70درصد مرگ هاي ناشي ازسرطان در كشورهاي در حال توسعه اتفاق مي افتد

تهران-ايرنا-معاون پژوهشي وآموزشي پژوهشكده سرطان سينه جهاد دانشگاهي گفت:70 درصد مرگ هاي ناشي از سرطان در كشورهاي درحال توسعه رخ مي دهد و اين در حالي است كه مرگ و مير در كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته كه روند افزايشي را طي كرده اند به خوبي تحت كنترل در آمده است.

به گزارش خبرنگارعلمي ايرنا، دكترشهپر حقيقت امروز يكشنبه در نشست خبري اولين كنگره ملي طب فراگير در سرطان با بيان اينكه آمارمبتلايان به سرطان در جهان و ايران رو به افزايش است، پيش بيني كرد كه اين بيماري در سالهاي آينده سبب افزايش مرگ ومير دركشورهاي درحال توسعه شود.
وي تاكيد كرد:با توجه به روند افزايش بروز سرطان در كشور و با توجه به فاكتور سن و سالمندي بايد در برنامه هاي پيشگيري از سرطان در كشور اجرا شود.
حقيقت ياداورشد:درجايگاهي قرار گرفته ايم كه بروز افزايش و مرگ و ميرسرطان در كشور،ارتباط با سن افراد دارد و وضعيت فعلي و جمعيت كشور به سمت سالمندي است و انتظار مي رود در سال هاي آتي خطر شيوع سرطان در كشور بيشتر شود.
وي در ادامه اشاره به برگزاري اولين كنگره ملي طب فراگير در سرطان افزود:ايران در حال حاضر از لحاظ فناوري تشخيص و درمان درجايگاه خوبي قرار دارد و طب فراگير و تكميلي رايج در اين زمينه مي تواند به بيماران كمك كننده باشد.
معاون پژوهشي و آموزشي پژوهشكده سرطان سينه جهاد دانشگاهي اظهار كرد:استفاده از اين ابزار در دانش درمان سرطان ناشناخته است و با برگزاري اين كنگره سعي خواهيم كرد تا هم افزايي علمي بين متخصصان در علوم طب و مدرن و همچنين در درمان رايج در كنار طب تكميلي كمك كننده باشد.
حقيقت اظهار كرد:طب فراگير و تكميلي در سرطان مي تواند وضعيت كيفيت زندگي بيماران را شناسايي و ارتقا دهد و همچنين با معرفي راهكار علمي و راستي آزمايي در اين دانش روش هاي مناسب درمان سرطان را معرفي كند.

**برگزاري اولين كنگره ملي طب فراگير در سرطان
در ادامه اين نشست خبري زهرا شيخي دبيرعلمي اولين كنگره ملي طب فراگير در سرطان اظهار كرد: اين كنگره با هدف اصلي ارتقاي كيفيت زندگي در بيماران مبتلا به سرطان به متخصصان اين حوزه برگزار مي شود.
وي با بيان اينكه برخي از بيماران بدون اطلاع پزشك معالج خود اقدام به خود درماني با گياهان دارويي و طب مكمل مي كنند گفت:اين كنگره تلاش دارد سيستم ارجاع و تجويز طب مكمل را بين بيمار و پزشك هماهنگ كند.
شيخي ادامه داد: درهر جامعه اي پرداختن به بحث سرطان و درمان بهتر، مناسب و به روز از اهميت بسياري برخوردار است و در اين كنگره سعي شده است كه روند درمان سرطان با طب فراگير و مكمل و يا جايگرين به مخاطبان معرفي شود.
وي اظهار كرد :بيماران مي توانند 38 تا 40 درصد در طول درمان از طب مكمل و جايگزين استفاده كرده و حتي در طب معنويت اين ميزان تا 80 تا 90 درصد به بيماران سرطاني كمك كند.
دبير علمي اولين كنگره ملي طب فراگير در سرطان اضافه كرد: اين كنگره فضا را براي شناسايي انواع طب مكمل رايج در كشور فراهم خواهد كرد و اين بينش علمي را به مخاطبان مي دهد كه بتوانند روش هاي علمي مناسب را براي درمان سرطان با استفاده از اين طب را در اختيار بيماران قرار دهد.
شيخي گفت: اين كنگره حول هفت محور اساسي برنامه هاي خود را دنبال خواهد كرد كه طب ايراني در سرطان ، تغذيه و رژيم درماني در سرطان ، گياهان دارويي و فرآورده هاي طبيعي در سرطان ، مكاتب طبي مكمل رايج جهان در سرطان ، طب تسكيني در سرطان ، بيوالكترومگنتيكس و صوت و اخلاق پزشكي است.
وي افزود: حدود 164 مقاله علمي به دبيرخاته اين كنگره ارسال شده است كه برخي از اين مقالات به صورت سخنراني علمي و پوستر ارايه مي شود و در اين مقالات سعي شده است آخرين روش هاي درماني و دستاوردهاي علمي محققان ايراني را در حوزه طب مكمل و فراگير در اختيار متقاضيان اين حوزه قرار دهد.اولين كنگره ملي طب فراگير در سرطان در روزهاي 14 تا 16 بهمن ماه در بيمارستان امام خميني برگزار مي شود.
1354**1440