتم سطح كيفي از ديدگاه مشتريان متعلق به سابرينا محصول شركت ديار خودرو با 718 امتياز از شاخص رضايت از كيفيت و با حضور 2.1 درصدي از حجم بازار در گروه قيمتي خود و 80 امتياز از رتبه كيفيت در ديدگاه مشتري قرار دارد.
جايگاه هشتم سطح كيفي از ديدگاه مشتريان متعلق به ام جي روور3 محصول شركت مدياتوروز با 714 امتياز از شاخص رضايت از كيفيت و با حضور 4.3 درصدي از حجم بازار در گروه قيمتي خود و 80 امتياز از رتبه كيفيت در ديدگاه مشتري قرار دارد.
جايگاه نهم سطح كيفي از ديدگاه مشتريان متعلق به وليكس C30 محصول شركت خودروسازان راين با 710 امتياز از شاخص رضايت از كيفيت و با حضور 1.8 درصدي از حجم بازار در گروه قيمتي خود و 80 امتياز از رتبه كيفيت در ديدگاه مشتري قرار دارد.
جايگاه دهم سطح كيفي از ديدگاه مشتريان متعلق به آريوS300 محصول شركت سايپا با 695 امتياز از شاخص رضايت از كيفيت وبا حضور 3.6 درصدي از حجم بازار در گروه قيمتي خود و 70 امتياز از رتبه كيفيت در ديدگاه مشتري قرار دارد.
جايگاه يازدهم سطح كيفي از ديدگاه مشتريان متعلق به گريت وال M4 محصول شركت ديار خودرو با 693 امتياز از شاخص رضايت از كيفيت و با حضور 1.9 درصدي از حجم بازار در گروه قيمتي خود و 70 امتياز از رتبه كيفيت در ديدگاه مشتري قرار دارد.
جايگاه دوازدهم سطح كيفي از ديدگاه مشتريان متعلق به ام وي ام X33 (دستي) محصول شركت مديران خودرو با 691 امتياز از شاخص رضايت از كيفيت وبا حضور 4.1 درصدي از حجم بازار در گروه قيمتي خود و 70 امتياز از رتبه كيفيت در ديدگاه مشتري قرار دارد.
جايگاه سيزدهم سطح كيفي از ديدگاه مشتريان متعلق به ام وي ام 550(اتومات) محصول شركت مديران خودرو با 687 امتياز از شاخص رضايت از كيفيت وبا حضور 13.5 درصدي از حجم بازار در گروه قيمتي خود و 70 امتياز از رتبه كيفيت در ديدگاه مشتري قرار دارد.
جايگاه چهاردهم سطح كيفي از ديدگاه مشتريان متعلق به جك J5 (اتومات) محصول شركت كرمان خودرو با 686 امتياز از شاخص رضايت از كيفيت و با حضور 9.9 درصدي از حجم بازار در گروه قيمتي خود و 70 امتياز از رتبه كيفيت در ديدگاه مشتري قرار دارد.
جايگاه پانزدهم سطح كيفي از ديدگاه مشتريان متعلق به ام وي ام X33 (اتومات) محصول شركت مديران خودرو با 682 امتياز از شاخص رضايت از كيفيت و با حضور 13.4 درصدي از حجم بازار در گروه قيمتي خود و 70 امتياز از رتبه كيفيت در ديدگاه مشتري قرار دارد.
و در پايان جايگاه شانزدهم سطح كيفي از ديدگاه مشتريان متعلق به ليفان X60 محصول شركت كرمان خودرو با 677 امتياز از شاخص رضايت از كيفيت وبا حضور 12.3 درصدي از حجم بازار در گروه قيمتي خود و 70 امتياز از رتبه كيفيت در ديدگاه مشتري قرار دارد.

** دامنه قيمتي 750 ميليون ريال تا يك ميليارد ريال

جايگاه نخست سطح كيفي از ديدگاه مشتريان متعلق به كياسراتو(دستي) محصول شركت سايپا با 753 امتياز از شاخص رضايت از كيفيت وبا حضور 6.4 درصدي از حجم بازار در گروه قيمتي خود و 80 امتياز از رتبه كيفيت در ديدگاه مشتري است.
رتبه دوم سطح كيفي از ديدگاه مشتريان متعلق به ام جي روور350 محصول شركت مديا موتوروز با 753 امتياز از شاخص رضايت از كيفيت و با حضور 1.7 درصدي از حجم بازار در گروه قيمتي خود و 80 امتياز از رتبه كيفيت در ديدگاه مشتري قرار دارد.
رتبه سوم سطح كيفي از ديدگاه مشتريان متعلق به كيا سراتو(اتومات) محصول شركت سايپا با 751 امتياز از شاخص رضايت از كيفيت وبا حضور 41.5 درصدي از حجم بازار در گروه قيمتي خود و 80 امتياز از رتبه كيفيت در ديدگاه مشتري قرار دارد.
رتبه چهارم سطح كيفي از ديدگاه مشتريان متعلق به هيوندا I20 محصول شركت آسان موتور با 739 امتياز از شاخص رضايت از كيفيت و با حضور 21.3 درصدي از حجم بازار در گروه قيمتي خود و 80 امتياز از رتبه كيفيت در ديدگاه مشتري قرار دارد.
رتبه پنجم سطح كيفي از ديدگاه مشتريان متعلق به جك S5 محصول شركت كرمان خودرو با 727 امتياز از شاخص رضايت از كيفيت و با حضور 2.5 درصدي از حجم بازار در گروه قيمتي خود و 80 امتياز از رتبه كيفيت در ديدگاه مشتري قرار دارد.
رتبه ششم سطح كيفي از ديدگاه مشتريان متعلق به رنوداستر محصول شركت نگين خودرو با 724 امتياز از شاخص رضايت از كيفيت و با حضور 6.7 درصدي از حجم بازار در گروه قيمتي خود و 80 امتياز از رتبه كيفيت در ديدگاه مشتري قرار دارد.
رتبه هفتم سطح كيفي از ديدگاه مشتريان متعلق به بسترن B50(آسا) محصول شركت بهمن موتور با 722 امتياز از شاخص رضايت از كيفيت و با حضور 16.7درصدي از حجم بازار در گروه قيمتي خود و 80 امتياز از رتبه كيفيت در ديدگاه مشتري قرار دارد.
و در نهايت رتبه هشتم سطح كيفي از ديدگاه مشتريان متعلق به لندمارك محصول شركت بهمن موتور با 652 امتياز از شاخص رضايت از كيفيت و با حضور 3.2 درصدي از حجم بازار در گروه قيمتي خود و 70 امتياز از رتبه كيفيت در ديدگاه مشتري قرار دارد.

دامنه قيمتي يك ميليارد تا يك ميليارد و 250 ميليون ريال

رتبه نخست سطح كيفي از ديدگاه مشتريان براي خودرو رنوفلوئنس محصول شركت نگين خودرو با 812 امتياز از شاخص رضايت از كيفيت و با حضور 11.1 درصدي از حجم بازار در گروه قيمتي خود و 90 امتياز از رتبه كيفيت در ديدگاه مشتري قرار دارد.
رتبه دوم سطح كيفي از ديدگاه مشتريان براي خودرو رنوكپچر محصول شركت ايران خودرو با 789 امتياز از شاخص رضايت از كيفيت و با حضور 7.4 درصدي از حجم بازار در گروه قيمتي خود و 80 امتياز از رتبه كيفيت در ديدگاه مشتري قرار دارد.
رتبه سوم سطح كيفي از ديدگاه مشتريان براي خودرو مزدا 3 محصول شركت بهمن خودرو با 773 امتياز از شاخص رضايت از كيفيت وبا حضور 55.7 درصدي از حجم بازار در گروه قيمتي خود و 80 امتياز از رتبه كيفيت در ديدگاه مشتري قرار دارد.
رتبه چهارم سطح كيفي از ديدگاه مشتريان براي خودرو ام جي روور6 محصول شركت مديا موتورز با 756 امتياز از شاخص رضايت از كيفيت و با حضور 25.8 درصدي از حجم بازار در گروه قيمتي خود و 80 امتياز از رتبه كيفيت در ديدگاه مشتري قرار دارد.

دامنه قيمتي بيش از يك ميليارد و 250 ميليون ريال

رتبه نخست سطح كيفي از ديدگاه مشتريان براي خودرو آلفا رومئو جوليتا محصول شركت آلفا موتور با 823 امتياز از شاخص رضايت از كيفيت و با حضور 10.8درصدي از حجم بازار در گروه قيمتي خود و 90 امتياز از رتبه كيفيت در ديدگاه مشتري قرار دارد.
رتبه دوم سطح كيفي از ديدگاه مشتريان براي خودرو هيوندا I40 (SW)محصول شركت آسان موتور با 816 امتياز از شاخص رضايت از كيفيت و با حضور 9.6 درصدي از حجم بازار در گروه قيمتي خود و 90 امتياز از رتبه كيفيت در ديدگاه مشتري قرار دارد.
رتبه سوم سطح كيفي از ديدگاه مشتريان براي خودرو هيوندا سوناتا LF محصول شركت آسان موتور با 804 امتياز از شاخص رضايت از كيفيت و با حضور 14.2درصدي از حجم بازار در گروه قيمتي خود و 90 امتياز از رتبه كيفيت در ديدگاه مشتري قرار دارد.
رتبه چهارم سطح كيفي از ديدگاه مشتريان براي خودرو كيا اپتيما محصول شركت اطلس خودرو با 796 امتياز از شاخص رضايت از كيفيت و با حضور 13.2درصدي از حجم بازار در گروه قيمتي خود و 80 امتياز از رتبه كيفيت در ديدگاه مشتري قرار دارد.
رتبه پنجم سطح كيفي از ديدگاه مشتريان براي خودرو هيوندا سوناتا YF محصول شركت آسان موتور با 794 امتياز از شاخص رضايت از كيفيت و با حضور 23.1 درصدي از حجم بازار در گروه قيمتي خود و 80 امتياز از رتبه كيفيت در ديدگاه مشتري قرار دارد.
رتبه ششم سطح كيفي از ديدگاه مشتريان براي خودرو رنوكلئوس محصول شركت پارس خودرو با 790 امتياز از شاخص رضايت از كيفيت وبا حضور 7.4 درصدي از حجم بازار در گروه قيمتي خود و 80 امتياز از رتبه كيفيت در ديدگاه مشتري قرار دارد.
و در آخر رتبه هفتم سطح كيفي از ديدگاه مشتريان براي خودرو كيا سراتو محصول شركت اطلس خودرو با 788 امتياز از شاخص رضايت از كيفيت و با حضور 21.6 درصدي از حجم بازار در گروه قيمتي خود و 80 امتياز از رتبه كيفيت در ديدگاه مشتري قرار دارد.
اقتصام**9189** 1559